274 – Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство (Магістр)

Автомобілі та автомобільне господарство – це технічна експлуатація рухомого складу автотранспортних засобів

 

Призначена для підготовки фахівців з організації продажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів,  діагностування та поточного ремонту систем легкових та вантажних автомобілів за допомогою сучасного обладнання. Особлива увага приділяється проектуванню нових та оптимізації діяльності існуючих АТП та СТО

Шифр: 274.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Автомобілі та автомобільне господарство
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»

61002, вул. Кирпичова, 2, Лабораторний корпус

тел.: (057) 707-64-64, 707-60-66

ntu.kpi.at@gmail.com

http://ait.kharkov.ua

Завідувач кафедри Самородов Вадим Борисович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи теорії і практики управління та маркетинг в галузі автотранспорту

Аналіз робочих процесів систем автомобіля

Технічна експлуатація автомобілів, автотехнічна експертиза та ресурсозбереження

Ергономічні властивості та екологія самохідних  машин

Технологічне планування автотранспортних підприємств

Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху

Фірмове обслуговування автомобілів

Сучасні методи діагностики автомобілів

Логістика на автотранспорті

Характеристика спеціалізації Призначена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі автомобільного господарства. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма підготовки збалансована щодо соціально-гуманітарної  і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах згідно класифікатора професій: інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з проектування механізованих розробок; інженер з розрахунків та режимів; інженер з транспорту; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер з комплектації устаткування.
Specialization Cars and automobile economy are the technical operation of motor vehicles
Brief description of the educational program / specialization It is intended for the training of specialists in the sale, warranty and post-warranty service of vehicles, diagnostics and repair of passenger cars and trucks using modern equipment. Particular attention is paid to designing new and optimizing current service stations
Educational program / specialization Automobiles and automobile Industry
Contacts Automobile and tractor engineering

61002, Ukraine, Kharkov, str. Frunse.21 NTU “KhPI”, Laboratory case

call.: +38 (057) 707-64-64, +38 (057) 707-60-66

ntu.kpi.at@gmail.com

http://ait.kharkov.ua

Head of the department Vadim Samorodov
Educational and qualification levels of graduates master’s degree
Main special educational disciplines Fundamentals of the theory and practice of management and marketing in the field of motor transport

Analysis of working processes of car systems

Technical operation of cars, automotive expertise and resource conservation

Ergonomic properties and ecology of self-propelled machines

Technological planning of motor transport enterprises

Organization of road transport and traffic safety

Firm service of cars

Modern methods of diagnostics of automobiles

Logistics on motor transport

Additional characteristics of specialization Designed for students who seek to become specialists in engineering and research in the field of automotive. The main advantage of the master’s program is to focus on the formation of the broadest scientific and technical outlook of the future professional. The training program is balanced in terms of social and humanitarian and fundamental training and contains a sufficient component in the specialization. It provides the opportunity to get basic knowledge of fundamental and natural sciences, general education and special training disciplines
Employment Opportunities The graduate can work in positions according to the classification of professions: engineer for adjustment and testing; engineer in the organization of operation and repair; Engineer in designing mechanized developments; engineer in calculations and regimes; transport engineer; engineer for the introduction of new technic and technology; equipment engineer.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра автомобіле- і тракторобудування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автомобілі та автомобільне господарство (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *