141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Електромеханічні системи автоматизації та електропривод споживають до 70% усієї вироблюваної електроенергії. Вони призначені для перетворення електричної енергії в механічну, управління рухом машин та механізмів, транспортних засобів, станків з програмним керуванням, електропобутової техніки, роботів та маніпуляторів.

 

Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації автоматизованих систем електроприводів машин та механізмів в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, аграрному секторі та ін.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 141.09 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи».

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Електротехнічний корпус, кімната 125.

Тел.: (057)707-64-45, (057)707-69-74, (068)-425-99-59.

E-mail: alexey@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Завідувач кафедри Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Української асоціації інженерів-електриків, доктор технічних наук, професор Клепіков Володимир Борисович. Тел. (057)707-62-26.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка та програмування (теоретичні основи, програмування на мовах С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операційні системи, бази даних, електронні таблиці)

Основи мікропроцесорної техніки

Програмування мікропроцесорів

Теоретична та прикладна механіка

Теорія електропривода

Теорія автоматичного керування

Системи керування електроприводами

Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування

Моделювання електромеханічних систем

Системи автоматизованого проектування

Електроніка та мікросхемотехніка

Автоматизація технологічних процесів

Автоматизований електропривод загально-промислових установок Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження

Характеристика спеціалізації За спеціалізацією «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» студенти здобувають поглиблені знання в галузі управління рухом різноманітних електромеханічних систем, що складаються з мікрокомп’ютерів, напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, електродвигунів, пристроїв механіки, пристроїв вимірювання, управління і автоматики, електронних та інтелектуальних регуляторів. Широкопрофільність підготовки пояснює великий попит на випускників кафедри, як в Україні, так і за кордоном. Міжнародні зв’язки кафедри надають студентам можливість одержання подвійного диплому НТУ «ХПІ» та університетів Німеччини, Болгарії, Франції, Чехії, Австрії.
Можливості працевлаштування ВАТ «Важпромелектропроект», АТЗТ «Важпромавтоматика», Міжнародній консорціум «Енергозбереження», АТ «Констар», ВАТ НВП «Компел», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Елакс», корпорація «Харківський електрощитовий завод», ДП завод «Електроважмаш», НДІ «ХЕМЗ», ТОВ ТБ «Електричні машини», концерн УПЕК, ВАТ «ХЕЛЗ Укрелектромаш», ВАТ «Харківліфт», компанія «Філіп Моріс Україна», корпорація ТРІОЛ ТОВ НВО «Вертикаль», станції обслуговування електромобілів та ін. Зарубіжні підприємства: фірма «Siеmens», компанія «Bosch», Fraunhofer Institut, група «FAM», концерн «Volkswagen» та ін.
Медіаконтент: НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Виставка студентських проектів https://youtu.be/L8xXJiF5zqk

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентаційний відеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентація електромобіля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Розповідь завідувача кафедри https://youtu.be/yazRmtCXDCw

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Мобільний робот, створений студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

О специализации Электромеханические системы автоматизации и электропривод – это образовательная программа (специализация) специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика». Электромеханические системы автоматизации и электропривод потребляют до 70% всей вырабатываемой электроэнергии. Они предназначены для преобразования электрической энергии в механическую, управления движением машин и механизмов, транспортных средств, станков с программным управлением, электробытовой техники, роботов и манипуляторов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов по проектированию, исследованию, монтажу, программированию, наладке и эксплуатации автоматизированных систем электроприводов машин и механизмов во всех отраслях промышленности, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, электро- и автотранспорте, аграрном секторе и др.
Название образовательной программы / специализации 141.09 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматизированные электромеханические системы».

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002.

Электротехнический корпус, комната 125.

Тел.: (057)707-64-45, (057)707-69-74.

E-mail: alexey@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки и техники Украины, Президент Украинской ассоциации инженеров-электриков, доктор технических наук, профессор Клепиков Владимир Борисович. Тел. (057)707-62-26.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики
Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и программирование (теоретические основы, программирование на языках С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операционные системы, базы данных, электронные таблицы)

Основы микропроцессорной техники

Программирование микропроцессоров

Теоретическая и прикладная механика

Теория электропривода

Теория автоматического управления

Системы управления электроприводами

Нелинейные и дискретные системы автоматического управления

Моделирование электромеханических систем

Системы автоматизированного проектирования

Электроника и микросхемотехника

Автоматизация технологических процессов

Автоматизированный электропривод общепромышленных установок

Электроснабжение промышленных предприятий и энергосбережение

Характеристика специализации По специализации «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» студенты получают углубленные знания в области управления движением различных электромеханических систем, состоящих из микрокомпьютеров, полупроводниковых преобразователей электрической энергии, электродвигателей, устройств механики, устройств измерения, управления и автоматики, электронных и интеллектуальных регуляторов. Широкопрофильность подготовки объясняет большой спрос на выпускников кафедры, как в Украине, так и за рубежом. Международные связи кафедры предоставляют студентам возможность получения двойного диплома НТУ «ХПИ» и университетов Германии, Болгарии, Франции, Чехии, Австрии.
Возможности трудоустройства ОАО «Тяжпромэлектропроект», АОЗТ «Тяжпромавтоматика», Международный Консорциум «Энергосбережение», АО «Констар», ОАО «Компэл», ЗАО «Струм», ЗАО «Элакс», корпорация «Харьковский электрощитовой завод», ГП завод «Электротяжмаш», ГП «ХЭМЗ», ООО ТБ «Электрические машины», концерн УПЭК, ПАО «ХЭЛЗ Укрэлектромаш», ООО «Харьковлифт», компания «Филип Моррис Украина», корпорация ТРИОЛ ООО НПО «Вертикаль», станции обслуживания электромобилей и др. Зарубежные предприятия: фирма «Siеmens», компания «Bosch», Fraunhofer Institut, группа «FAM», концерн «Volkswagen» и др.
Медиаконтент:

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Презентационный видеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

 

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Презентация электромобиля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

 

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Рассказ заведующего кафедрой https://youtu.be/yazRmtCXDCw

 

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Мобильный робот, созданный студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматизованих електромеханічних систем"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *