051 - Економіка

Економіка підприємства (Магістр)

Економіка підприємства – сукупність суспільно-виробничих і організаційно-технічних факторів, що визначають ефективність праці трудового колективу, використання засобів виробництва, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

 

Спеціалізація “Економіка підприємства” – одна із основних у економіці. Вона базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій, господарство і господарську діяльність підприємства незалежно від його підпорядкування і форми власності. “Економіка підприємства” формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

 

Шифр: 051.02M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 075 – «Економіка»

Спеціалізація 075-02 – «Економіка підприємства»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економіки та маркетингу, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок дисциплін загальної підготовки – 16,7 %, блок дисциплін професійної підготовки – 50 %, практична підготовка (виробнича, переддипломна практики)- 16,7 %, дипломне проектування – 16,6 %.

Основні предмети: «Економічне управління підприємством», «Інтелектуальний бізнес», «Управління проектами», «Конкурентоспроможність підприємства» «Управління потенціалом підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Управління консалтинговим бізнесом», «Економіка, організація та управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами», «Теорія прогнозування і її вплив на прийняття рішень», «Організація роботи у проектній команді», «Економічна оцінка інноваційних та інвестиційних проектів», «Економічні аспекти господарської діяльності підприємства», «Економічна ефективність проектної діяльності підприємства».

Характеристика спеціалізації Програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, проектного менеджменту, ризик-менеджменту. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для організаційно-управлінської та науково-дослідної діяльності в сфері інновацій та інвестицій.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст-статистик, фахівець з ефективності підприємництва.

О специализации Экономика предприятия – совокупность общественно-производственных и организационно-технических факторов, определяющих эффективность работы трудового коллектива, использование средств производства, материальных и финансовых ресурсов в процессе его производственно-хозяйственной деятельности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация “Экономика предприятия” – одна из основных в экономике. Она базируется на изучении и сознательном использовании экономических законов и закономерностей функционирования и развития общественного производства. В ее рамках изучаются теоретические и практические аспекты хозяйственной деятельности предприятий и организаций, хозяйство и хозяйственную деятельность предприятия независимо от его подчинения и формы собственности. “Экономика предприятия” формирует системные знания по вопросам ведения хозяйственной деятельности предприятия, которые позволяют находить и обосновывать эффективные решения.
Название образовательной программы / специализации Специальность 051 – «Экономика»

Специализация 051 – 02 – «Экономика предприятий»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономики и маркетинга, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Яковлев Анатолий Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Блок дисциплин общей подготовки – 16,7%, блок дисциплин профессиональной подготовки – 50%, практическая подготовка (производственная, преддипломная практики) – 16,7%, дипломное проектирование – 16,6%.

Основные предметы: «Экономическое управление предприятием», «Интеллектуальный бизнес», «Управление проектами», «Конкурентоспособность предприятия» «Управление потенциалом предприятия», «Стратегическое управление предприятием», «Управление консалтинговым бизнесом», «Экономика, организация и управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», «Теория прогнозирования и ее влияние на принятие решений», «Организация работы в проектной команде», «Экономическая оценка инновационных и инвестиционных проектов», «Экономические аспекты хозяйственной деятельности предприятия», «Экономическая эффективность проектной деятельности предприятия».

Характеристика специализации Программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере экономики, проектного менеджмента, риск-менеджмента. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированная по дисциплинам общей и профессиональной подготовки.

Программа основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы. Специалисты готовятся для организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в сфере инноваций и инвестиций.

Выпускники могут работать на должностях экономист, экономист по материально-техническому обеспечению, экономист по планированию, экономист-статистик, специалист по эффективности предпринимательства.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економіки та маркетингу

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка підприємства (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *