073 - Менеджмент

Бізнес-адміністрування (Бакалавр)

Бізнес-адміністрування  – це управління бізнесом з використанням спеціальних методів, прийомів і інструментарію менеджменту, економіки та права

 

Освітня програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій, необхідних для успішної кар’єри як у міжнародних корпораціях, так і в створенні власної компанії. Підготовка за цією програмою характеризується широким економічним підґрунтям, вимагає аналітичного мислення та розуміння принципів бізнес-етики та культури.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 073.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Бізнес-адміністрування
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень
Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент; маркетинг; управління персоналом; управління інноваціями; стратегічне управління; інвестування; бізнес-планування; оцінка бізнесу; управлінський облік; ризикологія; комунікації у бізнесі та інші.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів із критичним мисленням, які добре розуміють проблеми внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища, здатні знаходити оптимальні варіанти рішень і брати відповідальність за їх виконання; розробляти і реалізовувати бізнес-плани та стратегії; організовувати власну підприємницьку діяльність і забезпечувати раціональне управління у сфері бізнесу.

Мова навчання: українська або англійська.

Можливості працевлаштування Випускники програми можуть виконувати широкий спектр адміністративних обов’язків у підприємствах та займати посади офіс-менеджерів, BTL-менеджерів, бренд-менеджерів, менеджерів у сфері SMM, фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами тощо.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ.. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Бизнес-администрирование – это управление бизнесом с использованием специальных методов, приемов и инструментария менеджмента, экономики и права
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Бизнес-администрирование» направлена на развитие деловых и управленческих компетенций, необходимых для успешной карьеры как в международных корпорациях, так и при создании собственного бизнеса. Подготовка по этой программе отличается широким экономическим фундаментом, требует аналитического мышления и понимания принципов бизнес-этики и культуры.
Название образовательной программы / специализации Бизнес-администрирование
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень
Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент; маркетинг; управление персоналом; управление инновациями; стратегическое управление; инвестирование; бизнес-планирование; оценка бизнеса; управленческий учет; риск-менеджмент; коммуникации в бизнесе и др..
Характеристика специализации Специализация «Бизнес-администрирование» направлена на подготовку менеджеров с критическим мышлением, которые понимают проблемы внутренней и внешней бизнес-среды; способны находить оптимальные варианты решений и брать ответственность за их выполнение; разрабатывать и реализовывать бизнес-планы и стратегии; организовывать собственную предпринимательскую деятельность и обеспечивать рациональное управление в сфере бизнеса.

Язык обучения: украинский или английский.

Возможности трудоустройства Выпускники программы могут выполнять широкий спектр административных обязанностей на предприятиях и занимать должности офис-менеджеров, BTL-менеджеров, бренд-менеджеров, менеджеров в сфере SMM, финансовых и других функциональных менеджеров предприятий, менеджеров по работе с клиентами и т.д.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Страница кафедры в Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры на англ. языке:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Specialization Business administration is management of a business using special methods, techniques, and tools of management, economics, and law
Brief description of the educational program / specialization The Business Administration bachelor degree program is aimed at developing business skills and managerial competencies necessary both for building a successful career in a multinational corporation and for starting a business. Training within the framework of this program is characterized by the extensive application of economic knowledge, requires analytical thinking skills and understanding of the principles of business ethics and culture.
Educational program / specialization Business Administration
Contacts The Management and Taxation Department

Address:

Building U-5

79/2 Pushkinska St., Room 401

Kharkiv 61002

Phone (057)707-65-39

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Head of the department Krasnokutska Nataliia Stanislavivna, D.Sc. (Econ.), professor

Phone (057)707-62-22

Educational and qualification levels of graduates The first (bachelor) level
Main special educational disciplines Management; marketing; human resource management;

management of innovations; strategic management; investing; business planning; business valuation; managerial accounting; risk management; business communications, etc.

 

Additional characteristics of specialization The Business Administration bachelor degree program is designed to train future managers equipped with critical thinking skills, who can understand problems of the internal and external environment of an organization, find optimal solutions and assume responsibility for their implementation; develop and implement business plans and strategies; start a new business and manage business activities in a rational manner.

Language of instruction: Ukrainian or English.

 

Employment Opportunities Graduates of the program will be able to perform a wide range of administrative tasks in firms and to work as office managers, BTL-managers, brand-managers, SMM-managers, financial managers, account managers, etc.

 

Media: Video for prospective students:

https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

The department’s page on Fb:

https://www.facebook.com/miontuKHPI

The department presentation in English:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Менеджменту та оподаткування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-адміністрування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *