133 - Галузеве машинобудування

Автомобілі та трактори (Магістр)

Галузеве машинобудування – це спеціальність широкого профілю з підготовки інженер-механіків-дослідників для підприємств і організацій, які здійснюють проектування, експлуатацію, монтаж і ремонт автомобілів і тракторів та інших самохідних дорожніх машин. Студенти спеціальності  Галузеве машинобудування протягом навчання вдосконалюють отримані раніше знання і навички тривимірного комп’ютерного моделювання, освоюють програмні комплекси для дослідження і математичного моделювання робочих процесів в системах і агрегатах автомобілів і тракторів.

 

Освітня програма підготовки магістрів є поєднанням високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Шифр: 133.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Галузеве машинобудування
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ “ХПІ”,  вул. Кирпичова, 2. Харків, 61002,

тел.(057) 707-64-64

http://ait.kharkov.ua/

NTU.KPI.AT@gmail.com

Завідувач кафедри проф., д.т.н. Самородов Вадим Борисович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·      Аналіз, проектування та розрахунок конструкцій; самохідних машин спеціального призначення;

·      Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів;

·      Методи випробувань та основи сертифікації;

·      Автоматичне регулювання самохідних машин;

·      Функціонально-вартісний аналіз в автотракторобудуванні;

·      Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні;

·      Технологічність конструкцій самохідних машин та їх ергономіка і обітаємість;

·      Ергономічні властивості та екологія самохідних машин;

·      Перспективи розвитку самохідних машин

·      Динамічні розрахунки в автотракторобудуванні

·      Проектування несучих систем автомобілів та тракторів

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна підготовка магістра направлена на студентів, які прагнуть стати фахівцями в галузевому машинобудуванні автомобільної та тракторної промисловості. Програма підготовки магістра зорієнтована на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Навчання збалансоване щодо соціально-гуманітарної  і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість поглибити отримані базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з проектування механізованих розробок; інженер з розрахунків та режимів; інженер з транспорту; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер-дослідник; інженер-конструктор (механіка); інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва; інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку; інженер з експлуатації машинно-тракторного парку; інженер з комплектації устаткування.
О специализации Отраслевое машиностроение – это специальность широкого профиля по подготовке инженер-механиков-исследователей для предприятий и организаций, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, монтаж и ремонт автомобилей и тракторов и других самоходных дорожных машин. Студенты специальности Отраслевое машиностроения в обучение совершенствуют полученные ранее знания и навыки трехмерного компьютерного моделирования, осваивают программные комплексы для исследования и математического моделирования рабочих процессов в системах и агрегатах автомобилей и тракторов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки магистров является сочетанием высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Она основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов и тому подобное.
Название образовательной программы / специализации Отраслевое машиностроение
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ “ХПІ”,  вул. Кирпичова, 2. Харьков, 61002,

тел.(057) 707-64-64

http://ait.kharkov.ua/

NTU.KPI.AT@gmail.com

Заведующий кафедрой проф., д.т.н. Самородов Вадим Борисович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины • Анализ, проектирование и расчет конструкций; самоходных машин специального назначения;
• Управляемость и устойчивость движения автомобилей и тракторов;
• Методы испытаний и основы сертификации;
• Автоматическая регулировка самоходных машин;
• Функционально-стоимостной анализ в автотракторостроения;
• Трехмерное моделирование в автотракторостроения;
• Технологичность конструкций самоходных машин и их эргономика и обитаемость;
• Эргономичные свойства и экология самоходных машин;
• Перспективы развития самоходных машин
• Динамические расчеты в автотракторостроения
• Проектирование несущих систем автомобилей и тракторов
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная подготовка магистра направлена ​​на студентов, которые стремятся стать специалистами в отраслевом машиностроении автомобильной и тракторной промышленности. Программа подготовки магистра ориентирована на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Обучение сбалансированное по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность углубить полученные базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях согласно классификатора профессий ДК 003: 2010: инженер по наладке и испытаниям; инженер по организации эксплуатации и ремонта; инженер по проектированию механизированных разработок; инженер по расчетам и режимов; инженер по транспорту; инженер по внедрению новой техники и технологии; инженер-исследователь; инженер-конструктор (механика) инженер-конструктор машин и оборудования сельскохозяйственного производства; инженер по диагностике технического состояния машинно-тракторного парка; инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка; инженер по комплектации оборудования.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра автомобіле- і тракторобудування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автомобілі та трактори (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *