071 - Облік і оподаткування

Бізнес-аналітика (Бакалавр)

Бізнес-аналітика – система сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 071.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація  «Бізнес-аналітика»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством

Гроші і кредит

Оптимізаційні методи та моделі

Економічна статистика

Облік і звітність в оподаткуванні

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Основи бізнес-аналізу

Облік у зарубіжних країнах

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ

Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності

Облік і оподаткування діяльності малих підприємств

Інвестиційний аналіз

Аудит оподаткування суб’єктів господарювання

Управлінський аудит

Аналіз у галузях виробництва та послуг

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

 

Випускники можуть працювати на посадах: керівник первинного рівня управління або виконавця різноманітних служб апарату управління; бізнес-аналітик; помічник фінансового аналітика; аналітик консолідованої інформації; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации Бизнес-аналитика – система современных методов и методик формирования учетно-аналитической информации для целей принятия управленческих решений
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направленана подготовку специалистов в сфере бизнес-анализа. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки по организации и проведению бизнес-анализа, а также умения, позволяющие им: вести бухгалтерский учет на различных предприятиях как по национальным стандартам учета, так и по международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы по ведению учета, проведения бизнес-анализа, обобщать информацию и формировать различные виды аналитической отчетности, применять современные методы и методики формирования учетно-аналитической информации для целей принятия управленческих решений
Название образовательной программы / специализации Специализация «Бизнес-аналитика»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харков, ул.Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская

057-707-60-74 – заведующий кафедрой

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук,

профессор Давидюк Татьяна Викторовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием

Деньги и кредит

Оптимизационные методы и модели

Экономическая статистика

Учет и отчетность в налогообложении

Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности Основы бизнес-анализа

Учет в зарубежных странах

Учетно-аналитическое обеспечение деятельности финансово-кредитных учреждений

Учетно-аналитическое обеспечение деятельности бюджетных учреждений

Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности

Учет и налогообложение деятельности малых предприятий Инвестиционный анализ

Аудит налогообложения субъектов хозяйствования Управленческий аудит

Анализ в отраслях производства и услуг

Характеристика специализации Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере учетно-аналитического обеспечения управления на основе овладения системой компетенций
Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) всех отраслей и форм собственности; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело

Выпускники могут работать на должностях: руководитель первичного уровня управления или исполнителя различных служб аппарата управления; бизнес-аналитик; помощник финансового аналитика; аналитик консолидированной информации; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; обозреватель по экономическим вопросам; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.д.

Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-аналітика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *