142 - Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння (Магістр)

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави та в перспективі залишаються найбільш поширеним мобільним енергетичним джерелом. Двигунобудування сьогодні стрімко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики. Для вирішення новітніх завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

 

Магістерська програма орієнтована на виконання робіт інноваційного характеру в сферах енергетичного машинобудування та двигунобудування. Основою підготовки є комп’ютерне проектування та керування, удосконалення робочих процесів та підвищення енергоефективності, використання альтернативних палив та оптимізація конструкцій, забезпечення високих рівнів форсування та показників екологічності. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого фахівця-енергетика.

Шифр: 142.04M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння».

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, 2 поверх, кафедра «ДВЗ».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Сторінка у Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Завідувач кафедри Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Пильов Володимир Олександрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Підготовка магістрів здійснюється за двома програмами, освітньо-професійною (терміном навчання 1 рік 4 місяці) та освітньо-науковою  (терміном навчання 1 рік 9 місяців).

За освітньо-професійною програмою вивчаються дисципліни:

 

 

За освітньо-професійною програмою додатково вивчаються дисципліни:

 

 

Характеристика спеціалізації Кафедра ДВЗ готує фахівців за відповідною спеціалізацією для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри самостійно розробляють та впроваджують в навчальний процес оригінальні методики активізації творчої діяльності, роботи в команді, захисту власних розробок патентами.

Освітньо-наукова програма передбачає викладання дисциплін англійською мовою, стажування в Польщі та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в університетах (НТУ «ХПІ», ХНАДУ, УкрДАЗТ, Варшавська політехніка) на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу авто техніки (     ), на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу, в споріднених галузях економки. Магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.
Медіаконтент: www.facebook.com\KafDVS
О специализации Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются весомой частью энергетического комплекса любого развитого государства и в перспективе остаются наиболее распространенным мобильным источником энергии. Двигателестроение сегодня стремительно развивается в направлениях использования новых конструкций и технологий, альтернативных топлив и материалов, методов проектирования, управления, диагностики. Для решения новых задач отрасли необходима подготовка специалистов соответствующей квалификации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Магистерская программа ориентирована на выполнение работ инновационного характера в сферах энергетического машиностроения и двигателестроения. Основой подготовки является компьютерное проектирование и управление, совершенствование рабочих процессов и повышения энергоэффективности, использования альтернативных топлив и оптимизации конструкций, обеспечения высоких уровней форсирования и показателей экологичности. Программа сбалансированна по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке высококвалифицированного специалиста-энергетика.
Название образовательной программы / специализации 142.04 «Двигатели внутреннего сгорания»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания».

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2,
НТУ «ХПИ», Лабораторный корпус, 2 этаж, кафедра «ДВС».
Тел.: +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48.
E-mail: dvs@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

Страничка Facebook: www.facebook.com\KafDVS

Заведующий кафедрой Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, доктор технических наук, профессор Пылев Владимир Александрович.
Тел. +38 (057) 707-63-14.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр, доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования;

Конструкционные особенности энергетических установок;

Энергосберегающие технологии в энергетике;

Основы надежности энергетического оборудования;

Основы научных исследований;

Современные направления научных исследований кафедры;

Параметрическая оптимизация в ДВС;

Прогрессивные технологии изготовления ДВС;

Экологизация ДВС;

Системы управления ДВС;

Перспективные конструкции ДВС;

Специальные разделы динамики ДВС;

Теплообмен в ДВС.

Характеристика специализации Кафедра ДВС готовит специалистов по соответствующей специализации для производственно-технической, проектно-конструкторской, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности, в направлениях разработки, производства, обеспечения экологических норм, а также эксплуатации и ремонта всех типов ДВС с учетом новейших тенденций развития мирового моторостроения. Специалисты кафедры самостоятельно разрабатывают и внедряют в учебный процесс оригинальные методики активизации творческой деятельности, работы в команде, защиты собственных разработок патентами.

Подготовка магистров осуществляется по двум программам, образовательно-профессиональной (сроком обучения 1 год 4 месяца) и образовательно-научной (сроком обучения 1 год 9 месяцев). Образовательно-научная программа предусматривает преподавание дисциплин на английском языке, стажировки в Польше и получения двух дипломов – НТУ «ХПИ» и Варшавской политехники.

Возможности трудоустройства Выпускники работают на заводах, в КБ и НИИ («Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «КРАЗ», ИПМаш НАН Украины), в университетах (НТУ «ХПИ», ХНАДУ, Укрдазт, Варшавская политехника) на предприятиях по ремонту и обслуживанию ДВС, в салонах по продаже автотехники (Lexus (ООО “Арт-Лекс”, г. Харьков) Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ООО “АвтоГраф-м”); АТЛ (ООО “АТЛ”, Харьковский филиал) Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW) на автобазе, тепловозных депо, машино-тракторных станциях, на судах, предприятиях по добыче и транспортировке нефти и газа, в родственных отраслях экономки. Магистры имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре.
Медиаконтент: www.facebook.com\KafDVS

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Двигуни внутрішнього згоряння (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *