142 - Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики тощо. Для вирішення цих питань необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

 

Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення, випробувань, експлуатації, діагностики та ремонтів перспективних двигунів, ефективно працювати в суміжних областях енергетики.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 142.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння».

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, 2 поверх, кафедра «ДВЗ».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Сторінка у Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Завідувач кафедри Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Пильов Володимир Олександрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Конструкції двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Інформаційні технології та програмування в ДВЗ

Основи САПР ДВЗ

Термодинаміка теплових двигунів

Процеси тепло- та масообміну в ДВЗ

Теорія ДВЗ

Хімотологія та альтернативні палива

Паливні системи ДВЗ

Системи наддуву та утилізації теплоти ДВЗ

Системи автоматичного регулювання ДВЗ

Електронні системи керування та діагностики ДВЗ

Динаміка та міцність ДВЗ

Коливання, вібрації та шум в ДВЗ

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Технології виготовлення ДВЗ

Перспективні конструктивні рішення в ДВЗ та їх патентування

Випробування ДВЗ

Експлуатація, сервіс та ремонт ДВЗ

Основи науково-дослідної роботи, перспективні енергетичні установки з ДВЗ та тюнінг

Характеристика спеціалізації Кафедра ДВЗ готує фахівців за відповідною спеціалізацією для виробничо-технічної, проектно-конструкторської та організаційно-керівної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, модернізації, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації, діагностики, сервісного обслуговування та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Кафедра має унікальні стенди з автомобільними, тракторними, танковими двигунами, відсіки тепловозного та суднового двигунів. Кафедра бере участь в проекті «Німецькомовний інженер», за якою студенти мають можливість вивчення з «нуля» німецької мови та проходження стажування в університетах Німеччини.
Можливості працевлаштування Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу авто техніки (Lexus (ТОВ “Арт-Лекс”, м. Харків); Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ТОВ”АвтоГраф-М”); АТЛ (ТОВ “АТЛ”, Харківська філія); Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW), на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу, в споріднених галузях економки. Бакалаври мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною та  освітньо-науковою програмами. Освітньо-наукова програма передбачає стажування в Польщі та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки.
Медіаконтент: www.facebook.com\KafDVS
О специализации Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются неотъемлемой весомой частью энергетического комплекса любой развитой страны. Общая мощность двигателей внутреннего сгорания покрывает более 80% мирового потенциала механической энергии. Отрасль двигателестроения сегодня быстро развивается в направлениях применения новых конструкций и технологий, альтернативных топлив и материалов, методов проектирования, управления, диагностики и тому подобное. Для решения этих вопросов необходима подготовка специалистов соответствующей квалификации, обладающих широким спектром современных знаний.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программой предусмотрено изучение комплекса дисциплин, обеспечивающих современный уровень компьютерной и всесторонней профессиональной подготовки, которая позволяет реализовать себя в сферах проектирования, технологической подготовки производства, производства, испытаний, эксплуатации, диагностики и ремонта перспективных двигателей, эффективно работать в смежных областях энергетики.
Название образовательной программы / специализации 142.04 «Двигатели внутреннего сгорания»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания».

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,
НТУ «ХПИ», Лабораторный корпус, 2 этаж, кафедра «ДВС».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Страничка Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Заведующий кафедрой Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, доктор технических наук, профессор Пылев Владимир Александрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр, доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Информационные технологии и программирование в ДВС

Основы САПР ДВС

Термодинамика тепловых двигателей

Процессы тепло- и массообмена в ДВС

теория ДВС

Химотология и альтернативные топлива

Топливные системы ДВС

Системы наддува и утилизации теплоты ДВС

Системы автоматического регулирования ДВС

Электронные системы управления и диагностики ДВС

Динамика и прочность ДВС

Колебания, вибрации и шум в ДВС

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Технологии изготовления ДВС

Перспективные конструктивные решения в ДВС и их патентование

Испытания ДВС

Эксплуатация, сервис и ремонт ДВС

Основы научно-исследовательской работы, перспективные энергетические установки с ДВС и тюнинг

Характеристика специализации Кафедра ДВС готовит специалистов по соответствующей специализации для производственно-технической, проектно-конструкторской и организационно-руководящей деятельности, в направлениях разработки, производства, модернизации, обеспечения экологических норм, а также эксплуатации, диагностики, сервисного обслуживания и ремонта всех типов ДВС, с учетом новейших тенденций развития мирового моторостроения. Кафедра имеет уникальные стенды с автомобильными, тракторными, танковыми двигателями, отсеки тепловозного и судового двигателей. Кафедра участвует в проекте «Немецкоязычный инженер», по которой студенты имеют возможность изучения с «нуля» немецкого языка и прохождения стажировки в университетах Германии.
Возможности трудоустройства Выпускники работают на заводах, в КБ и НИИ («Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «КРАЗ», ИПМаш НАН Украины), на предприятиях по ремонту и обслуживанию ДВС, в салонах по продаже автотехники (Lexus (ООО “Арт-Лекс”, г. Харьков) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ООО “АвтоГраф-м”); АТЛ (ООО “АТЛ”, Харьковский филиал) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW), на автобазах, тепловозных депо, машинно-тракторных станциях, на судах, предприятиях по добыче и транспортировке нефти и газа, в родственных отраслях экономки. Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по образовательно-профессиональной и образовательно-научной программам. Образовательно-научная программа предусматривает стажировку в Польше и получение двух дипломов – НТУ «ХПИ» и Варшавской политехники.
Медиаконтент: www.facebook.com\KafDVS
Specialization Internal combustion engines (ICEs) are an integral part of the energy complex of any developed country. The total power of internal combustion engines covers more than 80% of the global potential of mechanical energy. Nowadays engine industry is developing rapidly in the application of new structures and technologies, alternative fuels and materials, designing techniques, controls, diagnostics, and the like. To solve these issues, it is necessary to train specialists of appropriate qualifications with a wide range of modern knowledge.
Brief description of the educational program / specialization The program provides for the study of the complex of disciplines providing the modern level of computer and comprehensive professional training that allows us to realize ourselves in the spheres of design, technological preparation of production, production, testing, operation, diagnostics and repair of promising engines, to work efficiently in related fields of power engineering.
Educational program / specialization 142.04 «Internal combustion engines»
Contacts Department “Engines of internal combustion”.
Ukraine, 61002, Kharkov, ul. Kirpichev, 2,
NTU “KhPI”, Laboratory building, 2 floor, Department of “ICE”.
Tel .: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.uaWeb-site: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Facebook page: www.facebook.com\KafDVS

Head of the department Laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, Doctor of Technical Sciences, Professor Pylev Vladimir Alexandrovich.
Tel. +38 (057) 707-63-14.
Educational and qualification levels of graduates Bachelor, Master, PhD
Main special educational disciplines The design of internal combustion engines (ICE)
Information technologies and programming in ICE
The Basics of CAD Engine
Thermodynamics of thermal engines
Processes of heat and mass transfer in the engine
theory of ICE
Chemotology and alternative fuels
Fuel systems of internal combustion engine
Systems of supercharging and heat recovery of ICE
Automatic engine control systems
Electronic control systems and diagnostics of ICE
Dynamics and strength of ICE
Vibrations, vibrations and noise in the engine
Materials Science and Technology of Structural Materials
Manufacturing technologies of ICE
Perspective constructive decisions in ICE and their patenting
Tests ICE
Operation, maintenance and repair of ICE
Fundamentals of scientific research, promising power plants with ICE and tuning
Additional characteristics of specialization The ICE department prepares specialists in the relevant specialization for production, technical, design and organizational and supervising activities in the areas of development, production, modernization, maintenance of environmental standards, as well as operation, diagnostics, maintenance and repair of all types of ICE, taking into account the newest trends in the development of the world motor industry. The department has unique stands with automobile, tractor, tank engines, compartments of locomotive and ship engines. The department participates in the project “German-speaking engineer”, according to which students have the opportunity to learn from the “zero” German language and have an internship in universities in Germany.
Employment Opportunities Graduates work in factories, in KB and Research Institute (“Malyshev Plant”, “Turboatom”, “FED”, “KRAZ”, IPMash NAS of Ukraine), at the enterprises for repair and maintenance of ICE, in the salons for the sale of vehicles (Lexus “Art-Lex”, Kharkiv) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (AvtoGraph-m LLC), ATL (ATL LLC, Kharkiv branch) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW ), at motor depots, diesel depots, machine and tractor stations, on ships, oil and gas production and transportation enterprises, in related branches of the housekeeper. Bachelors have the opportunity to continue their studies in the Master’s program in educational and vocational and educational programs. The educational and scientific program envisages an internship in Poland and the receipt of two diplomas – NTU “KhPI” and Warsaw Polytechnic.
Media:

www.facebook.com\KafDVS

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/golovna/prezentatsiyi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Двигуни внутрішнього згоряння"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *