Відображається 109-120 з 126 результатів

 • Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Магістр)
 • Технології продуктів бродіння і виноробства (Магістр)

  Технології продуктів бродіння і виноробства – це технології для розробки, масового випуску та зберігання всіх видів продукції, що виробляється підприємствами бродильної промисловості.

  Сферою діяльності фахівців з технології продуктів бродіння та виноробства є лікеро-горілчана, виноробна, пивоварна та безалкогольна галузі харчової промисловості.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної та проектно-технологічної діяльності.

 • Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Магістр)

  Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація), яка за змістом підготовки є інтеграцією знань щодо сучасних хімічних технологій створення екологічно-чистих композиційних полімерних матеріалів із комплексом заданих властивостей та унікальних автоматизованих технологій одержання захисно-декоративних покрить.

   

  Про освітню програму / спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців у галузі технологій одержання прогресивних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів та покрить на їх основі з урахуванням сучасного досвіду та наукових досягнень. Освітня програма орієнтована на успішну діяльність у сфері: одержання нових композиційних матеріалів із заданими властивостями, проектування високотехнологічних виробництв, сертифікаційних лабораторій та галузевого менеджменту.

 • Транспортні засоби високої прохідності (Магістр)

  Транспортні засоби високої прохідності – це єдина в Україні освітньо-професійна (наукова) програма, що дає класичну вищу інженерну освіту в галузі розробки, виготовлення, експлуатації та ремонту колісних і гусеничних машин від позашляховиків до військової техніки на сучасному рівні з використанням САПР.

   

  Освітньо-професійна (наукова) програма «Транспортні засоби високої прохідності» побудована на застосуванні сучасних інструментів 3D-моделювання та інформаційних технологій і дозволяє випускникам успішно працювати не тільки в науковій сфері, вищій школі, на підприємствах з дослідження, розробки і виготовлення цієї техніки, а й на підприємствах, що займаються експлуатацією та ремонтом автомобілів, будівельно-дорожніх, сільськогосподарських та військових машин. З цією спеціалізацією Ви легко зможете працевлаштуватися і у великих містах і в маленьких населених пунктах.

 • Турбіни (Магістр)

  Турбіни (Магістр)

  Турбіни – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо існуючих та перспективних конструкцій, сучасних принципів проектування та виробництва парових і газових турбін, а також регулювання, експлуатації, монтажу і ремонту турбоустановок.

   

  Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями в галузі турбінобудування. До програми «Турбіни» включені обов’язкові розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у наукових дослідженнях, у процесах проектування та підготовки виробництва турбін різного призначення. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, AutoCAD та SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні енергомашинобудівні компанії світу та чекає творча робота з достойною заробітною платою.

 • Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

  Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

  Управління персоналом – це діяльність з управління людьми задля досягнення оптимальних економічних результатів організації (підприємства, установи).

  Управління персоналом включає такі функції: визначення потреби в кадрах, виходячи із стратегії діяльності організації; аналіз ринку праці і управління зайнятістю; підбір, відбір і адаптація кадрів; планування і контроль ділової кар’єри співробітників організації і їх професійного і адміністративного зростання; управління трудовою мотивацією; регулювання взаємостосунків керівництва з персоналом; управління конфліктами.

   

  Метою освітньої програми є підготовка магістрів, які володіють сучасним науково обґрунтованим економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для управління персоналом та розв’язання завдань економіки праці з використанням фундаментальних і спеціальних підходів та методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі аналізу, планування, контролінгу їх діяльності, раціоналізації трудових процесів, оптимізації використання персоналу.

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері управління персоналом та економіки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала в сфері управління персоналом та економіки праці.

 • Управління підприємницькою діяльністю (Магістр)
 • Управління проектами програмної інженерії (Магістр)

  Про освітню програму:

  Видобування нафти і газу (Магістр)

 • Управління проектами у сфері інформаційних технологій (Магістр)

  Управління проектами у сфері інформаційних технологій – це освітня програма, яка призначена підготувати фахівців зі створення систем обробки інформації та управління розробкою і впровадженням інформаційних технологій. Магістранти засвоять світові стандарти і ефективні методології з управління портфелями, програмами і проектами, навчаться використовувати їх на практиці.

   

  В результаті навчання у нас ви зможете управляти проектами, програмами, портфелями з розробки та впровадження інформаційних технологій у будь-якій країні світу.

 • Фармацевтична біотехнологія Магістр

  Фармацевтична біотехнологія (Магістр)

  Фармацевтична біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій виробництва лікарських препаратів, вакцин, гормонів, імуномодуляторів, вітамінів та інших біологічно активних речовин та добавок з використанням організмів-продуцентів.

   

  Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте поглиблені знання з розробки технологій отримання біофармацевтичних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерної реалізації. Програма включає фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання біофармацевтичних продуктів та створення біологічних агентів.

 • Фінанси і банківська справа (Магістр)

  Фінанси і банківська справа (Магістр)

  Фінанси і банківська справа – це важлива сфера діяльності, пов’язана із управлінням процесами руху грошових засобів як в межах національної економіки, так і в міжнародних економічних відносинах.

   

  Освітня програма «Фінанси і банківська справа» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління фінансовими ресурсами та фінансовими відносинами і сформувати здатності вирішувати стратегічні аспекти складних спеціалізованих завдань на основі проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища з глибоким використанням сучасних аналітичних та контрольних процедур.

 • Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)

  Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості,  у медицині, будівництві,  авіації, сільському господарстві, харчової промисловості,  побуті.

   

  Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас.