141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Магістр)

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це високопрофесійна класична з інноваційним наповненням підготовка фахівців за єдиною спеціалізацією  в Україні для стабільно працюючих підприємств електроенергетичної, електромеханічної та електротехнічної галузі!

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це усталений, десятиріччями відпрацьований і апробований, комплексний підхід в поєднанні теоретичних та практичних  фахових знань по розробці та впровадженню новітніх конструкцій  та систем, високоефективних технологій!

 

Активно-адаптована технологія «змішаного» навчання, що застосовується в кращих вищих технічних університетах Європи,  дозволяє студентам спеціалізації у нас, в Україні, виконувати курсові проекти з елементами ігрового проектування, проводити    експериментальну частину науково-дослідної роботи на сучасному технологічному обладнанні, опановувати інформаційні технології та втілювати реальні дипломні проекти у виробництво електротехнічних та електроенергетичних компаній освітнього кластеру.  Свідомий вибір перспективної та затребуваної професії ґрунтує високу мотивацію до навчання

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка», електротехнічний корпус, к.138, телефон (057) 707 – 66   – 63, 707 – 60  – 10
Завідувач кафедри проф. Гурин Анатолій Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з  електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; магістр з електроенергетики, електротехніки та                       електромеханіки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Високовольтні електроізоляційні системи; Фізичні основи оптоволоконної техніки; Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних  системах; Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем; Інформаційні технології в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці; Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій
Характеристика спеціалізації Діагностика високовольтних електроізоляційних конструкцій та систем на стадії виготовлення та експлуатації   з урахуванням впливу технологічних режимів та  зовнішніх факторів. Розробка  та впроваджування волоконно-оптичних кабельних систем для створення цифрової інтелектуальної інфраструктури електричних мереж  та моніторингу технічного стану діючого електротехнічного обладнання на основі аналізу світових інноваційних тенденцій. Аналіз електромагнітних та  теплофізичних процесів  для визначення оптимальних умов експлуатації в залежності від режимів навантаження високовольтних  електроізоляційних та кабельних систем. Складання програм загальних та спеціальних випробувань з аргументацією  сучасних технічних засобів для вимірювання параметрів електроізоляційних та кабельних систем. Проведення  та узагальнення результатів   випробувань на стадії виготовлення та експлуатації електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем. Системний підхід до проектування та впровадження сучасних комбінованих з оптичними  силових кабельних та електроізоляційних систем із використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. Принципи роботи електроізоляційних лабораторій з високими стандартами безпеки, гнучкою системою комплектації технічного обладнання, сучасним програмним забезпеченням та автоматизованою системою керування.
Можливості працевлаштування Працевлаштування фахівців в електротехнічних та електроенергетичних компаніях та науково-дослідних інститутах –  різноманітне, в тому числі  і з наданням житла і  гарантованого соціального пакету:  інженери – технологи, наукові співробітники, менеджери з виробництва та продажу, шеф-інженери:  ПАТ «Завод «Південкабель» (м. Харків), ПАТ «Одескабель» (м. Одеса), ПрАТ УКРНІІКП (м. Бердянськ), Асоціація «Укркабель» (м. Киів), ПАТ «Інтеркабель» (м. Київ), ДП «Електроважмаш» (м. Харків), Слов’янський завод високовольтних ізоляторів (м. Слов’янськ).
О специализации Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника – это высокопрофессиональная классическая с инновационным наполнением подготовка специалистов по единственной специализации в Украине для стабильно работающих предприятий электроэнергетической, электромеханической и электротехнической отрасли!

Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника – это устоявшийся, десятилетиями отработанный и апробированный комплексный подход в сочетании теоретических и практических профессиональных знаний при разработке и внедрению новейших конструкций и систем, высокоэффективных технологий!

Короткое описание образовательной программы / специализации Активно-адаптированная технология «смешанного» обучения, которая применяется в лучших высших технических университетах Европы, позволяет студентам специализации у нас, в Украине, выполнять курсовые проекты с элементами игрового проектирования, проводить экспериментальную часть научно-исследовательской работы на современном технологическом оборудовании, осваивать информационные технологии и внедрять реальные дипломные проекты в производство электротехнических и электроэнергетических компаний образовательного кластера. Сознательный выбор перспективной и востребованной профессии определяет высокую мотивацию к обучению.
Название образовательной программы / специализации Электроэнергетика, электротехника и электромеханика / Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», кафедра «Электроизоляционная и кабельная техника», электротехнический корпус, к.138, телефон (057) 707 – 66 – 63, 707 – 60 – 10
Заведующий кафедрой проф. Гурин Анатолий Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики; магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики
Основные специальные учебные дисциплины Высоковольтные электроизоляционные системы; Физические основы оптоволоконной техники; Электромагнитные и теплофизические процессы в электроизоляционных и кабельных системах; Техника испытаний электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем; Информационные технологии в электроизоляционной, кабельной и оптоволоконной технике; Оборудование современных электроизоляционных лабораторий.
Характеристика специализации Диагностика  современных высоковольтных электроизоляционных конструкций и систем на стадии изготовления и эксплуатации с учетом влияния технологических режимов и внешних факторов. Разработка и внедрение волоконно-оптических кабельных систем для создания цифровой интеллектуальной инфраструктуры электрических сетей и мониторинга технического состояния действующего электротехнического оборудования на основе анализа мировых инновационных тенденций. Анализ электромагнитных и теплофизических процессов для определения оптимальных условий эксплуатации в зависимости от режимов нагрузки высоковольтных электроизоляционных и кабельных систем. Составление программ общих и специальных испытаний с аргументацией современных технических средств для измерения параметров электроизоляционных и кабельных систем. Проведение и обобщение результатов испытаний на стадии изготовления и эксплуатации электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем. Системный подход к проектированию и внедрению современных комбинированных с оптическими силовых кабельных и электроизоляционных систем с использованием современных информационно-компьютерных технологий. Принципы работы электроизоляционных лабораторий с высокими стандартами безопасности, гибкой системой комплектации технического оборудования, программным обеспечением и автоматизированной системой управления.
Возможности трудоустройства Трудоустройство молодых специалистов в электротехнических и электроэнергетических компаниях и научно-исследовательских институтах – разнообразное, в том числе и с предоставлением жилья и гарантированного социального пакета: инженеры-технологи, научные сотрудники, менеджеры по производству и продажам, шеф-инженеры: ПАО «Завод« Южкабель» (г. Харьков), ОАО« Одескабель »(г. Одесса), ЧАО УКРНИИКП (г. Бердянск), Ассоциация« Укркабель »(г. Киив), ОАО« Интеркабель »(г. Киев), ГП« Электротяжмаш» (г. Харьков), Славянский завод высоковольтных изоляторов (г. Славянск).
Specialization Electrical insulation, cable and fiber optic technique – is a highly professional classical with innovative filling the training of specialists on unique specialization in Ukraine for stably operating enterprises of the electric power, electromechanical and electrotechnical branches!

Electrical insulation, cable and fiber optic technique – is a well-established, decade-old and tested integrated approach in combination of theoretical and practical professional knowledge in the design and implementation of the latest designs and systems, high-tech technologies!

Brief description of the educational program / specialization Actively-adapted technology of “mixed” training, which is applied at the best higher technical universities of Europe, allows students of specialization with us, in Ukraine, to carry out course projects with elements of game designing, to carry out an experimental part of research work on modern technological equipment, to master information technologies and to introduce real diploma projects in the production of electrical and power engineering companies of the educational cluster. A conscious choice of a promising and sought after profession determines a high motivation for learning.
Educational program / specialization Power engineering, electrical engineering and electromechanics / Electrical insulating, cable and fiber optic technique
Contacts Kharkiv, str. Kirpicheva, 2, National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Department “Electrical insulating and cable technique “, electrical engineering building, room 138, telephone (057) 707 – 66 – 63, 707 – 60 – 10.
Head of the department prof. Gurin Anatoly Grigorievich
Educational and qualification levels of graduates Master of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics
Main special educational disciplines High-voltage electrical insulation systems; Physical basis of fiber optic technique; Electromagnetic and thermophysical processes in electrical insulating and cable systems; Test methods for electrical insulating, cable and fiber optic systems; Information technologies in electrical insulation, cable and fiber optic technique; Equipment of modern electrical insulating laboratories.
Additional characteristics of specialization Diagnostics of modern high-voltage electrical insulating constructions and systems at the stage of manufacturing and operation taking into account the influence of technological regimes and external factors. Development and implementation of fiber-optic cable systems for the creation of digital intellectual infrastructure of electric networks and monitoring of the technical state of the current electrical equipment based on the analysis of global innovation trends. Analysis of electromagnetic and thermophysical processes to determine optimal operating conditions depending on load conditions of high-voltage electrical insulating and cable systems. Preparation of programs of general and special tests with argumentation of modern technical means for measuring parameters of electrical insulating and cable systems. Conducting and generalization of test results at the stage of manufacturing and operation of electrical insulating, cable and fiber optic systems. System approach to the design and implementation of modern combined with optical power cable and electrical insulating systems with the use of modern information and computer technologies. Principles of work of electrical insulating laboratories with high safety standards, flexible system of technical equipment, software and automated control system.
Employment Opportunities Employment of young specialists in electrical and electric power companies and research institutes is diverse, including the provision of housing and a guaranteed social package: engineering engineers, research workers, production and sales managers, chief engineers: PJSC “Yuzhkabel Plant” (Kharkov), Odeskabel (Odesa), PJSC Ukrainian Research Institute of Cable Industry (Berdyansk), Ukrkabel Association (Kiiv), OJSC Intercable (Kiev), SE Electrotyazhmash ( Kharkov), Slavic plant of high-voltage insulator in (Slavyansk).

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Електроізоляційна та кабельна техніка"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *