141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні апарати (Бакалавр)

Електричні апарати – це величезна група електротехнічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і не електричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

 

Спеціалізація «Електричні апарати» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає:

4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв,

3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електричні апарати

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних апаратів,

Електротехнічний корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2

м. Харків, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Олександр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Клименко Борис Володимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Електротехнічний корпус, к. 217

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки за спеціалізацією «Електричні апарати»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Електричні апарати, Електромеханічні апарати низької напруги, Мікропроцесорні пристрої, Електромеханічні апарати високої напруги та комплектні пристрої, Системи автоматичного проектування (комп’ютерна 3D графіка), Мікропроцесори та мікроконтролери, Програмування мікроконтроллерів, Технологія машинобудування, Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд, Моделювання електромеханічних систем, Напівпровідникові комутаційні апарати та елементи автоматики, Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи
Характеристика спеціалізації Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією та маркетингом сучасної електричної апаратури з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентностей з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному секторі, в побутовій сфері.

Навчальні лабораторії оснащені найсучаснішою апаратурою та вимірювальною технікою (цифрові осцилографи, тепловізор, пірометр, шумомір, люксметр, 3D-принтер, індукційне устаткування, вимірювач електромагнітного випромінювання тощо), що дозволяє здійснювати навчальний процес на світовому рівні.

Можливості працевлаштування Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві й продажу сучасної електричної апаратури.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль» (керівник проекту), ДП завод «Електроважмаш» (завідувач відділу, начальник випробувально-дослідної станції), НТЦ «Харківрелекомплект» (керівник НТЦ, менеджери з продажу), ПАТ «Харківметропроект» (завідувач сектору), ВАТ «Електромашина» (інженер-конструктор), ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», СКБ «Укрелектромаш», КП «Харківський метрополітен», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР» тощо.

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
О специализации Электрические аппараты – это огромная группа электротехнических устройств, предназначенных для распределения электрической энергии между потребителями; управления электроприемниками; защиты электрических сетей и электроприемников от сверхтоков и перенапряжений в недопустимых или аварийных режимах работы; защиты людей, имущества и окружающей среды от губительного воздействия электрической энергии; изменения, регулирования, измерения и контроля электрических и неэлектрических параметров различных устройств, машин, механизмов и т.п. в процессе производства, передачи, преобразования, распределения и потребления электрической энергии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Электрические аппараты» в рамках специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» является одной из самых востребованных и перспективных, поскольку современные электрические аппараты представляют собой чрезвычайно мощную индустрию и динамичный рынок, которые все время развиваются и требуют высококвалифицированных специалистов по данному направлению.

Срок подготовки составляет:

4 года – для выпускников школ и лицеев,

3 года для выпускников техникумов и колледжей.

Студент, который прошел подготовку по данной образовательной программе и получил диплом бакалавра, может продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины и за рубежом на втором уровне высшего образования для получения квалификации магистра.

Название образовательной программы / специализации Электрические аппараты

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических аппаратов,

Электротехнический корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПИ», вул. Кирпичова, 2

г. Харьков, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Александр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Клименко Борис Владимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Электротехнический корпус, к. 217

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр с электроэнергетики, электротехники и электромеханики по специализации «Электрические аппараты»
Основные специальные учебные дисциплины Электрические аппараты, Электромеханические аппараты низкого напряжения, Микропроцессорные устройства, Электромеханические аппараты высокого напряжения и комплектные устройства, Системы автоматического проектирования (компьютерная 3D графика), Микропроцессоры и микроконтроллеры, Программирование микроконтроллеров, Технология машиностроения, Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских сооружений, Моделирование электромеханических систем, Полупроводниковые коммутационные аппараты и элементы автоматики, Электромагнитные аппараты и индукционно-динамические системы
Характеристика специализации Специализация связана с проектированием, разработкой, исследованием, производством, эксплуатацией и маркетингом современной электрической аппаратуры с использованием компьютерных и информационных технологий.

Студенты приобретают также компетенции по эксплуатации, организации и управлению, инженерно-экономической, экологической и коммерческой деятельности, научно-исследовательской работе, изучают компьютерное моделирование и компьютерную графику, системы автоматизированного проектирования, способы и методы экономии электроэнергии, автоматизированные системы управления процессами с использованием современных микроконтроллеров в промышленном производстве, энергетике на транспорте, в коммунальном секторе, в бытовой сфере.

Учебные лаборатории оснащены современной аппаратурой и измерительной техникой (цифровые осциллографы, тепловизор, пирометр, шумомер, люксметр, 3D-принтер, оборудование индукционного нагрева, измеритель электромагнитного излучения и др.), что позволяет осуществлять учебный процесс на мировом уровне.

Возможности трудоустройства Выпускники трудоустраиваются на ведущих предприятиях Украины, в государственных и частных компаниях, специализирующихся на разработке, производстве и продаже современной электрической аппаратуры.

Наши выпускники работают в НПО «Вертикаль» (руководитель проекта), ГП завод «Электротяжмаш» (заведующий отделом, начальник испытательно-исследовательской станции), НТЦ «Харьковрелекомплект» (руководитель НТЦ, менеджеры по продажам), ОАО «Харьковметропроект» (заведующий сектором), ОАО «Электромашина» (инженер-конструктор), ОАО «ХТЗ», ГП «Южная железная дорога», ОАО «Укртелеком», СКБ «Укрэлектромаш», КП «Харьковский метрополитен», ЗАО «Струм», ЗАО «Электрощит», ООО «Евроиндастри», ОКБ комплектных устройств «ЕЛКОР» и другие.

Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
Specialization Electrical apparatus is a huge group of electrical devices designed to distribute electricity between consumers; to control of electric devices; protection of electric networks and electric devices from overcurrents and overvoltages at inadmissible or emergency modes of operation; protecting people, property and the environment from the detrimental effects of electric energy; changes, adjustments, measurements and control of electrical and non-electrical parameters of various devices, machines, mechanisms, etc. in the process of production, transmission, conversion, distribution and consumption of electrical energy.
Brief description of the educational program / specialization Specialization “Electrical Apparatus” in the frame of the specialty “Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics” is one of the most demanded and promising, as modern electrical apparatus represent an extremely powerful industry and a dynamic market, which are constantly developing and require highly skilled specialists in this field.

The term of training is:

4 years for graduates of schools and lyceums,

3 years for graduates of technical schools and colleges.

A student who has been trained in this educational program and received a Bachelor degree may continue to study in higher educational establishments of Ukraine and abroad at the second level of higher education for the qualification of a Master degree.

Educational program / specialization Electrical Apparatus

 

Contacts Department for Electrical Apparatus

Electrical Engineering Building, rooms 216, 217

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Kyrpychova Str. 2  UA-61002  Kharkiv  UKRAINE

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 –

Assoc.-Prof. Dr. Alexander GRECHKO

web.kpi.kharkov.ua/ea

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Head of the department Prof. Dr.-Eng. Habil. Borys KLYMENKO

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Electrical Engineering Building, room 217

Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, specializing in Electrical Apparatus
Main special educational disciplines Electrical apparatus, Electromechanical apparatus of low voltage, Microprocessor devices, Electromechanical apparatus of high voltage and complete devices, Systems of automatic design (computer 3D graphics), Microprocessors and microcontrollers, Programming of microcontrollers, Technology of mechanical engineering, Electrical supply of industrial enterprises and civil structures, Modeling of electromechanical systems, Semiconductor switching devices and elements of automation, Electromagnetic apparatus and induction-dynamic systems
Additional characteristics of specialization The specialization is connected with the design, development, research, production, operation and marketing of modern electrical equipment using computer and information technologies.

Students also acquire competencies in the operation, organization and management, economical, environmental and commercial activities, research work, study computer simulation and computer graphics, computer-aided design, ways and methods of energy saving, automated technological control systems using modern microcontrollers in industrial production, power engineering in transport, in communal sector, in domestic sphere.

Training laboratories are equipped with state-of-the-art equipment and measuring devices (digital oscilloscopes, thermal imager, pyrometer, noise meter, light meter, 3D printer, induction equipment, electromagnetic radiation meter, etc.), which allows the educational process to be carried out at the world level.

Employment Opportunities Graduates are employed at leading Ukrainian enterprises, public and private companies specializing in the development, production and sale of modern electrical equipment.

Our graduates work at the “Vertical” Company (project manager), Public Company “Electrotyazhmash” (head of the department, head of the testing and research station),  “Kharkivrelekomplekt” Company (head of the Company, sales managers), JSC “Kharkivmetroproekt” (head of the sector), JSC “Electromachine” (design engineer), JSC “KhTZ”, Public Company “Southern Railway”, JSC “Ukrtelecom”, Design Bureau “Ukrelectromash”, Communal Company “Kharkiv Metropoliten”, JSC “Strum”, JSC “Electroschit”, “Euroindustry” LLC, Design Bureau for complete devices “ELCOR”, etc.

Media: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Електричні апарати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні апарати (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *