142 - Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики тощо. Для вирішення цих питань необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

 

Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення, випробувань, експлуатації, діагностики та ремонтів перспективних двигунів, ефективно працювати в суміжних областях енергетики.

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Сертифікати ЗНО:

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Двигуни внутрішнього згоряння"

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння».

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, 2 поверх, кафедра «ДВЗ».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Сторінка у Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Завідувач кафедри Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Пильов Володимир Олександрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Конструкції двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Інформаційні технології та програмування в ДВЗ

Основи САПР ДВЗ

Термодинаміка теплових двигунів

Процеси тепло- та масообміну в ДВЗ

Теорія ДВЗ

Хімотологія та альтернативні палива

Паливні системи ДВЗ

Системи наддуву та утилізації теплоти ДВЗ

Системи автоматичного регулювання ДВЗ

Електронні системи керування та діагностики ДВЗ

Динаміка та міцність ДВЗ

Коливання, вібрації та шум в ДВЗ

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Технології виготовлення ДВЗ

Перспективні конструктивні рішення в ДВЗ та їх патентування

Випробування ДВЗ

Експлуатація, сервіс та ремонт ДВЗ

Основи науково-дослідної роботи, перспективні енергетичні установки з ДВЗ та тюнінг

Характеристика спеціалізації Кафедра ДВЗ готує фахівців за відповідною спеціалізацією для виробничо-технічної, проектно-конструкторської та організаційно-керівної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, модернізації, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації, діагностики, сервісного обслуговування та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Кафедра має унікальні стенди з автомобільними, тракторними, танковими двигунами, відсіки тепловозного та суднового двигунів. Кафедра бере участь в проекті «Німецькомовний інженер», за якою студенти мають можливість вивчення з «нуля» німецької мови та проходження стажування в університетах Німеччини.
Можливості працевлаштування Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу авто техніки (Lexus (ТОВ “Арт-Лекс”, м. Харків); Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ТОВ”АвтоГраф-М”); АТЛ (ТОВ “АТЛ”, Харківська філія); Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW), на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу, в споріднених галузях економки. Бакалаври мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною та  освітньо-науковою програмами. Освітньо-наукова програма передбачає стажування в Польщі та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки.
Медіаконтент: www.facebook.com\KafDVS
О специализации Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются неотъемлемой весомой частью энергетического комплекса любой развитой страны. Общая мощность двигателей внутреннего сгорания покрывает более 80% мирового потенциала механической энергии. Отрасль двигателестроения сегодня быстро развивается в направлениях применения новых конструкций и технологий, альтернативных топлив и материалов, методов проектирования, управления, диагностики и тому подобное. Для решения этих вопросов необходима подготовка специалистов соответствующей квалификации, обладающих широким спектром современных знаний.
Короткое описание образовательной программы / специализации Программой предусмотрено изучение комплекса дисциплин, обеспечивающих современный уровень компьютерной и всесторонней профессиональной подготовки, которая позволяет реализовать себя в сферах проектирования, технологической подготовки производства, производства, испытаний, эксплуатации, диагностики и ремонта перспективных двигателей, эффективно работать в смежных областях энергетики.
Название образовательной программы / специализации 142.04 «Двигатели внутреннего сгорания»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания».

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,
НТУ «ХПИ», Лабораторный корпус, 2 этаж, кафедра «ДВС».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Страничка Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Заведующий кафедрой Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, доктор технических наук, профессор Пылев Владимир Александрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр, доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Информационные технологии и программирование в ДВС

Основы САПР ДВС

Термодинамика тепловых двигателей

Процессы тепло- и массообмена в ДВС

теория ДВС

Химотология и альтернативные топлива

Топливные системы ДВС

Системы наддува и утилизации теплоты ДВС

Системы автоматического регулирования ДВС

Электронные системы управления и диагностики ДВС

Динамика и прочность ДВС

Колебания, вибрации и шум в ДВС

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Технологии изготовления ДВС

Перспективные конструктивные решения в ДВС и их патентование

Испытания ДВС

Эксплуатация, сервис и ремонт ДВС

Основы научно-исследовательской работы, перспективные энергетические установки с ДВС и тюнинг

Характеристика специализации Кафедра ДВС готовит специалистов по соответствующей специализации для производственно-технической, проектно-конструкторской и организационно-руководящей деятельности, в направлениях разработки, производства, модернизации, обеспечения экологических норм, а также эксплуатации, диагностики, сервисного обслуживания и ремонта всех типов ДВС, с учетом новейших тенденций развития мирового моторостроения. Кафедра имеет уникальные стенды с автомобильными, тракторными, танковыми двигателями, отсеки тепловозного и судового двигателей. Кафедра участвует в проекте «Немецкоязычный инженер», по которой студенты имеют возможность изучения с «нуля» немецкого языка и прохождения стажировки в университетах Германии.
Возможности трудоустройства Выпускники работают на заводах, в КБ и НИИ («Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «КРАЗ», ИПМаш НАН Украины), на предприятиях по ремонту и обслуживанию ДВС, в салонах по продаже автотехники (Lexus (ООО “Арт-Лекс”, г. Харьков) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ООО “АвтоГраф-м”); АТЛ (ООО “АТЛ”, Харьковский филиал) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW), на автобазах, тепловозных депо, машинно-тракторных станциях, на судах, предприятиях по добыче и транспортировке нефти и газа, в родственных отраслях экономки. Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по образовательно-профессиональной и образовательно-научной программам. Образовательно-научная программа предусматривает стажировку в Польше и получение двух дипломов – НТУ «ХПИ» и Варшавской политехники.
Медиаконтент: www.facebook.com\KafDVS

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *