051 - Економіка

Економічна кібернетика (Бакалавр)

Економічна кібернетика – це науковий напрям, що вивчає принципи та інструменти управління складними соціально-економічними системами

Освітня програма «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання різноманітних проблемних ситуацій на підприємствах і організаціях, які дозволяють не тільки обрати дійсно правильне рішення, але й передбачити небезпечну економічну ситуацію і попередити її.

Фахівці з економічної кібернетики вивчають такі речі, як моделювання бізнес-процесів на підприємствах, автоматизацію їх обліку, впровадження веб-технологій в управління економічними суб’єктами.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 051.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Економічна кібернетика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

Адреса: вул.. Кирпичова, 2, У2, ком. 602

Тел. (057) 707 65 53

Eim.ekmm@gmail.com

Ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Завідувач кафедри Д.е.н., проф. Заруба В.Я.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Оптимізаційні методи та моделі

Економетрика

Інформаційні технології в управлінні

Технологія програмування

Дослідження операцій

Основи web програмування

Логістичні системи

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Засоби візуалізації економічної інформації

Імітаційне моделювання

Статистичний аналіз даних

Економічна кібернетика

Системи підтримки прийняття рішень

Моделі економічної динаміки

Управління проектами інформатизації

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки та інформаційних технологій в управлінні. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної  і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну. Це дає можливість отримати знання та сформувати навички, які дозволяють знаходити оптимальний режим розвитку економічних об’єктів, явищ, ситуації або виробничих процесів. Математичне моделювання економічних систем чи певних аспектів у їх функціонуванні дає можливість краще осмислити їх динаміку, науково обґрунтувати прогноз їх розвитку, виробити ефективні рекомендації для управління цими системами.

Напрям підготовки “Економічна кібернетика” – один із найцікавіших і найпрестижніших на сьогодні напрямів підготовки з економіки. Навчаючись за фахом “Економічна кібернетика”, Ви потрапляєте в цікавий світ економіки, відкриваєте для себе секрети сучасної аналітичної діяльності, опановуєте мистецтвом менеджменту й маркетингу, знайомитеся із лабіринтами комп’ютерних мереж і прогресивними інформаційними технологіями.

Можливості працевлаштування Випускники цієї програми можуть працювати начальниками наступних відділів: аналітичного, інформаційної підтримки, займати посади економіста, менеджера, розробника та адміністратора баз даних та знань, фахівця з аналізу даних на державних або недержавних виробничих, комерційних підприємствах, у фінансових установах. Випускники цієї програми можуть брати участь у розробці інформаційних продуктів, застосовувати сучасні інформаційні технології на посадах економістів та менеджерів.
Медіаконтент: презентація освітньої програми:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/051-88228158

презентація кафедры:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

О специализации Экономическая кибернетика – это научное направление, которое изучает принципы и инструменты управления сложными социально-гуманитарными системами

Образовательная программа «Экономическая кибернетика» позволяет стать специалистом широкого профиля в подготовке и реализации эффективных решений экономических проблем на основании экономико-математических методов и моделей с использованием специализированных программных средств и современных информационных технологий.

Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка специалистов, владеющих современным экономическим мышлением, теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для решения различных проблемных ситуаций на предприятиях и организациях, которые позволяют не только выбрать действительно правильное решение, но и предусмотреть опасную экономическую ситуацию и предупредить ее .

Специалисты по экономической кибернетики изучают такие вещи, как моделирование бизнес-процессов на предприятиях, автоматизацию их учета, внедрение веб-технологий в управление экономическими субъектами.

Название образовательной программы / специализации Экономическая кибернетика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента

Адрес: ул.  Кирпичева, 2, У2, к.  602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Заведующий кафедрой д.э.н., профессор, Заруба Виктор Яковлевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Оптимизационные методы и модели

Эконометрика

Информационные технологии в управлении

технология программирования

исследование операций

Основы web программирования

Логистические системы

Моделирование экономики

Прогнозирование социально-экономических процессов

Средства визуализации экономической информации

Имитационное моделирование

Статистический анализ данных

Экономическая кибернетика

Системы поддержки принятия решений

Модели экономической динамики

Управление проектами информатизации

Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области экономики и информационных технологий в управлении. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированная по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную. Это дает возможность получить знания и сформировать навыки, которые позволяют находить оптимальный режим развития экономических объектов, явлений, ситуации или производственных процессов. Математическое моделирование экономических систем или определенных аспектов в их функционировании дает возможность лучше осмыслить их динамику, научно обосновать прогноз их развития, выработать эффективные рекомендации для управления этими системами.

Направление подготовки “Экономическая кибернетика” – один из самых интересных и престижных на сегодня направлений подготовки по экономике. Обучаясь по специальности “Экономическая кибернетика”, Вы попадаете в интересный мир экономики, открываете для себя секреты современной аналитической деятельности, овладевают искусством менеджмента и маркетинга, знакомитесь с лабиринтами компьютерных сетей и прогрессивными информационными технологиями.

Возможности трудоустройства Выпускники этой программы могут работать начальниками следующих отделов: аналитического, информационной поддержки, занимать должности экономиста, менеджера, разработчика и администратора баз данных и знаний, специалиста по анализу данных на государственных или негосударственных производственных, коммерческих предприятиях, в финансовых учреждениях. Выпускники этой программы могут принимать участие в разработке информационных продуктов, применять современные информационные технологии на должностях экономистов и менеджеров.
Медиаконтент: Презентация образовательной программы «Экономическая кибернетика»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/051-88228158

Презентация кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Видео о кафедре экономической кибернетики и маркетингового менеджмента:

https://www.youtube.com/watch?v=GHm2KQMH_XE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економічна кібернетика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *