133 - Галузеве машинобудування

Автомобілі та трактори (Бакалавр)

Галузеве машинобудування – це спеціальність широкого профілю, що дозволяє навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти конструкцію автотракторної техніки та інших самохідних машин, навчитися проектувати та конструювати їх складові. Студенти спеціальності  Галузеве машинобудування навчаються новітнім комп’ютерним  технологіям на виробництві, вчаться вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості.

 

Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю Галузеве машинобудування є поєднанням високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 133.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Галузеве машинобудування
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ “ХПІ”,  вул. Кирпичова, 2. Харків, 61002,

тел.(057) 707-64-64

http://ait.kharkov.ua/

NTU.KPI.AT@gmail.com

Завідувач кафедри проф., д.т.н. Самородов Вадим Борисович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·      Сучасні інформаційні технології в автотракторобудуванні;

·      Теплотехніка;

·      Технологічні основи виробництва автомобілів та тракторів;

·      Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз;

·      Гідро-та пневмосистеми в автотракторобудуванні;

·      Системи автоматизованного проектування в автотракторобудуванні;

·      Електронне та електричне обладнання, мехатроніка автомобілів та тракторів;

·      Технічна експлуатація, обслуговування і ремонт автомобілів та тракторів;

·      Технологія виробництва автомобілів та тракторів;

·      Теорія та проектування автомобілів та тракторів;

·      Основи оптимізації конструкцій автомобілів та тракторів;

·      Теорія безступінчастих трансмісій автомобілів та тракторів;

·      Теорія гібридних трансмісій автомобілів та тракторів;

·      Автоматизоване проектування систем автомобілів та тракторів;

·      Коливання та віброзахист автомобілів та тракторів;

·      Математичні моделі та автоматизований аналіз систем автомобілів та тракторів.

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузях машинобудування, що розглядаються. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної  і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.
Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: механік, механік виробництва, механік дільниці, механік груповий, механік цеху, механік з ремонту устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік-налагоджувальник.
О специализации Отраслевое машиностроение – это специальность широкого профиля, которая позволяет научиться разбираться в составляющих частях крупных промышленных производств, понять конструкцию автотракторной техники и других самоходных машин, научиться проектировать и конструировать их составляющие. Студенты специальности Отраслевое машиностроение учатся новейшим компьютерным технологиям на производстве, учатся свободно оперировать всеми нужными программами и разрабатывать передовые подходы к оптимизации промышленности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавров по специальности Отраслевое машиностроение является сочетанием высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Она основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов и тому подобное.
Название образовательной программы / специализации Отраслевое машиностроение
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ “ХПИ”,  вул. Кирпичова, 2. Харьков, 61002,

тел.(057) 707-64-64

http://ait.kharkov.ua/

NTU.KPI.AT@gmail.com

Заведующий кафедрой проф., д.т.н. Самородов Вадим Борисович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины ·      • Современные информационные технологии в автотракторостроения;
• Теплотехника;
• Технологические основы производства автомобилей и тракторов;
• Конструкция автомобилей и тракторов и их анализ;
• Гидро-и пневмосистемы в автотракторостроения;
• Системы автоматизированного проектирования в автотракторостроения;
• Электронное и электрическое оборудование, мехатроника автомобилей и тракторов;
• Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей и тракторов;
• Технология производства автомобилей и тракторов;
• Теория и проектирование автомобилей и тракторов;
• Основы оптимизации конструкций автомобилей и тракторов;
• Теория бесступенчатых трансмиссий автомобилей и тракторов;
• Теория гибридных трансмиссий автомобилей и тракторов;
• Автоматизированное проектирование систем автомобилей и тракторов;
• Колебания и виброзащита автомобилей и тракторов;
• Математические модели и автоматизированный анализ систем автомобилей и тракторов.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в области машиностроения, которые рассматриваются. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированная по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях согласно классификатора профессий ДК 003: 2010: механик, механик производства, механик участка, механик групповой механик цеха, механик по ремонту оборудования, техник по эксплуатации и ремонту оборудования, техник-конструктор (механика), техник-технолог ( механика), механик-наладчик.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра автомобіле- і тракторобудування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Автомобілі та трактори (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *