131 - Прикладна механіка

Автоматизоване моделювання технічних систем (Бакалавр)

Автоматизоване моделювання технічних систем – діяльність, спрямована на виявлення основних властивостей досліджуваного об’єкта, побудову моделей та їх застосування для прогнозування поведінки об’єкта. Автоматизоване моделювання технічних систем включає в себе відображення проблеми із реального світу у світ моделей (процес абстракції), аналіз та оптимізацію моделі, знаходження рішення і відображення його назад у реальний світ.

 

Формує спеціаліста зі здатністю до:

-володіння та розуміння методології дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР

– володіння й розуміння методології проектування сучасних інформаційних систем

– володіння й розуміння методології математичного моделювання у сучасних САПР

– володіння й розуміння методології розподілених комп’ютерних систем і мереж

– володіння й розуміння методології комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем

– володіння й розуміння методології розробки інформаційних систем

-володіння й розуміння методології комп’ютерного моделювання динамічних систем

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.12B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Автоматизоване моделювання технічних систем
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ»: 61002, м. Харкыв, вул. Кірпічова 2.
http://www.kpi.kharkiv.edu/
Кафедра «ТММ і САПР», тел. 70-76-901, 70-76-902
корпус У1, 11 поверх, ауд. 1102.
клас-кластер – корпус У2, 2 поверх, ауд. 208
(Навпроти ректорського корпусу, над Центральною приймальною комісією)e-mail: info@tmm-sapr.org,cайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/
Завідувач кафедри Ткачук Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, тел. 70-76-901
Спеціаліст в області машинознавства, комп’ютерного моделювання, динаміки та міцності машин, систем автоматизованого проектування та дослідження складних і надскладних механічних систем.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни
Алгоритмізація та програмування
Комп’ютерна графіка
Об’єктно-орієнтоване програмування в інтегрованих системах
Основи теоретичної та прикладної механіки
Основи проектування машин
Варіаційне числення. Рівняння математичної фізики
Дослідження операцій
Чисельні методи
Технологія програмування в САПР
Прикладна теорія пружності
Теорія алгоритмів та алгоритмізація
Основи системного аналізу та прийняття рішень
Мережева технологія інтеграції засобів САПР
Основи теорії коливань
Електротехніка
Основи автоматизованого проектування
Технологія комп’ютерного проектування
Механіка суцільного середовища
Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах
Управління ІТ-проектами
Проектування інформаційних систем
Програмні комплекси аналізу та проектування
Характеристика спеціалізації Акцент на підготовку фахівців, здатних забазпечувати автоматизоване моделювання та проектування обєктів та процесів.  Інтеграція технічних та інформаційних систем проектування та моделювання  об’єктів та процесів з використанням програмних комплексів.
Можливості працевлаштування • інженер-конструктор;

• інженер-розраховувач;

• 3D моделер;

• вчений-дослідник;

• тестер програмного забезпечення;

• програміст.

О специализации Автоматизированное моделирование технических систем – деятельность направлена на выявление основных свойств исследуемого объекта, построения моделей и их применение для прогнозирования поведения объекта. Автоматизированное моделирование технических систем включает в себя отражение проблемы из реального мира в мир моделей (процесс абстракции), анализ и оптимизацию модели, нахождение решения и отображения решение обратно в реальный мир.
Короткое описание образовательной программы / специализации Формирует специалиста со способностью к:
– владение и понимание методологии исследования связанных физико-механических процессов в современных САПР
– владение и понимание методологии проектирования современных информационных систем
– владение и понимание методологии математического моделирования в современных САПР
– владение и понимание методологии распределенных компьютерных систем и сетей
– владение и понимание методологии компьютеризированного проектирования сложных объектов и систем
– владение и понимание методологии разработки информационных систем
– владение и понимание методологии компьютерного моделирования динамических систем
Название образовательной программы / специализации Автоматизированное моделирование технических систем
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ»: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева 2.

http://www.kpi.kharkiv.edu/

Кафедра «ТММ и САПР», тел. 70-76-901, 70-76-902

корпус У1, 11 этаж, ауд. 1102.

класс-кластер – корпус У2, 2 этаж, ауд. 208

(напротив ректорского корпуса, над Центральной приемной комиссией)

e-mail: info@tmm-sapr.org,

cайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/

Заведующий кафедрой Ткачук Николай Анатольевич, доктор технических наук, профессор, тел. 70-76-901
Специалист в области машиноведения, компьютерного моделирования, динамики и прочности машин, систем автоматизированного проектирования и исследования сложных и сверхсложных механических систем.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Алгоритмизация и программирование
Компьютерная графика
Объектно-ориентированное программирование в интегрированных системах
Основы теоретической и прикладной механики
Основы проектирования машин
Вариационное исчисление. Уравнения математической физики
исследование операций
численные методы
Технология программирования в САПР
Прикладная теория упругости
Теория алгоритмов и алгоритмизация
Основы системного анализа и принятия решений
Сетевая технология интеграции средств САПР
Основы теории колебаний
Электротехника
Основы автоматизированного проектирования
Технология компьютерного проектирования
Механика сплошной среды
Моделирование объектов и процессов в компьютерных системах
Управление ИТ-проектами
Проектирование информационных систем
Программные комплексы анализа и проектирования
Характеристика специализации Акцент на подготовку специалистов, способных обеспечивать автоматизированное моделирование и проектирование объектов и процессов. Интеграция технических и информационных систем проектирования и моделирования объектов и процессов с использованием программных комплексов.
Возможности трудоустройства • инженер-конструктор;
• инженер-расчетчик;
• 3D моделер;
• ученый-исследователь;
• тестер программного обеспечения;
• программист.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автоматизоване моделювання технічних систем (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *