071 - Облік і оподаткування

Бізнес-аналітика (Магістр)

Бізнес-аналітика – це виявлення ділових потреб і знаходження рішень ділових проблем на  основі  сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації

 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичн і проблеми та складні завдання у галузі обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-структур.

У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок із забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у бізнес-структурах аналітичною інформацією, що одержується через якісно-змістовне перетворення облікових даних в релевантну інформацію про господарські операції спеціальними аналітичними прийомами, а також надання варіантів вирішення господарських проблем.

Шифр: 071.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Бізнес-аналітика»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення діагностики та прогнозування розвитку бізнес-структур

Діагностика стану підприємства в антикризовому управлінні

Стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання

Стратегічний аналіз

Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки

Аналітичні методи оцінки ринкової вартості економічних об’єктів

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління на засадах оволодіння системою компетентностей
Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

 

Випускники можуть працювати на посадах: керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів; головний бухгалтер та його заступник; фінансовий директор; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; бухгалтер; аудитор; контролер; внутрішній аудитор; головний державний податковий інспектор; державний податковий інспектор; фінансовий аналітик; бізнес-аналітик; аналітик консолідованої інформації; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; податковий консультант ; консультанта з аналітичних питань; консультант з ефективності підприємництва; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации Бизнес-аналитика – это выявление деловых потребностей и нахождения решений деловых проблем на основе современных методов и методик формирования учетно-аналитической информации
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, способных решать практические и проблемы и сложные задачи в сфере учетно-аналитического обеспечения управления бизнес-структур. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки по обеспечению процесса принятия управленческих решений в бизнес-структурах аналитической информацией, получаемой через качественно-содержательное преобразование учетных данных в релевантную информацию о хозяйственных операциях специальными аналитическими приемами, а также предоставление вариантов решения хозяйственных проблем.
Название образовательной программы / специализации Специализация «Бизнес-аналитика»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харков, ул.Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская

057-707-60-74 – заведующий кафедрой

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук,

профессор Давидюк Татьяна Викторовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Учетно-аналитическое обеспечение диагностики и прогнозирования развития бизнес-структур

Диагностика состояния предприятия в антикризисном управлении

Стратегическое бюджетирование и анализ результативности деятельности субъектов хозяйствования

Стратегический анализ

Аналитический инструментарий финансово-экономической безопасности

Аналитические методы оценки рыночной стоимости экономических объектов

Характеристика специализации Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере учетно-аналитического обеспечения управления на основе овладения системой компетенций
Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) всех отраслей и форм собственности; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело

Выпускники могут работать на должностях руководитель финансовых и финансово-экономических подразделений; главный бухгалтер и его заместитель; финансовый директор; начальник контрольно-ревизионного отдела; начальник финансового отдела; бухгалтер; аудитор; контроллер; внутренний аудитор; главный государственный налоговый инспектор; государственный налоговый инспектор; финансовый аналитик; бизнес-аналитик; аналитик консолидированной информации; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; налоговый консультант; консультант по аналитическим вопросам; консультант по эффективности предпринимательства; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам

Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-аналітика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *