122 - Комп’ютерні науки

Бізнес-аналітика програмної інженерії (Магістр)

Бізнес-аналітика програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу та формування відповідних вимог до програмної системи і способів їх реалізації.

 

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

Шифр: 122.14М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Бізнес-аналітика програмної інженерії
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (вул. Кірпічова, 2, корпус У2, 7 поверх, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Михайло Дмитрович Годлевський.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Аналіз та управління вимогами», «Моделі і методи управління сучасними бізнес-системами», «Імітаційне моделювання та аналіз бізнес-систем і процесів», «Управління якістю в ІТ-проектах», «Інжиніринг і реінжиніринг бізнес-систем», «Інформаційні системи в менеджменті», «Хмарні обчислення», «Аналіз даних і технології Business Intellegence».
Характеристика спеціалізації Бізнес-аналітика програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу та формування відповідних вимог до програмної системи і способів їх реалізації.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

Можлива участь у програмах подвійних дипломів з університетами Франції, Швеції, Австрії.

Можливості працевлаштування Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах: бізнес-аналітик (Business Analyst), архітектор (Architector, System Analyst), розробник ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальник (QA engineer), фахівець у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
О специализации «Бизнес-аналитика программной инженерии» – это образовательная программа специальности 122 «Компьютерные науки», которая предусматривает подготовку специалистов по разработке стратегии и тактики ведения бизнеса и формирования соответствующих требований к программной системы и способов их реализации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов в сфере бизнес-аналитики программной инженерии – посредников между бизнесом и ІТ, предлагающих изменения в технологиях и процессах, которые помогут реализовать ключевые задачи бизнеса.
Название образовательной программы / специализации Бизнес-аналитика программной инженерии
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра программной инженерии и информационных технологий управления (ул. Кирпичева, 2, корпус У2, 7 этаж, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Михаил Дмитриевич Годлевский.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр компьютерных наук
Основные специальные учебные дисциплины «Анализ и управление требованиями», «Модели и методы управления современными бизнес-системами», «Имитационное моделирование и анализ бизнес-систем и процессов», «Управление качеством в ИТ-проектах», «Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-систем», «Информационные системы в менеджменте», «Облачные вычисления», «Анализ данных и технологии Business Intellegence».
Характеристика специализации «Бизнес-аналитика программной инженерии» – это образовательная программа специальности 122 «Компьютерные науки», которая предусматривает подготовку специалистов по разработке стратегии и тактики ведения бизнеса и формирования соответствующих требований к программной системы и способов их реализации.

Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций. Целью образовательной программы является подготовка специалистов в сфере бизнес-аналитики программной инженерии – посредников между бизнесом и ІТ, предлагающих изменения в технологиях и процессах, которые помогут реализовать ключевые задачи бизнеса.

Возможно участие в программах двойных дипломов с университетами Франции, Швеции, Австрии.

Возможности трудоустройства После окончания магистратуры выпускники работают на должностях бизнес-аналитиков (Business Analyst), архитекторов (Architector, System Analyst), разработчиков ПО (Middle, Senior Developer), тестировщиков (QA engineer), специалистов в области управления проектом по разработке ПО (Project Manager).
Медиаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Specialization “Business Analytics of Software Engineering” is an educational program of specialty 122 “Computer Sciences”, which provides training for specialists in developing the strategy and tactics of doing business and forming the corresponding requirements for the software system and the ways to implement them.
Brief description of the educational program / specialization Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is to train specialists in the field of business analytics of software engineering – intermediaries between business and IT, offering changes in technologies and processes that will help to realize key business objectives.
Educational program / specialization Business Analytics of Software Engineering
Contacts Software Engineering and Management of Information Technologies Department (61022, Kharkiv, 2, Kyrpychova street, building 2, 709 office, 707-64-74, site: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Head of the department Doctor of Science, Professor Godlevskyi Mykhailo
Educational and qualification levels of graduates Master of Computer Science
Main special educational disciplines “Analysis and requirements management”, “Models and methods of management of modern business systems”, “Simulation modeling and analysis of business systems and processes”, “Quality management in IT projects”, “Engineering and reengineering of business systems”, “Information systems in management”,”Cloud computing”,”Data analysis and technology Business Intellegence”.
Additional characteristics of specialization “Business Analytics of Software Engineering” is an educational program of specialty 122 “Computer Sciences”, which provides training for specialists in developing the strategy and tactics of doing business and forming the corresponding requirements for the software system and the ways to implement them.

Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations. The goal of the educational program is to train specialists in the field of business analytics of software engineering – intermediaries between business and IT, offering changes in technologies and processes that will help to realize key business objectives.

Possible participation in the programs of double diplomas with the universities of France, Sweden, Austria.

Employment Opportunities After graduation, graduates work on posts: Business Analyst, Architector, System Analyst, Middle, Senior Developer, QA engineer, Project Manager.
Media: https://www.facebook.com/piitu.department/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Програмна інженерія та інформаційні технології управління"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-аналітика програмної інженерії (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *