171 - Електроніка

Біомедична електроніка (Бакалавр)

Біомедична електроніка – це галузь науки і техніки, яка полегшує роботу лікарів і сприяє поліпшенню здоров’я пацієнтів завдяки великому арсеналу методів і апаратних засобів. В рамках спеціалізації «Біомедична електроніка» кафедра готує фахівців, що спеціалізуються на розробці, конструюванні, технічному обслуговуванню засобів електронної медичної техніки.

 

Одна з основних тенденцій сучасної медицини – широке впровадження техніки в медичний технологічний процес.

В рамках підготовки за цією спеціальністю студенти крім технічних дисциплін вивчають також предмети, пов’язані з медициною, які ведуть викладачі Харківського медичного університету, практикуючі лікарі. Студенти займаються розробкою і виробництвом різних електронних медичних приладів і апаратів, ремонтом і експлуатацією електронної медичної апаратури і мають можливість закріпити отримані знання при проходженні навчально-виробничою практики, приймаючи участь в розробці сучасної медичної апаратури.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 171.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 171.02 – Біомедична електроніка
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Електротехнічний корпус (ЕК), 3-й поверх, к. 301

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/

kafedrapbme@gmail.com

https://www.facebook.com/IBMEdep

т. (057) 707-60-44

т. (095) 595-70-16 (Viber)

Завідувач кафедри Д.т.н., проф. Жемеров Георгій Георгійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Програмування вбудованих систем медичної електронної техніки, аналогова електроніка, цифрова схемотехніка, мікропроцесорна техніка, засоби відображення інформації, цифрова обробка сигналів, системи автоматизованого проектування, комп’ютерне проектування електронних медичних пристроїв, теорія автоматичного регулювання, інформаційні пристрої медичної електроніки, джерела електроживлення медичної апаратури, фізіотерапевтичні апарати, біометрія, мікропроцесорні пристрої обробки медичної інформації, медична діагностика
Характеристика спеціалізації Метою застосування біомедичної електроніки є профілактика та попередження захворювань, надання медичної допомоги. Багатофункціональні діагностичні комплекси, фізіотерапевтичні апарати, електрокардіографи – це далеко не повний перелік пристроїв, які вивчають, а потім розробляють фахівці з цієї спеціальності. Оскільки елементна база електроніки оновлюється кожні 10-12 років, кафедра постійно корегує зміст дисциплін, що викладаються для студентів спеціалізації «Біомедична електроніка».

В рамках підготовки за цією спеціальністю студенти крім технічних дисциплін вивчають також предмети, пов’язані з медициною, які викладають практикуючі лікарі. Студенти займаються розробкою і виробництвом різних електронних медичних приладів і апаратів, ремонтом і експлуатацією електронної медичної апаратури і мають можливість закріпити отримані знання при проходженні навчально-виробничої практики, беручи участь в розробці сучасної медичної апаратури.

Інженер цієї спеціальності повинен знати і вміти застосовувати:

основні науково-технічні проблеми та перспективи розвитку біомедичної електроніки, її взаємозв’язок із суміжними областями; елементну базу електронної техніки, основні види матеріалів, компонентів і приладів, а також типові технологічні процеси і обладнання; базові мови і основи програмування, методи зберігання, обробки, передачі та захисту інформації, типові програмні продукти, орієнтовані на рішення наукових, проектних і технологічних задач електроніки; математичний апарат і чисельні методи, фізичні та математичні моделі процесів і явищ, які лежать в основі принципів дії приладів і пристроїв біомедичної електроніки; основні принципи і методи розрахунку, проектування і конструювання компонентів, приладів і пристроїв електронної техніки на базі системного підходу, включаючи етапи схемного конструкторського і технологічного проектування, вимоги стандартизації технічної документації;

Біомедична інженерія відноситься до області техніки і наукових знань, що включають в себе сукупність засобів, способів і методів людської діяльності, спрямованих на участь в організації та проведенні діагностичних досліджень і лікувальних процедур із застосуванням інструментальних і апаратно-програмних засобів, в умовах медичних організацій та установ різного профілю; обслуговування типового медичного обладнання, апаратів, систем і комплексів, а також технічних засобів біологічних лабораторій; обробку біомедичної інформації, створення і експлуатацію медичних баз даних, використання сучасних пакетів прикладних програм інформаційної підтримки діагностичного та лікувального процесів.

Студенти готуються як фахівці з розробки і експлуатації приладів, систем і комплексів медичного призначення. Бакалавр відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати наступні види професійної діяльності: експериментально-дослідницька; ремонт і обслуговування; організаційно-управлінська; виробничо-технологічна.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри мають навички в розробці та проектуванні пристроїв електронної медичної техніки,  модернізації електронної техніки, і успішно працюють на підприємствах різних форм власності:

НДІ Радіовимірювань, «Siemens Ukraine», «Global Logic», ХЗТМП «Точмедприлад», «ОЛМЕД», ТОВ «Медична фірма АЛВІМЕД», ТОВ «ФК  Здоров’я», ТОВ «Солар Україна» та ін.

Ми отримуємо регулярні звернення від цих та багатьох інших підприємств Харкова та області про потребу в фахівцях нашої кафедри.

Медіаконтент: https://youtu.be/X8EA4xn1OPA

https://youtu.be/PKK6DNLnG1E

https://youtu.be/kBPHase8ahA

https://youtu.be/W9dOpUC9ZYw

О специализации Биомедицинская электроника – это область науки и техники, которая облегчает работу врачей и способствует улучшению здоровья пациентов благодаря большому арсеналу методов и аппаратных средств. В рамках специализации «Биомедицинская электроника» кафедра готовит специалистов, специализирующихся на разработке, конструировании, техническом обслуживании средств электронной медицинской техники.
Короткое описание образовательной программы / специализации Одна из основных тенденций современной медицины – широкое внедрение техники в медицинский технологический процесс.

В рамках подготовки по этой специальности студенты кроме технических дисциплин изучают также предметы, связанные с медициной, которые ведут преподаватели Харьковского медицинского университета, практикующие врачи. Студенты занимаются разработкой и производством различных электронных медицинских приборов и аппаратов, ремонтом и эксплуатацией электронной медицинской аппаратуры и имеют возможность закрепить полученные знания при прохождении учебно-производственной практики, принимая участие в разработке современной медицинской аппаратуры.

Название образовательной программы / специализации 171.02 – Биомедицинская электроника
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) 61002, г.. Харьков, ул. Кирпичева, 2

Электротехнический корпус (ЭК), 3-й этаж, к. 301

 

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/

kafedrapbme@gmail.com

https://www.facebook.com/IBMEdep

т. (057) 707-60-44

т. (095) 595-70-16 (Viber)

Заведующий кафедрой Д.т.н., проф. Жемеров Георгий Георгиевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Программирование встраиваемых систем медицинской электронной техники, аналоговая электроника, цифровая схемотехника, микропроцессорная техника, средства отображения информации, цифровая обработка сигналов, системы автоматизированного проектирования, компьютерное проектирование электронных медицинских устройств, теория автоматического регулирования, информационные устройства медицинской электроники, источники электропитания медицинской аппаратуры, физиотерапевтические аппараты, биометрия, микропроцессорные устройства обработки медицинской информации, медицинская диагностика, анатомия и физиология.
Характеристика специализации Целью применения биомедицинской электроники является профилактика и предупреждение заболеваний, оказание медицинской помощи. Многофункциональные диагностические комплексы, физиотерапевтические аппараты, электрокардиографы – это далеко не полный перечень устройств, которые изучают, а затем разрабатывают специалисты по этой специализации. Поскольку элементная база электроники обновляется каждые 10-12 лет, кафедра постоянно корректирует содержание дисциплин для студентов специализации «Биомедицинская электроника».

В рамках подготовки по этой специализации студенты кроме технических дисциплин изучают также предметы, связанные с медициной, которые преподают практикующие врачи. Студенты занимаются разработкой и производством различных электронных медицинских приборов и аппаратов, ремонтом и эксплуатацией электронной медицинской аппаратуры и имеют возможность закрепить полученные знания при прохождении учебно-производственной практики, участвуя в разработке современной медицинской аппаратуры.

Инженер этой специальности должен знать и уметь применять:

основные научно-технические проблемы и перспективы развития биомедицинской электроники, ее взаимосвязь со смежными областями; элементную базу электронной техники, основные виды материалов, компонентов и приборов, а также типовые технологические процессы и оборудование; базовые языки и основы программирования, методы хранения, обработки, передачи и защиты информации, типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, проектных и технологических задач электроники; математический аппарат и численные методы, физические и математические модели процессов и явлений, которые лежат в основе принципов действия приборов и устройств биомедицинской электроники; основные принципы и методы расчета, проектирования и конструирования компонентов, приборов и устройств электронной техники на базе системного подхода, включая этапы схемного конструкторского и технологического проектирования, требования стандартизации технической документации;

Биомедицинская инженерия относится к области техники и научных знаний, включающих в себя совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на участие в организации и проведении диагностических исследований и лечебных процедур с применением инструментальных и аппаратно-программных средств, в условиях медицинских организаций и учреждений разного профиля; обслуживание типового медицинского оборудования, аппаратов, систем и комплексов, а также технических средств биологических лабораторий; обработку биомедицинской информации, создание и эксплуатацию медицинских баз данных, использование современных пакетов прикладных программ информационной поддержки диагностического и лечебного процессов.

Студенты готовятся как специалисты по разработке и эксплуатации приборов, систем и комплексов медицинского назначения. Бакалавр в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательская; ремонт и обслуживание; организационно-управленческая; производственно-технологическая.

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры имеют навыки в разработке и проектировании устройств электронной медицинской техники, модернизации электронной техники, и успешно работают на предприятиях различных форм собственности:

НИИ Радиоизмерений, «Siemens Ukraine», «Global Logic», ХЗТМП «Точмедприбор», «ОЛМЕД», ООО «Медицинская фирма Алвимед», ООО «ФК Здоровье», ООО «Солар Украина» и др.

Мы получаем регулярные обращения от этих и многих других предприятий Харькова и области о потребности в специалистах нашей кафедры.

Медиаконтент https://youtu.be/X8EA4xn1OPA

https://youtu.be/PKK6DNLnG1E

https://youtu.be/kBPHase8ahA

https://youtu.be/W9dOpUC9ZYw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

171 Електроніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Промислова і біомедична електроніка"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Біомедична електроніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *