133 - Галузеве машинобудування

Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (Магістр)

Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем.

Роботизований технологічний комплекс – поєднання     промислових роботів  з певним технологічним обладнанням, і призначений для виконання однієї або декількох конкретних технологічних операцій.

 

Випускники спеціалізації повинні вміти при постановці задачі наукових досліджень:  розробити техніко-економічне обґрунтування науково-технічних рішень; розробити  графік виконання комплексу робіт та розрахувати їх параметри;  визначити основні параметри виробничого процесу;  володіти сучасними методами контролю якістю продукції;  володіти методами вивчення витрат робочого часу та використання ефективних форм організації праці; розрахувати необхідну кількість ресурсів, періодичність та тривалість проведення технічного обслуговування обладнання, ремонту.

Шифр: 133.08M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси у машинобудуванні
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Завідувач кафедри Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр з галузевого машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень

Теорія технічних систем

Проектування технічних об’єктів та обладнання

Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні

Інтегровані системи управління технологічною підготовкою виробництва

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Пристрої та системи автоматизації верстатів

Електровимірювальне обладнання

Системи автоматизованої підготовки управляючих програм

Інтегровані системи управління автоматизованим виробництвом

Прогресивні методи обробки матеріалів

Характеристика спеціалізації Випускники спеціалізації повинні вміти при зборі, обробці, представленні інформації:  застосувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічної документації та товарної продукції;  проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності;  використати результати патентних досліджень при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. Види майбутньої діяльності випускників: постановка задачі наукових досліджень; збір, обробка, представлення інформації; проектування систем автоматизації та роботизованих технологічних комплексів; розробка і впровадження сучасних технологічних процесів галузі; розробка та підбір приладів для спеціальних та нестандартних технологічних умов; побудова і оптимізація систем управління з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій; координація діяльності учасників виробничої діяльності; управління підрозділами та підприємствами; розробка та проектування автоматизованих механізмів та систем машинобудування; розробка прогресивних технологій; оцінка перспектив розвитку та модернізації автоматизованого управління технологічними процесами; обслуговування та налагодження автоматизованих пристроїв та систем; організація машинобудівного виробництва та автоматизованих систем.  Ці види діяльності, якими опанували випускники спеціалізації,  у повній мірі відповідають вимогам работодавців.  Кафедрою здійснюється тісний зв’язок з керівництвом  підприємств,  що входять до іноваційно-технологічного кластеру «Металообробка та загальне машинобудування».
Можливості працевлаштування 1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

О специализации Автоматизация производства – высший уровень развития машинной техники, когда регулирование и управление производственными процессами осуществляются без участия человека, а лишь под его контролем. Роботизированный технологический комплекс – сочетание промышленных роботов с определенным технологическим оборудованием, и предназначен для выполнения одной или нескольких конкретных технологических операций.
Короткое описание образовательной программы / специализации Выпускники специализации должны уметь при постановке задачи научных исследований : разработать технико-экономическое обоснование научно-технических решений; разработать график выполнения комплекса работ и рассчитать их параметры; определить основные параметры производственного процесса; владеть современными методами контроля качества продукции; владеть методами изучения расходов рабочего времени и использования эффективных форм организации труда; рассчитать необходимое количество ресурсов, периодичность и длительность проведения технического обслуживания оборудования, ремонта.
Название образовательной программы / специализации  Автоматизированные и роботизированные  технологические комплексы в машиностроении
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Технология машиностроения и металлорежущие станки», Главный аудиторный корпус, ауд. 102,  ул.. Кирпичева, 2, Харьков, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Заведующий кафедрой Проф., д.т.н.  Пермяков Александр Анатольевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация – магистр отраслевого машиностроения

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований

Теория технических систем

Проектирование технических объектов и оборудования Моделирования процессов в отраслевом машиностроении Интегрированные системы управления технологической подготовкой производства

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Устройства и системы автоматизации станков Электроизмерительное  оборудование

Системы автоматизированной подготовки управляющих программ

Интегрированные системы управления автоматизированным производством

Прогрессивные методы обработки материалов

Характеристика специализации Выпускники специализации должны уметь при сборе, обработке, представлении информации : применить на практике нормативно-правовые акты при обеспечении правовой охраны научно-технической документации и товарной продукции; проводить патентные исследования в определенной отрасли техники и оформить заявку на изобретение или другой объект промышленной собственности; использовать результаты патентных исследований при проведении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, проектно-технологических разработок с целью создания конкурентоспособной продукции. Виды будущей деятельности выпускников : постановка задачи научных исследований; сбор, обработка, представление информации; проектирование систем автоматизации и роботизированных технологических комплексов; разработка и внедрение современных технологических процессов отрасли; разработка и подбор приборов для специальных и нестандартных технологических условий; построение и оптимизация систем управления с использованием компьютерно-интегрированных технологий; координация деятельности участников производственной деятельности; управление подразделениями и предприятиями; разработка и проектирование автоматизированных механизмов и систем машиностроения; разработка прогрессивных технологий; оценка перспектив развития и модернизации автоматизированного управления технологическими процессами; обслуживание и налаживание автоматизированных устройств и систем; организация машиностроительного производства и автоматизированных систем. Эти виды деятельности, которыми овладели выпускники специализации, в полной мере отвечают требованиям работодателей. Кафедрой осуществляется тесная связь с руководством предприятий, которые входят в инновационно-технологический кластер “Металлообработка и общее машиностроение”.
Возможности трудоустройства 1) Государственное предприятие Украинский научно-технический центр “Энергосталь”

2) Общество с ограниченной ответственностью “Технополис Машиностроения”

3) Украинско-американское общество с ограниченной ответственностью Фирма “КОДА”

4) Государственное предприятие “Завод им. В.А.Малышева” 5) Государственное предприятие Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”

6) Публичное акционерное общество Турбоатом

7) Государственное предприятие “Электротяжмаш”

8) Акционерное общество “ХАРП”

9) Публичное акционерное общество “Харьковский тракторный завод”

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *