141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка (Магістр)

Електропобутова техніка – це електротехнічні пристрої що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо.

 

Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Підготовка ведеться на основі освітнього ступеня бакалавр. Термін підготовки складає:

1 рік 4 місяці – навчання за освітньо-професійною програмою,

1 рік 9 місяців – навчання за освітньо-науковою програмою.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом магістра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном для отримання освітньо-наукового ступеню доктора філософії (PhD).

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електропобутова техніка

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних апаратів,

Електротехнічний корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2

м. Харків, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Олександр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Клименко Борис Володимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Електротехнічний корпус, к. 217

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки за спеціалізацією «Електропобутова техніка»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв, Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв, Надійність та діагностика, Системи автоматичного керування електропобутовими приладами, Електронні та мікропроцесорні пристрої в електропобутовій техніці, Конструювання електропобутової техніки, Випробування, сертифікація та акредитація електропобутової техніки, Новітні методи пошуку та обробки інформації
Характеристика спеціалізації Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, ремонтом та маркетингом сучасної електропобутової техніки з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, новітніх методів пошуку та обробки інформації, правового регулювання інноваційної діяльності, інформаційного та авторського права, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, системи автоматичного керування електропобутовими приладами.

Навчальні лабораторії оснащені найсучаснішою апаратурою та вимірювальною технікою (цифрові осцилографи, тепловізор, пірометр, шумомір, люксметр, 3D-принтер, устаткування індукційного нагріву, вимірювач електромагнітного випромінювання тощо), що дозволяє здійснювати навчальний процес на світовому рівні.

Можливості працевлаштування Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації на посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, інженер-випробувач електротехнічного обладнання; керівник бригади (дослідної, проектної організації), керівник структурного підрозділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), завідувач відділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), начальник (завідувач) лабораторії (електротехніка), начальник зміни, начальник цеху (електротехнічна промисловість); інженер з експлуатації, інженер з налагодження й випробувань електротехнічного обладнання; викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (електротехніка), менеджер (управитель) в торгівлі електропобутовою технікою тощо.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль», ДП завод «Електроважмаш», НТЦ «Харківрелекомплект», ПАТ «Харківметропроект», ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» тощо.

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
О специализации Электробытовая техника – это электротехнические устройства, используемые в быту и предназначенные для облегчения домашних работ и создания комфорта в повседневной жизни человека. К электробытовой технике относятся кухонные приборы для приготовления, механической обработки и хранения пищи, климатическая техника, техника санитарно-гигиенического назначения, техника для механизации работ в быту и т.п.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Электробытовая техника» в рамках специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» является одной из самых востребованных и перспективных, поскольку современная электробытовая техника представляет собой чрезвычайно мощную индустрию и динамичный рынок, которые все время развиваются и требуют высококвалифицированных специалистов по данному направлению.

Подготовка ведется на основе образовательного уровня бакалавр. Срок подготовки составляет:

1 год 4 месяца – обучение по образовательно-профессиональной программе,

1 год 9 месяцев – обучение по образовательно-научной программе.

Студент, который прошел подготовку по данной образовательной программе и получил диплом магистра, может продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины и за рубежом для получения образовательно-научной степени доктора философии (PhD).

Название образовательной программы / специализации Электробытовая техника

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических аппаратов,

Электротехнический корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПИ», вул. Кирпичова, 2

г. Харьков, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Александр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Клименко Борис Владимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Электротехнический корпус, к. 217

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр с электроэнергетики, электротехники и электромеханики по специализации «Электробытовая техника»
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Надежность и диагностика, Системы автоматического управления электробытовыми приборами, Электронные и микропроцессорные устройства в электробытовой технике, Конструирование электробытовой техники, Испытание, сертификация и аккредитация электробытовой техники, Новейшие методы поиска и обработки информации
Характеристика специализации Специализация связана с проектированием, разработкой, исследованием, производством, эксплуатацией, сервисным обслуживанием, ремонтом и маркетингом современной электробытовой техники с использованием компьютерных и информационных технологий.

Студенты приобретают также компетентности по эксплуатации, организации и управлению, инженерно-экономической, экологической и коммерческой деятельности, научно-исследовательской работе, новейшим методам поиска и обработки информации, правового регулирования инновационной деятельности, информационного и авторского права, изучают компьютерное моделирование и компьютерную графику, системы автоматизированного проектирования, системы автоматического управления электробытовыми приборами.

Учебные лаборатории оснащены современной аппаратурой и измерительной техникой (цифровые осциллографы, тепловизор, пирометр, шумомер, люксметр, 3D-принтер, оборудование индукционного нагрева, измеритель электромагнитного излучения и др.), что позволяет осуществлять учебный процесс на мировом уровне.

Возможности трудоустройства Выпускники трудоустраиваются на ведущих предприятиях Украины, в государственных и частных компаниях, специализирующихся на разработке, производстве, сервисном обслуживании, ремонте и продаже электробытовой техники, в высших учебных заведениях разных уровней аккредитации на должности: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-исследователь, инженер-испытатель электротехнического оборудования; руководитель бригады (исследовательской, проектной организации), руководитель структурного подразделения (конструкторский, технологический отделы и т.п.), заведующий отделом (конструкторский, технологический отделы и т.п.), начальник (заведующий) лаборатории (электротехника), начальник смены, начальник цеха (электротехническая промышленность); инженер по эксплуатации, инженер по наладке и испытаниям электротехнического оборудования; преподаватель профессионально-технического учебного заведения, преподаватель высшего учебного заведения; научный сотрудник (электротехника), менеджер (управляющий) в торговле электробытовой техникой и др..

Наши выпускники работают в НПО «Вертикаль», ГП завод «Электротяжмаш», НТЦ «Харьковрелекомплект», ОАО «Харьковметропроект», ОАО «Электромашина», ОАО «ХТЗ», ГП «Южная железная дорога», ОАО «Укртелеком», ЗАО «Струм» ЗАО «Электрощит», ООО «Евроиндастри», ОКБ комплектных устройств «ЭЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» и другие.

Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
Specialization Electrical household appliances are electrical engineering devices used in domestic sphere and designed to facilitate homework and create comfort in everyday life of a person. Electric household appliances include kitchen appliances for cooking, mechanical processing and storage of food, climatic equipment, sanitary and hygienic equipment, machinery for mechanization of work in everyday life, etc.
Brief description of the educational program / specialization Specialization “Electrical Household Appliances” in the frame of the specialty “Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics” is one of the most demanded and promising, as modern electrical household appliances represent an extremely powerful industry and a dynamic market, which are constantly developing and require highly skilled specialists in this field.

The term of training is:

1 year and 4 months – studying by an educational-professional program,

1 year and 9 months – studying by an educational-scientific program.

A student who has been trained in this educational program and received a Master degree may continue his studies at higher education institutions of Ukraine and abroad at the third level of higher education in order to receive an academic degree of PhD.

Educational program / specialization Electrical Household Appliances
Contacts Department for Electrical Apparatus

Electrical Engineering Building, rooms 216, 217

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Kyrpychova Str. 2  UA-61002  Kharkiv  UKRAINE

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 –

Assoc.-Prof. Dr. Alexander GRECHKO

web.kpi.kharkov.ua/ea

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Head of the department Prof. Dr.-Eng. Habil. Borys KLYMENKO

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Electrical Engineering Building, room 217

Educational and qualification levels of graduates Master of Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, specializing in Electrical Household Appliances
Main special educational disciplines Principles of scientific research, Modeling of power electrical engineering and electromechanical systems and devices, Designing of electrical engineering and electromechanical systems and devices, Reliability and diagnostics, Automatic control systems of electrical household appliances, Electronic and microprocessor devices in electrical household appliances, Designing of electrical household appliances, Testing, certification and accreditation of electrical household appliances, Latest methods of information search and processing
Additional characteristics of specialization Specialization is connected with the design, development, research, production, operation, service, repair and marketing of modern electrical household appliances using computer and information technologies.

Students also acquire competencies in the operation, organization and management, economical, environmental and commercial activities, research, new methods of information search and processing, legal regulation of innovation activities, information right and copyright, computer modeling and computer graphics, automated design systems, automated control systems for electrical household appliances.

Training laboratories are equipped with state-of-the-art equipment and measuring devices (digital oscilloscopes, thermal imager, pyrometer, noise meter, light meter, 3D printer, induction equipment, electromagnetic radiation meter, etc.), which allows the educational process to be carried out at the world level.

Employment Opportunities Graduates are employed at leading enterprises of Ukraine, in public and private companies specializing in the development, production, service, repair and sale of electrical household appliances, in higher education institutions of different levels of accreditation to positions: engineer-designer, engineer-technologist, engineer-researcher, test engineer of electrical equipment; head of the brigade (at research and design organization), head of the structural unit (design, technological departments, etc.), head of the department (design, technological departments, etc.), head  of the laboratory (electrical engineering), head of the change, head of the shop (electrical engineering industry); operation engineer, engineer for debugging and testing electrical equipment; teacher of a vocational school, lecturer of a higher educational institution; researcher (electrical engineering), manager in the trade of electrical household appliances, etc.

Our graduates work at the “Vertical” Company, Public Company “Electrotyazhmash”,  “Kharkivrelekomplekt” Company, JSC “Kharkivmetroproekt”, JSC “Electromachine”, JSC “KhTZ”, Public Company “Southern Railway”, JSC “Ukrtelecom”, JSC “Strum”, JSC “Electroschit”, “Euroindustry” LLC, Design Bureau for complete devices “ELCOR”, “McDonalds Ukraine Ltd.”, etc.

Media: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Електричні апарати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електропобутова техніка (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *