141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні апарати (Магістр)

Електричні апарати – це величезна група електротехнічних пристроїв, які призначені для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і не електричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

 

Спеціалізація «Електричні апарати» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією з найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає:

1 рік 4 місяці – навчання за освітньо-професійною програмою,

1 рік 9 місяців – навчання за освітньо-науковою програмою.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом магістра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на третьому ступені вищої освіти для отримання освітньо-наукового ступеню доктора філософії (PhD).

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електричні апарати
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних апаратів,

Електротехнічний корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2

м. Харків, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Олександр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Клименко Борис Володимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Електротехнічний корпус, к. 217

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки за спеціалізацією «Електричні апарати»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв, Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв, Надійність та діагностика, Методи досліджень та випробувань електричних апаратів, Мікропроцесорні пристрої в електричних апаратах, Комплектні пристрої розподільних мереж, Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв, Технологія виробництва електричних апаратів, Новітні методи пошуку та обробки інформації
Характеристика спеціалізації Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, діагностикою та маркетингом сучасної електричної апаратури з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, новітніх методів пошуку та обробки інформації, правового регулювання інноваційної діяльності, інформаційного та авторського права, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному секторі, в побутовій сфері.

Навчальні лабораторії оснащені найсучаснішою апаратурою та вимірювальною технікою (цифрові осцилографи, тепловізор, пірометр, шумомір, люксметр, 3D-принтер, індукційне устаткування, вимірювач електромагнітного випромінювання тощо), що дозволяє здійснювати навчальний процес на світовому рівні.

Можливості працевлаштування Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві й продажу сучасної електричної апаратури, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації на посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, інженер-випробувач електротехнічного обладнання; керівник бригади (дослідної, проектної організації), керівник структурного підрозділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), завідувач відділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), начальник (завідувач) лабораторії (електротехніка), начальник зміни, начальник цеху (електротехнічна промисловість); інженер з експлуатації, інженер з налагодження й випробувань електротехнічного обладнання; викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (електротехніка), науковий співробітник-консультант (електротехніка); менеджер (управитель) в торгівлі електричною апаратурою тощо.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль» (керівник проекту), ДП завод «Електроважмаш» (завідувач відділу, начальник випробувально-дослідної станції), НТЦ «Харківрелекомплект» (керівник НТЦ, менеджери з продажу), ПАТ «Харківметропроект» (завідувач сектору), ВАТ «Електромашина» (інженер-конструктор), ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», СКБ «Укрелектромаш», КП «Харківський метрополітен», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР» та ін.

Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
О специализации Электрические аппараты – это огромная группа электротехнических устройств, предназначенных для распределения электрической энергии между потребителями; управления электроприемниками; защиты электрических сетей и электроприемников от сверхтоков и перенапряжений в недопустимых или аварийных режимах работы; защиты людей, имущества и окружающей среды от губительного воздействия электрической энергии; изменения, регулирования, измерения и контроля электрических и неэлектрических параметров различных устройств, машин, механизмов и т.п. в процессе производства, передачи, преобразования, распределения и потребления электрической энергии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Электрические аппараты» в рамках специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» является одной из самых востребованных и перспективных, поскольку современные электрические аппараты представляют собой чрезвычайно мощную индустрию и динамичный рынок, которые все время развиваются и требуют высококвалифицированных специалистов по данному направлению.

Срок подготовки составляет:

1 год 4 месяца – обучение по образовательно-профессиональной программе,

1 год 9 месяцев – обучение по образовательно-научной программе.

Студент, который прошел подготовку по данной образовательной программе и получил диплом магистра, может продолжить обучение в высших учебных заведениях Украины и за рубежом на третьей ступени высшего образования для получения образовательно-научной степени доктора философии (PhD).

Название образовательной программы / специализации Электрические аппараты

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических аппаратов,

Электротехнический корпус, к. 216, 217

НТУ «ХПИ», вул. Кирпичова, 2

г. Харьков, 61002

Тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 – доц. Гречко Александр Михайлович

web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea,

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Клименко Борис Владимирович

тел.  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Электротехнический корпус, к. 217

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр с электроэнергетики, электротехники и электромеханики по специализации «Электрические аппараты»
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Надежность и диагностика, Методы исследований и испытаний электрических аппаратов, Микропроцессорные устройства в электрических аппаратах, Комплектные устройства распределительных сетей, Сервисное обслуживание электромеханических устройств, Технология производства электрических аппаратов, Новейшие методы поиска и обработки информации
Характеристика специализации Специализация связана с проектированием, разработкой, исследованием, производством, эксплуатацией, сервисным обслуживанием, диагностикой и маркетингом современной электрической аппаратуры с использованием компьютерных и информационных технологий.

Студенты приобретают также компетентности по эксплуатации, организации и управлению, инженерно-экономической, экологической и коммерческой деятельности, научно-исследовательской работе, новейшим методам поиска и обработки информации, правового регулирования инновационной деятельности, информационного и авторского права, изучают компьютерное моделирование и компьютерную графику, системы автоматизированного проектирования, автоматизированные системы управления технологическими процессами с использованием современных микроконтроллеров в промышленном производстве, энергетике на транспорте, в коммунальном секторе, в бытовой сфере.

Учебные лаборатории оснащены современной аппаратурой и измерительной техникой (цифровые осциллографы, тепловизор, пирометр, шумомер, люксметр, 3D-принтер, оборудование индукционного нагрева, измеритель электромагнитного излучения и др.), что позволяет осуществлять учебный процесс на мировом уровне.

Возможности трудоустройства Выпускники трудоустраиваются на ведущих предприятиях Украины, в государственных и частных компаниях, специализирующихся на разработке, производстве и продаже современной электрической аппаратуры, в высших учебных заведениях разных уровней аккредитации на должности: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-исследователь, инженер-испытатель электротехнического оборудования; руководитель бригады (исследовательской, проектной организации), руководитель структурного подразделения (конструкторский, технологический отделы и т.п.), заведующий отделом (конструкторский, технологический отделы и т.п.), начальник (заведующий) лаборатории (электротехника), начальник смены, начальник цеха (электротехническая промышленность); инженер по эксплуатации, инженер по наладке и испытаниям электротехнического оборудования; преподаватель профессионально-технического учебного заведения, преподаватель высшего учебного заведения; научный сотрудник (электротехника), научный сотрудник-консультант (электротехника) менеджер (управляющий) в торговле электрической аппаратурой и тп.Наши выпускники работают в НПО «Вертикаль» (руководитель проекта), ГП завод «Электротяжмаш» (заведующий отделом, начальник испытательно-исследовательской станции), НТЦ «Харьковрелекомплект» (руководитель НТЦ, менеджеры по продажам), ОАО «Харьковметропроект» (заведующий сектором), ОАО «Электромашина» (инженер-конструктор), ОАО «ХТЗ», ГП «Южная железная дорога», ОАО «Укртелеком», СКБ «Укрэлектромаш», КП «Харьковский метрополитен», ЗАО «Струм», ЗАО «Электрощит», ООО «Евроиндастри», ОКБ комплектных устройств« ЕЛКОР» и др.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U
Specialization Electrical apparatus is a huge group of electrical devices designed to distribute electricity between consumers; to control of electric devices; protection of electric networks and electric devices from overcurrents and overvoltages at inadmissible or emergency modes of operation; protecting people, property and the environment from the detrimental effects of electric energy; changes, adjustments, measurements and control of electrical and non-electrical parameters of various devices, machines, mechanisms, etc. in the process of production, transmission, conversion, distribution and consumption of electrical energy.
Brief description of the educational program / specialization Specialization “Electrical Apparatus” in the frame of the specialty “Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics” is one of the most demanded and promising, as modern electric apparatus represent an extremely powerful industry and a dynamic market, which are constantly developing and require highly skilled specialists in this field.

The term of training is:

1 year and 4 months – studying by an educational-professional program,

1 year and 9 months – studying by an educational-scientific program.

A student who has been trained in this educational program and received a Master degree may continue his studies at higher education institutions of Ukraine and abroad at the third level of higher education in order to receive an academic degree of PhD.

Educational program / specialization Electrical Apparatus
Contacts Department for Electrical Apparatus

Electrical Engineering Building, rooms 216, 217

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Kyrpychova Str. 2  UA-61002  Kharkiv  UKRAINE

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (066) 371 98 32 –

Assoc.-Prof. Dr. Alexander GRECHKO

web.kpi.kharkov.ua/ea

e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Head of the department Prof. Dr.-Eng. Habil. Borys KLYMENKO

phone  +380 (057) 707 62 81, +380 (050) 653 49 82,

+380 (068) 034 39 62, e-mail: b.v.klymenkoea@gmail.com

Electrical Engineering Building, room 217

Educational and qualification levels of graduates Master of Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, specializing in Electrical Apparatus
Main special educational disciplines Principles of scientific research, Modeling of electrical power engineering and electromechanical systems and devices, Designing of electrical power engineering and electromechanical systems and devices, Reliability and diagnostics, Methods of research and testing of electric apparatus, Microprocessor devices in electric apparatus, Complete devices of distribution networks, Service of electromechanical devices, Technology of production of electrical apparatus, Latest methods of information search and processing
Additional characteristics of specialization Specialization is connected with the design, development, research, production, operation, service, diagnostics and marketing of modern electrical equipment using computer and information technologies.

Students also acquire competencies in the operation, organization and management, economical, environmental and commercial activities, research, new methods of information search and processing, legal regulation of innovation activities, information right and copyright, computer modeling and computer graphics, automated design systems, automated control systems for technological processes using modern microcontrollers in industrial production, power engineering in transport, in the communal sector, in the domestic sphere.

Training laboratories are equipped with state-of-the-art equipment and measuring devices (digital oscilloscopes, thermal imager, pyrometer, noise meter, light meter, 3D printer, induction equipment, electromagnetic radiation meter, etc.), which allows the educational process to be carried out at the world level.

Employment Opportunities Graduates are employed at leading enterprises of Ukraine, in public and private companies specializing in the development, production and sale of modern electrical equipment, in higher education institutions of different levels of accreditation to positions: engineer-designer, engineer-technologist, engineer-researcher, test engineer of electrical equipment; head of the brigade (at research and design organization), head of the structural unit (design, technological departments, etc.), head of the department (design, technological departments, etc.), head  of the laboratory (electrical engineering), head of the change, head of the shop (electrical engineering industry); operation engineer, engineer for debugging and testing electrical equipment; teacher of a vocational school, lecturer of a higher educational institution; researcher (electrical engineering), researcher-consultant (electrical engineering); manager in the trade of electrical equipment, etc.

Our graduates work at the “Vertical” Company (project manager), Public Company “Electrotyazhmash” (head of the department, head of the testing and research station),  “Kharkivrelekomplekt” Company (head of the Company, sales managers), JSC “Kharkivmetroproekt” (head of the sector), JSC “Electromachine” (design engineer), JSC “KhTZ”, Public Company “Southern Railway”, PJSC “Ukrtelecom”, Design Bureau “Ukrelectromash”, Communal Company “Kharkiv Metropoliten”, JSC “Strum”, JSC “Electroschit”, “Euroindustry” LLC, Design Bureau for complete devices “ELCOR”, etc.

Media: https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні апарати (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *