141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр)

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це унікальна можливість отримати комплексну підготовку в області основних принципів електричної інженерії для ефективно працюючих підприємств та динамічного ринку за єдиною спеціалізацією  в Україні!

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це набуття фахових знань та навичок кваліфіковано розробляти, впроваджувати та обслуговувати існуючи і новітні ефективні технології та електроізоляційні конструкції,  сучасні  силові кабельні системи для вітроенергетичних та фотоелектричних установок, захищені проводи для компактованих ліній електропередачі, оптичні кабелі для  структурованих кабельних систем.

 

Інноваційний підхід до навчання та традиції  гарантують отримання базових та професійних знань. Будучи студентом, опануєте комп’ютерні та інформаційні технології. Як випускник, зможете звернутися до основ електроізоляційної техніки, монтажу  та експлуатації високовольтних силових та оптичних кабельних систем. Маєте виняткову перспективу наочно бачити передові технології, сучасні конструкції та технологічне обладнання.  Проведення   лабораторних занять, виконання курсових   проектів на філії кафедри  ПАТ «Завод «Південкабель» – одному із підприємств освітнього кластеру –  дає можливість набути унікальний практичний досвід, отримати рекомендації та гарантоване місце майбутньої роботи.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка», електротехнічний корпус, к.138, телефон (057) 707 – 66   – 63, 707 – 60  – 10
Завідувач кафедри проф. Гурин Анатолій Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з  електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; магістр з електроенергетики, електротехніки та                   електромеханіки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Електротехнічні матеріали; Техніка високих напруг, розрахунок та конструювання електроізоляційних систем; Основи електроізоляційної техніки; Технологічні лінії для виготовлення силових та оптичних кабелів; Фізика діелектриків; Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці; Розрахунок та конструювання  оптичних, силових кабелів та проводів; Основи кабельної та оптоволоконної техніки;  Монтаж та експлуатація високовольтних та оптичних кабельних систем.
Характеристика спеціалізації Розробка конструкцій та інноваційні технології виготовлення сучасних електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем.  Впровадження, монтаж та експлуатація  високотехнологічних ефективних електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем для  електроенергетики. Поєднання теоретичного та практичного вивчення процесів та явищ в сучасних конструкціях електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки: силових та оптичних кабелях; високовольтних вводах; трансформаторах; високовольтних ізоляторах; турбо-, гідрогенераторах та тягових електричних машинах, як на стадії виготовлення, так і експлуатації. Отримання практичних знань в області комп’ютерного моделювання та проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних  систем з урахуванням впливу технології виготовлення та режимів експлуатації із використанням сучасних програмних продуктів і засобів.
Можливості працевлаштування Випускники мають 100% працевлаштування в електротехнічних та електроенергетичних компаніях і організаціях усіх форм власності:  інженери-технологи  з виробництва електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем (ПрАТ «Завод «Південкабель» (м. Харків), Асоціація «Укркабель» (м. Киів), ПАТ «Одескабель» (м. Одеса), ПАТ УКРНІІКП (м. Бердянськ), ПАТ «Азовська кабельна компанія» (м. Бердянськ), ПАТ «Інтеркабель» (м. Київ), Слов’янський завод високовольтних ізоляторів (м. Слов’янск), ДП «Електроважмаш» (м. Харків)), шеф-інженери по нагляду за впровадженням та монтажем електроізоляційних, високовольтних силових та оптичних кабельних систем.
О специализации Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника – это уникальная возможность получить комплексную подготовку в области основных принципов электрической инженерии по единственной специализации в Украине для эффективно работающих предприятий и динамичного рынка!

Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника – это приобретение профессиональных знаний и навыков квалифицированно разрабатывать, внедрять и обслуживать как существующие, так  и новые эффективные технологии, электроизоляционные конструкции, современные силовые кабельные системы для ветроэнергетических и фотоэлектрических установок, защищенные провода для компактированных  линий электропередачи, оптические кабели для структурированных кабельных систем.

Короткое описание образовательной программы / специализации Инновационный подход к обучению и традиции гарантируют получение базовых и профессиональных знаний. Будучи студентом, овладеете компьютерными и информационными технологии. Как выпускник, можете обратиться к основам электроизоляционной техники, монтажа и эксплуатации высоковольтных силовых и оптических кабельных систем. Имеете исключительную перспективу наглядно видеть передовые технологии, современные конструкции и технологическое оборудование. Проведение лабораторных занятий, выполнение курсовых проектов на филиале кафедры ПАО «Завод «Южкабель» – одном из предприятий образовательного кластера – дает возможность приобрести уникальный практический опыт, получить рекомендации и гарантированное место будущей работы.
Название образовательной программы / специализации Электроэнергетика, электротехника и электромеханика / Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», кафедра «Электроизоляционная и кабельная техника», электротехнический корпус, к. 138, телефон (057) 707 – 66 – 63, 707 – 60 – 10.
Заведующий кафедрой проф. Гурин Анатолий Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики; магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики
Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки; Электротехнические материалы; Техника высоких напряжений, расчет и конструирование электроизоляционных систем; Основы электроизоляционной техники; Технологические линии для изготовления силовых и оптических кабелей; Физика диэлектриков; Математическое моделирование в электроизоляционной, кабельной и оптоволоконной технике; Расчет и конструирование оптических, силовых кабелей и проводов; Основы кабельной и оптоволоконной техники; Монтаж и эксплуатация высоковольтных и оптических кабельных систем
Характеристика специализации Разработка конструкций и инновационные технологии изготовления современных электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем. Внедрение, монтаж и эксплуатация высокотехнологичных эффективных электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем для электроэнергетики. Сочетание теоретического и практического изучения процессов и явлений в современных конструкциях электроизоляционной, кабельной и оптоволоконной техники: силовых и оптических кабелях; высоковольтных вводах; трансформаторах; высоковольтных изоляторах; турбо-, гидрогенераторах и тяговых электрических машинах, как на стадии изготовления, так и эксплуатации. Получение практических знаний в области компьютерного моделирования и проектирования электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем с учетом влияния технологии изготовления и режимов эксплуатации с использованием современных программных продуктов и средств.
Возможности трудоустройства Выпускники имеют 100% трудоустройство в электротехнических и электроэнергетических компаниях и организациях всех форм собственности: инженеры-технологи по производству электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем (ПАО «Завод «Южкабель» (г. Харьков), Ассоциация

«Укркабель »(г. Киев), ПАО «Одескабель» (г. Одесса), ПАО УКРНИИКП (г. Бердянск), ОАО «Азовская кабельная компания» (г. Бердянск), ОАО «Интеркабель» (г. Киев), Славянский завод высоковольтных изоляторов (г. Славянск), ГП «Электротяжмаш» (г. Харьков)), шеф-инженеры по надзору за внедрением и монтажом электроизоляционных, высоковольтных силовых и оптических кабельных систем.

Specialization Electrical insulation, cable and fiber optic technique – is a unique opportunity to get complex training in the field of basic principles of electrical engineering for efficiently operating enterprises and a dynamic market for the unique specialization in Ukraine!

Electrical insulation, cable and fiber optic technique – is the acquisition of professional knowledge and skills for the development, implementation and maintenance of both existing and new efficient technologies, electrical insulation structures, modern power cable systems for wind power and photovoltaic installations, protected wires for compact power lines, optical cables for structured cabling systems.

Brief description of the educational program / specialization Innovative approach to learning and traditions guarantee the acquisition of basic and professional knowledge. As a student, you will master computer and information technology. As a graduate, you can turn to the basics of electrical insulating equipment, installation and operation of high-voltage power and optical cable systems. You have an exceptional perspective to clearly see advanced technologies, modern designs and technological equipment. Conducting laboratory classes, executing course projects at the branch of the department of the PJSC “Yuzhkabel Plant” – one of the enterprises of the educational cluster – makes it possible to acquire unique practical experience, receive recommendations and a guaranteed place for future work.
Educational program / specialization Power engineering, electrical engineering and electromechanics / Electrical insulating, cable and fiber optic technique
Contacts Kharkiv, str. Kirpicheva, 2, National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Department “Electrical insulating and cable technique “, electrical engineering building, room 138, telephone (057) 707 – 66 – 63, 707 – 60 – 10.
Head of the department prof. Gurin Anatoly Grigorievich
Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Electrical Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics; Master of Electrical Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics
Main special educational disciplines Computer technology and algorithmic languages; Electrotechnical materials; High voltage technique, calculation and design of electrical insulation systems; Fundamentals of electrical insulation technology; Technological lines for manufacturing power and optical cables; Physics of dielectrics; Mathematical modelling in electrical insulation, cable and fiber-optic technique; Calculation and design of optical, power cables and wires; Fundamentals of cable and fiber-optic technique; Installation and operation of high-voltage and optical cable systems.
Additional characteristics of specialization Development of designs and innovative technologies for manufacturing modern electrical insulation, cable and fiber-optic systems. Introduction, installation and operation of high-tech effective electrical insulation, cable and fiber-optic systems for electric power industry. Combination of theoretical and practical study of processes and phenomena in modern electrical insulation, cable and fiber optic technique: power and optical cables; high-voltage inputs; transformers; high-voltage insulators; turbo, hydrogenerators and traction electric machines, both at the stage of manufacture and operation. Obtaining practical knowledge in the field of computer modelling and design of electrical insulation, cable and fiber-optic systems, taking into account the influence of manufacturing technology and operating modes using modern software products and tools.
Employment Opportunities Graduates have 100% employment in electrical and electric power companies and organizations of all forms of ownership: engineers-technologists for the production of electrical insulating, cable and fiber systems (PJSC “Yuzhkabel Plant” (Kharkov), “Ukrkabel” Association (Kiiv), PJSC Odeskabel (Odessa), Ukrainian Research Institute of Cable Industry (Berdyansk), Azov Cable Company (Berdyansk), Intercable OJSC (Kiev), Slavyansky plant of high-voltage insulators (Slavyansk), State Enterprise “Electrotyazhmash” (Kharkov)), chief engineers for supervision over erection and installation of electrical insulating, high-voltage power and optical cable systems.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Електроізоляційна та кабельна техніка"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *