051 - Економіка

Економіка підприємства (Бакалавр)

Економіка підприємства – сукупність суспільно-виробничих і організаційно-технічних факторів, що визначають ефективність праці трудового колективу, використання засобів виробництва, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

Спеціалізація “Економіка підприємства” – одна із основних у економіці. Вона базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій, господарство і господарську діяльність підприємства незалежно від його підпорядкування і форми власності. “Економіка підприємства” формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 051.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 075 – «Економіка»

Спеціалізація 075-02 – «Економіка підприємства»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економіки та маркетингу, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки (29,17%); блок обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (35,41%); блок вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (25,41%); блок дисциплін вільного вибору студента (5%); практика, дипломне проектування та атестація (5%).

Основні предмети: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Потенціал і розвиток підприємства», «Організація виробництва», «Управління витратами», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегія підприємства».

Характеристика спеціалізації Програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, проектного менеджменту, ризик-менеджменту. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для організаційно-управлінської та науково-дослідної діяльності в сфері інновацій та інвестицій.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст-статистик, фахівець з ефективності підприємництва

О специализации Экономика предприятия – совокупность общественно-производственных и организационно-технических факторов, определяющих эффективность работы трудового коллектива, использование средств производства, материальных и финансовых ресурсов в процессе его производственно-хозяйственной деятельности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация “Экономика предприятия” – одна из основных в экономике. Она базируется на изучении и сознательном использовании экономических законов и закономерностей функционирования и развития общественного производства. В ее рамках изучаются теоретические и практические аспекты хозяйственной деятельности предприятий и организаций, хозяйство и хозяйственную деятельность предприятия независимо от его подчинения и формы собственности. “Экономика предприятия” формирует системные знания по вопросам ведения хозяйственной деятельности предприятия, которые позволяют находить и обосновывать эффективные решения.
Название образовательной программы / специализации Специальность 051 – «Экономика»

Специализация 051 – 02 – «Экономика предприятий»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономики и маркетинга, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Яковлев Анатолий Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Блок обязательных дисциплин цикла общей подготовки (29,17%); блок обязательных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки (35,41%); блок выборочных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки по специализации (25,41%); блок дисциплин свободного выбора студента (5%); практика, дипломное проектирование и аттестация (5%).

Основные предметы: «Экономика предприятия», «Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Международная экономика», «Региональная экономика», «Потенциал и развитие предприятия», «Организация производства», «Управление затратами», «Планирование и контроль на предприятии», «Экономика и организация инновационной деятельности», «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегия предприятия».

Характеристика специализации Программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере экономики, проектного менеджмента, риск-менеджмента. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-экономического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированная по дисциплинам общей и профессиональной подготовки.

Программа основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетенций, симбиоза научного и системного подходов

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы. Специалисты готовятся для организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в сфере инноваций и инвестиций.

Выпускники могут работать на должностях экономист, экономист по материально-техническому обеспечению, экономист по планированию, экономист-статистик, специалист по эффективности предпринимательства

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економіки та маркетингу

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка підприємства (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *