Відображається 97-108 з 126 результатів

 • Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Системи штучного інтелекту (Магістр)

  Системи штучного інтелекту – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності систем штучного інтелекту є інформаційні системи і технології.

  Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.

 • Системне програмування (Магістр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

 • Системний аналіз і управління (Магістр)
 • Соціологія забезпечення економічної діяльності (Магістр)

  Соціолог – це фахівець, який розуміє сутність і основні тенденцій розвитку інформаційного суспільства; здатний формувати позитивний імідж організації, створювати або модернізувати корпоративну культури, організовувати ефективну систему комунікацій, розробляти систему підбору та стимулювання персоналу, здійснювати соціологічне забезпечення впровадження інновацій, збирати, обробляти, аналізувати соціальну інформацію; здійснювати підготовку та проведення виборчих і рекламних кампаній, вивчати ринок праці та споживчий ринок.

   

  Протягом навчання за спеціалізацією «Соціологічне забезпечення економічної діяльності» студенти беруть участь у соціологічних дослідженнях, що спрямовані на вирішення проблем пов’язаних з питаннями соціально-адекватного управління в організаціях та соціальної відповідальності підприємств; з питаннями формування кадрового складу та безпеки організацій, а також з питаннями керування споживчою поведінкою та створення позитивного іміджу компанії. Вони засвоюють методи багатовимірного аналізу даних в соціології, вивчають правові засади управлінської діяльності та формують навички психодіагностики. Студенти проходять практику в маркетингових та консалтингових агентствах, громадських і політичних організаціях м. Харкова, в ході якої поєднують теоретичну і практичну складові професії соціолога.

 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції (Магістр)

  Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції (Магістр)

  Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції – спеціалізація, що готує фахівців, здатних створювати на підприємствах сучасні системи якості на базі глибоких знань з питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції

   

  Навчання на спеціалізації дозвляє на базі бакалаврату будь-якого напряму підготовки за 1,4 роки отримати якісну затребувану сьогодні освіту у сфері нормативного забезпечення якості продукції та послуг, їх стандартизації та сертифікації. Об’єктами діяльності таких фахівців є технології управління установою (структурним підрозділом) з питань стандартизації, сертифікації та якості

 • Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)

  Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)

  Телекомунікаційні системи та мережі – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості інфокомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування телекомунікацій-них систем і мереж.

   

  Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій із формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж, включаючи мережі Internet.

 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанні (Магістр)

  Теплові процеси в енергетичному обладнанніце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 144 «Теплоенергетика» яка надає знання щодо складних теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні і принципів їх моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програм.

   

  Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих магістрів, які є фахівцями у галузі теплоенергетики і мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати теплоенергетичних установок, систем теплопостачання, конденсаційні установки та установки кондиціювання і вентиляції повітря. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними програмами: AutoCAD, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject.  Саме такі спеціалісти потрібні провідним компаніям світу та мають можливість отримати роботу з достойною заробітною платою.

 • Техніка і електрофізика високих напруг (Магістр)
 • Технології автоматизованого виробництва (Магістр)

  Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства. Безперервне вдосконалення і розвиток машинобудування пов’язане з розробкою нових технологічних процесів і методів обробки, розширенням області ефективного використання відомих технологічних методів. Процес розвитку технології  автоматизованого виробництва   орієнтований на застосування комплексних технологічних процесів.   Головна тенденція розвитку технології  автоматизованого виробництва  – це максимальна інтенсифікація процесу формоутворення поверхонь з гарантованим забезпеченням якості  і створення умов для підвищення міцності й довговічності роботи не тільки окремих деталей, а й машини в цілому.

   

  Спеціалізація відноситься до галузі науки і техніки, що включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції машинобудування та містить: застосування сучасних методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного моделювання; використання засобів інформатики для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та автоматизованого проектування  технологічних процесів механічної обробки та зборки; створення управляючих та інших технологічно орієнтованих систем; сервіс і технічна експлуатація технологічного обладнання; проведення маркетингових досліджень пов’язаних оптимізацією технології автоматизованого виробництва; досліджень орієнтованих на перспективні нанотехнології в машинобудуванні. Нині і в осяжному майбутньому знадобиться створення нових та удосконалення технологічних процесів та методів в тому числі з застосуванням CALS-технологій.

 • Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел Магістр

  Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел (Магістр)

  Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел  ̶  це технології, що застосовуються в галузі розробки та масового випуску і зберігання всіх видів жирів, олій, масел, а також жировмісних продуктів і продуктів комплексної переробки олійної сировини.

  До компетенції фахіців з технології жирів, жирозамінників і ефірних масел відносяться як традиційні, так і нові технології продуктів харчування.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть вдосконалити свої знання та уміння з харчових технологій за інженерним та науковим напрямами. Головним завданням програми підготовки магістра є формування у нього широкого науково-технічного кругозору. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, організаційно-технологічної, проектно-технологічної діяльності.

 • Технології кібербезпеки в електроенергетиці (Магістр)