142 - Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння (Магістр)

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави та в перспективі залишаються найбільш поширеним мобільним енергетичним джерелом. Двигунобудування сьогодні стрімко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики. Для вирішення новітніх завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

 

Магістерська програма орієнтована на виконання робіт інноваційного характеру в сферах енергетичного машинобудування та двигунобудування. Основою підготовки є комп’ютерне проектування та керування, удосконалення робочих процесів та підвищення енергоефективності, використання альтернативних палив та оптимізація конструкцій, забезпечення високих рівнів форсування та показників екологічності. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого фахівця-енергетика.

Шифр: 142.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння».

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, 2 поверх, кафедра «ДВЗ».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Сторінка у Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Завідувач кафедри Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Пильов Володимир Олександрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Підготовка магістрів здійснюється за двома програмами, освітньо-професійною (терміном навчання 1 рік 4 місяці) та освітньо-науковою  (терміном навчання 1 рік 9 місяців).

За освітньо-професійною програмою вивчаються дисципліни:

 

 

За освітньо-професійною програмою додатково вивчаються дисципліни:

 

 

Характеристика спеціалізації Кафедра ДВЗ готує фахівців за відповідною спеціалізацією для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в навчальний процес оригінальні методики активізації творчої діяльності, роботи в команді, захисту власних розробок патентами.

Освітньо-наукова програма передбачає викладання дисциплін англійською мовою, стажування в Польщі та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в університетах (НТУ «ХПІ», ХНАДУ, УкрДАЗТ, Варшавська політехніка) на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу авто техніки (     ), на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу, в споріднених галузях економки. Магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.
Медіаконтент: www.facebook.com\KafDVS
О специализации Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются весомой частью энергетического комплекса любого развитого государства и в перспективе остаются наиболее распространенным мобильным источником энергии. Двигателестроение сегодня стремительно развивается в направлениях использования новых конструкций и технологий, альтернативных топлив и материалов, методов проектирования, управления, диагностики. Для решения новых задач отрасли необходима подготовка специалистов соответствующей квалификации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Магистерская программа ориентирована на выполнение работ инновационного характера в сферах энергетического машиностроения и двигателестроения. Основой подготовки является компьютерное проектирование и управление, совершенствование рабочих процессов и повышения энергоэффективности, использования альтернативных топлив и оптимизации конструкций, обеспечения высоких уровней форсирования и показателей экологичности. Программа сбалансированна по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке высококвалифицированного специалиста-энергетика.
Название образовательной программы / специализации 142.04 «Двигатели внутреннего сгорания»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания».

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,
НТУ «ХПИ», Лабораторный корпус, 2 этаж, кафедра «ДВС».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Страничка Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Заведующий кафедрой Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, доктор технических наук, профессор Пылев Владимир Александрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр, доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования;

Конструкционные особенности энергетических установок;

Энергосберегающие технологии в энергетике;

Основы надежности энергетического оборудования;

Основы научных исследований;

Современные направления научных исследований кафедры;

Параметрическая оптимизация в ДВС;

Прогрессивные технологии изготовления ДВС;

Экологизация ДВС;

Системы управления ДВС;

Перспективные конструкции ДВС;

Специальные разделы динамики ДВС;

Теплообмен в ДВС.

Характеристика специализации Кафедра ДВС готовит специалистов по соответствующей специализации для производственно-технической, проектно-конструкторской, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности, в направлениях разработки, производства, обеспечения экологических норм, а также эксплуатации и ремонта всех типов ДВС с учетом новейших тенденций развития мирового моторостроения. Специалисты кафедры самостоятельно разрабатывают и внедряют в учебный процесс оригинальные методики активизации творческой деятельности, работы в команде, защиты собственных разработок патентами.

Подготовка магистров осуществляется по двум программам, образовательно-профессиональной (сроком обучения 1 год 4 месяца) и образовательно-научной (сроком обучения 1 год 9 месяцев). Образовательно-научная программа предусматривает преподавание дисциплин на английском языке, стажировки в Польше и получения двух дипломов – НТУ «ХПИ» и Варшавской политехники.

Возможности трудоустройства Выпускники работают на заводах, в КБ и НИИ («Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «КРАЗ», ИПМаш НАН Украины), в университетах (НТУ «ХПИ», ХНАДУ, Укрдазт, Варшавская политехника) на предприятиях по ремонту и обслуживанию ДВС, в салонах по продаже автотехники (Lexus (ООО “Арт-Лекс”, г. Харьков) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ООО “АвтоГраф-м”); АТЛ (ООО “АТЛ”, Харьковский филиал) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW) на автобазе, тепловозных депо, машино-тракторных станциях, на судах, предприятиях по добыче и транспортировке нефти и газа, в родственных отраслях экономки. Магистры имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре.
Медиаконтент: www.facebook.com\KafDVS
Specialization Internal combustion engines (ICE) are a significant component of the energy complex of each developed country. The world trend is the increase of cars up to 500 or more per 1000 inhabitants, which is accompanied by a tendency to use progressive approaches to the development of new ICE designs, conduct appropriate scientific research based on international project integration, attract specialists at the intersection of sciences. To solve these problems of the industry, it is necessary to train masters of the appropriate educational level.
Brief description of the educational program / specialization Educational and scientific master’s program is focused on the training of highly qualified specialists in carrying out works of an innovative nature. It provides for the teaching of disciplines in English, training in Poland for one year in accordance with agreed plans and obtaining two diplomas – NTU “KhPI” (Institute of Energy, Electronics and Electromechanics), specializing in power engineering, specialization in ICE, and Warsaw Polytechnic Institute of Transport), specializing in Mechanical Engineering.
Educational program / specialization 142.04 «Internal combustion engines»
Contacts Department “Engines of internal combustion”.
Ukraine, 61002, Kharkov, ul. Kirpichev, 2,
NTU “KhPI”, Laboratory building, 2 floor, Department of “ICE”.
Tel .: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Facebook page: www.facebook.com\KafDVS

Head of the department Laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, Doctor of Technical Sciences, Professor Pylev Vladimir Alexandrovich. Tel. +38 (057) 707-63-14.
Educational and qualification levels of graduates Bachelor, Master, PhD
Main special educational disciplines Master’s preparation is carried out by two programs in such a way that the first and fourth semesters are taught at NTU “KhPI”. This is the Foreign Language of the Professional Direction, Numerical Modeling of the States and Processes of Machines and Systems, Control Systems and Diagnostics, Parametric Optimization in Internal Combustion Engines, Progressive Technologies of Machine Production, Modern Directions of Scientific Research, Organization of production and marketing “,” Intellectual property “and others.
The second and third semesters are taught in Warsaw Polytechnic. These are the disciplines “Vehicle Design”, “Measuring Systems in Vehicles”, “Energy Cogeneration in Vehicles”, “Hybrid Drives”, “Fundamentals of Environmental Power Units”, “Reducing Vibration and Noise of Machines”, “Advanced Construction Materials” “Mechanics of composite elements”, “Calculation of structural strength in ANSYS” and others.
The curricula are in detail balanced among themselves.
Additional characteristics of specialization The program of the two diplomas is designed to train specialists for international research, design, production and technical, organizational and guidance and pedagogical activities in the areas of development, production, maintenance of environmental standards, as well as the operation and repair of all types of engines, taking into account the latest trends in development of the world motor industry. Specialists of the Department of Internal Affairs independently develop and introduce into the educational process original methods of activating the creative activity of students, their work in a team, the protection of their own designs by patents.
Employment Opportunities Graduates work in factories, in KB and Research Institute (“Malyshev Plant”, “Turboatom”, “FED”, “KRAZ”, IPMash NAS of Ukraine), at universities (NTU “KhPI”, KhNADU, UkrDaiz, Warsaw Polytechnic), in salons for sale and maintenance of internal combustion engines and vehicles. The specialists in Ukraine, Germany, Poland, BMW firms, and the Magisters have the opportunity to continue their education in postgraduate study.
Media:

www.facebook.com\KafDVS

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel/golovna/prezentatsiyi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Двигуни внутрішнього згоряння (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *