051 - Економіка

Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності (Бакалавр)

Економіка інноваційно-інвестиційної  діяльності – процес, що спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок чи інших науково-технічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізований на ринку або технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, що забезпечує своєчасну адаптацію національної економіки до змін ринкового середовища та досягнення конкурентних переваг.

 

Спеціальність економіка (спеціалізація “Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності”) є необхідною та невід’ємною складовою функціонування будь-якого підприємства, організації чи системи. Оптимальне поєднання виробничої та інноваційної діяльності підприємства дає змогу не лише постійно вдосконалювати виробничий процес і продукцію, а й діяти на випередження, виявляти нові перспективні напрями чи форми бізнесу, диверсифікувати діяльність з метою задоволення нових суспільних потреб.

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 051.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Економіка інноваційно-інвестиційної  діяльності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економіки та маркетингу, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки (29,17%); блок обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (35,41%); блок вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (25,41%); блок дисциплін вільного вибору студента (5%); практика, дипломне проектування та атестація (5%).

Основні предмети: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Потенціал і розвиток підприємства», «Організація виробництва», «Управління витратами», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг».

Характеристика спеціалізації Програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, проектного менеджменту, ризик-менеджменту. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для організаційно-управлінської та науково-дослідної діяльності в сфері інновацій та інвестицій.

Випускники можуть працювати на посадах: аналітик з інвестицій, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, економіст з фінансової роботи, економіст з ціноутворення, науковий співробітник-консультант.

Медіаконтент:
О специализации Экономика инновационно-инвестиционной деятельности – процесс, направленный на разработку и реализацию результатов законченных научных исследований и разработок или иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке или технологический процесс, используемый в практической деятельности. Этот процесс обеспечивает своевременную адаптацию национальной экономики к изменениям рыночной среды и достижения конкурентных преимуществ.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специальность экономика (специализация “Экономика инновационно-инвестиционной деятельности”) является необходимым и неотъемлемой составляющей функционирования любого предприятия, организации или системы. Оптимальное сочетание производственной и инновационной деятельности предприятия позволяет не только постоянно совершенствовать производственный процесс и продукцию, но и действовать на опережение, выявлять новые перспективные направления или формы бизнеса, диверсифицировать деятельность с целью удовлетворения новых общественных потребностей.
Название образовательной программы / специализации Экономика инновационно-инвестиционной деятельности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономики и маркетинга, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Яковлев Анатолий Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Блок обязательных дисциплин цикла общей подготовки (29,17%); блок обязательных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки (35,41%); блок выборочных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки по специализации (25,41%); блок дисциплин свободного выбора студента (5%); практика, дипломное проектирование и аттестация (5%).

Основные предметы: «Экономика предприятия», «Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Международная экономика», «Региональная экономика», «Потенциал и развитие предприятия», «Организация производства», «Управление затратами», «Планирование и контроль на предприятии», «Экономика и организация инновационной деятельности», «Менеджмент», «Маркетинг».

Характеристика специализации Программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере экономики, проектного менеджмента, риск-менеджмента. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированная по дисциплинам общей и профессиональной подготовки.

Программа основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы. Специалисты готовятся для организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в сфере инноваций и инвестиций.

Выпускники могут работать на должностях аналитик по инвестициям, аналитик по вопросам финансово-экономической безопасности, экономист по финансовой работе, экономист по ценообразованию, научный сотрудник-консультант.

Медиаконтент:

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економіки та маркетингу

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *