151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами (Магістр)

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем  управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, з моделювання та оптимізації систем управління, з розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління

Шифр: 151.03М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма  – Автоматизоване управління технологічними процесами

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (АТС та ЕМ).

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

Телефони (057) 70-76-687, (057) 70-76-676. Факс/тел.: (057) 70-76-272.

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail axts_ekm@ukr.net

Кафедра знаходиться у Технічному корпусі, під’їзд 2, поверх 3, кімната 37

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор ПОДУСТОВ Михайло Олексійович, тел. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП), проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації, моделювання та оптимізація систем управління, теоретичні основи складних систем управління, мережі автоматизованих систем управління, програмне забезпечення автоматизованих систем управління, розподілені системи управління, інформаційні технології в управлінні.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація – Автоматизоване управління технологічними процесами – передбачає підготовку сучасних фахівців з проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) та їх інформаційного, математичного та інформаційного забезпечення.

Автоматизований технологічний комплекс включає дві частини: об’єкт та система управління. Тому необхідно формування структури та характеристик об’єкта, а також синтез системи управління для сформованого об’єкту. Це стосується комплексу завдань, зокрема виділення підсистем, визначення точок-джерел  інформації, керуючих впливів, оцінки якості процесу функціонування. Ці завдання вирішуються з використанням сучасної комп’ютерної техніки та промислових контролерів. Глибокі знання в цьому напрямку дозволяють випускникам успішно розробляти і впроваджувати автоматизовані системи управління технологічними процесами з використанням сучасних методів управління та інформаційних технологій.

Для надбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне  комп’ютернe і мережне обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науко-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління та програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м. Харкова та України.

Можливості працевлаштування Наші випускники – фахівці з автоматизованого управління технологічними процесами працюють: проектувальниками систем автоматизації, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, програмістами.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс”.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медіаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
О специализации Автоматизированное управление технологическими процессами – это система, которая обеспечивает в реальном времени управление процессом получения различных веществ с заданными технологическими и технико-экономическими критериями
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа предусматривает подготовку инженерных и научных кадров для проектирования, разработки и эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) для различных отраслей промышленности. В процессе подготовки специалисты получают знания по разработке, в частности информационного, математического и программного обеспечения, монтажа и эксплуатации систем автоматизации, по моделированию и оптимизации систем управления, разработке распределенных систем и промышленных сетей, созданию современных информационных технологий управления
Название образовательной программы / специализации Специальность 151 – Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Образовательная программа – Автоматизированное управление технологическими процессами

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра Автоматизации технологических систем и экологического мониторинга (АТС и ЭМ).

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2.

Телефоны (057) 70-76-687, (057) 70-76-676. Факс / тел .:

(057) 70-76-272.

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail axts_ekm@ukr.net

Кафедра находится в Техническом корпусе, подъезд 2, этаж 3, комната 37

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор ПОДУСТОВ Михаил Алексиевич, тел. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации, моделирование и оптимизация систем управления, теоретические основы сложных систем управления, сети автоматизированных систем управления, программное обеспечение автоматизированных систем управления, распределенные системы управления, информационные технологии в управлении.
Характеристика специализации Специализация – Автоматизированное управление технологическими процессами – предусматривает подготовку современных специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и их информационного, математического и информационного обеспечения.

Автоматизированный технологический комплекс включает две части: объект и система управления. Поэтому необходимо формирование структуры и характеристик объекта, а также синтез системы управления для сформированного объекта. Это касается комплекса задач, в частности выделение подсистем, определение точек-источников информации, управляющих воздействий, оценки качества процесса функционирования. Эти задачи решаются с использованием современной компьютерной техники и промышленных контроллеров. Глубокие знания в этом направлении позволяют выпускникам успешно разрабатывать и внедрять автоматизированные системы управления технологическими процессами с использованием современных методов управления и информационных технологий.

Для приобретения студентами навыков практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современное компьютерное и сетевое оборудование и промышленные контроллеры производства ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS и FESTO, что обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится в ведущих научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях по разработке систем управления и программного обеспечения, промышленных предприятиях различных отраслей г. Харькова и Украины.

Возможности трудоустройства Наши выпускники – специалисты по автоматизированному управлению технологическими процессами работают: проектировщиками систем автоматизации, инженерами и руководителями отделов КИП и А, АСУТП, программистами.

Среди постоянных “клиентов” наших выпускников такие промышленные предприятия, как Запорожская АЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ГРЭС, “Шебелинкагазовидобування”, ООО “Богодуховский молокозавод”, ПАО “Харьковский тракторный завод”, завод им. Малышева, ОАО “Турбоатом”; научно-исследовательские, научно-производственные, проектные учреждения: ПАО “Манометр-Харьков”, ООО “ПО ОВЕН”, ГП “ГИПРОКОКС”, ГНПП “Объединение Коммунар”, ГП УкрНТЦ “Энергосталь”, ООО “Системы автоматизации сервис”.

Кафедра является базой подготовки кадров для ООО “ПО ОВЕН”, которая является разработчиком средств и систем управления, промышленных контроллеров и программного обеспечения.

Кафедрой создана техническая лаборатория на базе промышленных контроллеров ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS и FESTO, где проходят обучение, как студенты, так и сотрудники отделов КИП и А, АСУТП, фирм и предприятий Украины.

Медиаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
Specialization Automated control of technological processes is a system that provides control over the process of obtaining various substances with specified technological, technical and economic criteria in real time
Brief description of the educational program / specialization The educational program provides training of engineering personnel in the designing, development and exploitation of industrial control system (ICS) for various industries. In the process of preparation, specialists receive knowledge on the development of information, mathematical and software, installation and operation of automation systems, modeling and optimization of control systems, the development of distributed systems and industrial networks, the creation of modern information technologies of control
Educational program / specialization Speciality 151 – Automation and computer integrated technologies.

The educational program – Automated control of technological processes

Contacts The Department of Automation of technological systems and environmental monitoring lead the preparation (ATS and EM).

Address: 61002, Kharkov, Kyrpychova St, 2
Telephones (057) 70-76-687, (057) 70-76-676.

Fax / telephone: (057) 70-76-272.
Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/acem;

e-mail axts_ekm@ukr.net

Department is situated in Technical building, entrance 2, floor 3, room 37

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Professor PODUSTOV Mykhaylo, tel. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines Industrial control system, designing, installation and operation of automation systems, modeling optimization of control systems, theoretical bases of complex control systems, distributed control systems, software for automated control systems, distributed control systems, information technologies in management.
Additional characteristics of specialization Specialization – Automated process control systems provides training for modern specialists in the designing, development and operation of automated process control systems and their information, mathematical and software.

The automated technological complex includes two parts: an object and a control system. Therefore, it is necessary to form the structure and characteristics of the object, as well as the synthesis of the control system for the formed object. This concerns a set of tasks, in particular, the allocation of subsystems, the definition of points-sources of information, control actions, and the evaluation of the quality of the process of functioning. These tasks are solving by using modern computer technology and industrial controllers. Deep knowledge in this direction allows graduates to develop and implement automated process control systems using modern management methods and information technologies.

The department has a sufficient number of modern computer and network equipment and industrial controllers produced by OWEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, which ensures the individual work of each student.

Leading research institutions conduct training at production facilities, at enterprises for the development of control systems and software, industrial enterprises of various industries in Kharkov and Ukraine.

Employment Opportunities Our graduates are specialists in computer-integrated technologies work as programmers, web-makers, QA-engineers, designers of automation systems, engineers and administrators of the departments of instrumentation and automation, automated process control system, KISU, system administrators, database designers, etc.

Among the permanent “customers” of our graduates are industrial enterprises such as Zaporizhzhya NPP, Kharkiv TPP-5, Zmievskaya GRES, Shebelinkagazovidobuvannya, Bogodukhovskiy Dairy Plant, PJSC Kharkov Tractor Plant, Malysheva, OJSC “Turboatom”; scientific-research, research-and-production, design institutions: PJSC “Manometr-Kharkov”, LLC “PO OWEN”, GP “GIPROKOKS”, SNPU “Association Kommunar”, SE UkrNTTs “Energostal”, firms “Nix Solution”, LLC “Systems” automation of service “, etc.

The department created a technical laboratory based on industrial controllers manufactured by OVEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, where students, as well as employees of firms and enterprises of Ukraine are training.

Media: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автоматизоване управління технологічними процесами (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *