141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка (Бакалавр)

Електропобутова техніка – це електротехнічні пристрої що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо.

 

Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає:

4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв,

3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електропобутова техніка

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних апаратів,

Електротехнічний корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2

м. Харків, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Олександр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Клименко Борис Володимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Електротехнічний корпус, к. 217

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки за спеціалізацією «Електропобутова техніка»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи електропобутової техніки, Електропобутова техніка, Електричні апарати, Електромеханічні апарати та розподільні пристрої побутового призначення, Елементи автоматики в електропобутовій техніці, Технологія машинобудування, Інформаційні технології. Програмування мікроконтролерів, Мікропроцесорні пристрої, Системи автоматичного проектування (комп’ютерна 3D графіка), Сервісне обслуговування та ремонт електропобутової техніки, Моделювання електромеханічних систем, Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд
Характеристика спеціалізації Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, ремонтом та маркетингом сучасної електропобутової техніки з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві та в побутовій сфері.

Навчальні лабораторії оснащені найсучаснішою апаратурою та вимірювальною технікою (цифрові осцилографи, тепловізор, пірометр, шумомір, люксметр, 3D-принтер, устаткування індукційного нагріву, вимірювач електромагнітного випромінювання тощо), що дозволяє здійснювати навчальний процес на світовому рівні.

Можливості працевлаштування Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль», ДП завод «Електроважмаш», НТЦ «Харківрелекомплект», ПАТ «Харківметропроект», ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» тощо.

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
О специализации Электробытовая техника – это электротехнические устройства, используемые в быту и предназначенные для облегчения домашних работ и создания комфорта в повседневной жизни человека. К электробытовой технике относятся кухонные приборы для приготовления, механической обработки и хранения пищи, климатическая техника, техника санитарно-гигиенического назначения, техника для механизации работ в быту и т.п.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Электробытовая техника» в рамках специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» является одной из самых востребованных и перспективных, поскольку современная электробытовая техника представляет собой чрезвычайно мощную индустрию и динамичный рынок, которые все время развиваются и требуют высококвалифицированных специалистов по данному направлению.

Срок подготовки составляет:

4 года – для выпускников школ и лицеев,

3 года для выпускников техникумов и колледжей.

Студент, который прошел подготовку по данной образовательной программе и получил диплом бакалавра, может продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины и за рубежом на втором уровне высшего образования для получения квалификации магистра.

Название образовательной программы / специализации Электробытовая техника

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических аппаратов,

Электротехнический корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПИ», вул. Кирпичова, 2

г. Харьков, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Александр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Клименко Борис Владимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Электротехнический корпус, к. 217

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр с электроэнергетики, электротехники и электромеханики по специализации «Электробытовая техника»
Основные специальные учебные дисциплины Основы электробытовой техники, Электробытовая техника, Электрические аппараты, Электромеханические аппараты и распределительные устройства бытового назначения, Элементы автоматики в электробытовой технике, Технология машиностроения, Информационные технологии. Программирование микроконтроллеров, Микропроцессорные устройства, Системы автоматического проектирования (компьютерная 3D графика), Сервисное обслуживание и ремонт электробытовой техники, Моделирование электромеханических систем, Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских сооружений
Характеристика специализации Специализация связана с проектированием, разработкой, исследованием, производством, эксплуатацией, сервисным обслуживанием, ремонтом и маркетингом современной электробытовой техники с использованием компьютерных и информационных технологий.

Студенты приобретают также компетентности по эксплуатации, организации и управлению, инженерно-экономической, экологической и коммерческой деятельности, научно-исследовательской работе, изучают компьютерное моделирование и компьютерную графику, системы автоматизированного проектирования, способы и методы экономии электроэнергии, автоматизированные системы управления процессами с использованием современных микроконтроллеров в промышленном производстве и в бытовой сфере.

Учебные лаборатории оснащены современной аппаратурой и измерительной техникой (цифровые осциллографы, тепловизор, пирометр, шумомер, люксметр, 3D-принтер, оборудование индукционного нагрева, измеритель электромагнитного излучения и др.), что позволяет осуществлять учебный процесс на мировом уровне.

Возможности трудоустройства Выпускники трудоустраиваются на ведущих предприятиях Украины, в государственных и частных компаниях, специализирующихся на разработке, производстве, сервисном обслуживании, ремонте и продаже электробытовой техники.

Наши выпускники работают в НПО «Вертикаль», ГП завод «Электротяжмаш», НТЦ «Харьковрелекомплект», ОАО «Харьковметропроект», ОАО «Электромашина», ОАО «ХТЗ», ГП «Южная железная дорога», ОАО «Укртелеком», ЗАО «Струм» ЗАО «Электрощит», ООО «Евроиндастри», ОКБ комплектных устройств «ЭЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» и другие.

Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
Specialization Electrical household appliances are electrical engineering devices used in domestic sphere and designed to facilitate homework and create comfort in everyday life of a person. Electric household appliances include kitchen appliances for cooking, mechanical processing and storage of food, climatic equipment, sanitary and hygienic equipment, machinery for mechanization of work in everyday life, etc.
Brief description of the educational program / specialization Specialization “Electrical Household Appliances” in the frame of the specialty “Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics” is one of the most demanded and promising, as modern electrical household appliances represent an extremely powerful industry and a dynamic market, which are constantly developing and require highly skilled specialists in this field.

The term of training is:

4 years for graduates of schools and lyceums,

3 years for graduates of technical schools and colleges.

A student who has been trained in this educational program and received a Bachelor degree may continue to study in higher educational establishments of Ukraine and abroad at the second level of higher education for the qualification of a Master degree.

Educational program / specialization Electrical Household Appliances
Contacts Department for Electrical Apparatus

Electrical Engineering Building, rooms 216, 217

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Kyrpychova Str. 2  UA-61002  Kharkiv  UKRAINE

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 –

Assoc.-Prof. Dr. Alexander GRECHKO

web.kpi.kharkov.ua/ea

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Head of the department Prof. Dr.-Eng. Habil. Borys KLYMENKO

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Electrical Engineering Building, room 217

Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, specializing in Electrical Household Appliances
Main special educational disciplines Fundamentals of electrical household appliances, Household appliances, Electrical apparatus, Electromechanical apparatus and devices for everyday use, Elements of automation in electrical household appliances, Technology of mechanical engineering, Information technologies. Programming of microcontrollers, Microprocessor devices, Systems of automatic designing (computer 3D graphics), Service maintenance and repair of electrical household appliances, Modeling of electromechanical systems, Electrical supply of industrial enterprises and civil buildings
Additional characteristics of specialization The specialization is connected with the design, development, research, production, operation, service, repair and marketing of modern electrical household appliances using computer and information technologies.

Students also acquire competencies in the operation, organization and management, economical, environmental and commercial activities, research work, study computer simulation and computer graphics, computer-aided design, ways and methods of energy saving, automated technological control systems using modern microcontrollers in industrial production and in domestic sphere.

Training laboratories are equipped with state-of-the-art equipment and measuring devices (digital oscilloscopes, thermal imager, pyrometer, noise meter, light meter, 3D printer, induction equipment, electromagnetic radiation meter, etc.), which allows the educational process to be carried out at the world level.

Employment Opportunities Graduates are employed at leading Ukrainian enterprises, public and private companies specializing in the development, production and sale of modern electrical equipment.

Our graduates work at the “Vertical” Company, Public Company “Electrotyazhmash”,  “Kharkivrelekomplekt” Company, JSC “Kharkivmetroproekt”, JSC “Electromachine”, JSC “KhTZ”, Public Company “Southern Railway”, JSC “Ukrtelecom”, JSC “Strum”, JSC “Electroschit”, “Euroindustry” LLC, Design Bureau for complete devices “ELCOR”, “McDonalds Ukraine Ltd.”, etc.

Media: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Електричні апарати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електропобутова техніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *