141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні машини (Бакалавр)

Електричні машини – генератори і двигуни – це серця та мускули техносфери, без яких неможливе існування сучасного розвиненого суспільства. Електричні машини і супутні ним трансформатори електроенергії мають надзвичайно широке розповсюдження. Практично вся електроенергія у світі виробляється електричними генераторами, перетворюється і передається трансформаторами і споживається переважно різноманітними електричними двигунами, що забезпечують роботу значної частини усього того, що переміщується і обертається.

 

Випускники кафедри «Електричні машини» в процесі освоєння однойменної освітньої програми бакалавра отримують глибокі професійні знання і практичні навички з електричних машин і апаратів, трансформаторів, електроніки і мікросхемотехніки, електроприводу, сучасних інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування та ін. Одночасне освоєння сучасної комп’ютерної техніки дозволяє випускникові добре розбиратися в програмуванні і сучасних 3D програмах з розрахунків і проектування електричних машин, що допомагає їм в успішній кар’єрі в майбутньому.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці, електротехнічних та електромеханічних системах.

Засвоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра у цілому спрямоване на надбання здатності розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки й електромеханіки, зокрема, теорії електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу, виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Зокрема, поглиблена підготовка зі спеціалізації 141.06 «Електричні машини» надає випускнику:

здатність до визначення конструктивних особливостей, принципу дії та характеристик різних типів електричних машин та трансформаторів;

здатність до застосування електромагнітних, теплових, механічних, гідравлічних та вентиляційних розрахунків електричних машин та трансформаторів, а також до застосування методів їх автоматизованого комп’ютерного проектування;

здатність визначати та вибирати технологічні процеси, властивості конструкційних та електротехнічних матеріалів при проектуванні та виготовленні електричних машин та трансформаторів;

здатність до визначення режимів експлуатації, умов зберігання, особливостей монтажу та ремонту електричних машин та трансформаторів;

здатність до складання та виконання програм виробничих та сертифікаційних випробувань електричних машин та трансформаторів, до визначення складу та вибору режимів роботи обладнання електропостачання великих та малих промислових підприємств і різноманітних фірм.

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних машин: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», електротехнічний корпус, к. 113. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, iricha07@ukr.net. Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Дунєв Олексій Олександрович, моб. тел. 096 909 11 04.
Завідувач кафедри Завідувач кафедри електричних машин Милих Володимир Іванович. Професор, доктор технічних наук, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій, відповідальний редактор серії «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» наукового видання «Вісник «НТУ ХПІ», керівник госпдоговірних і держбюджетних НДР, автор значного ряду підручників, навчальних посібників, монографії, винаходів і наукових статей.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр можливе наступне освоєння рівнів: магістр, доктор філософії (PhD) – кандидат технічних наук, доктор технічних наук.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Електричні машини, Інформатика та обчислювальна техніка, Основи програмування, Технологія машинобудування та конструкція електричних машин, Теорія електромагнітних полів та процесів в електротехніці, Теорія автоматичного керування, Комп’ютерна графіка електричних машин, Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин, Проектування асинхронних машин, Електричні машини автоматики та побутової техніки, Надійність електричних машин, Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси в електричних машинах, Моделювання електромеханічних систем, Експлуатація та ремонт електричних машин, Виробництво електричних машин, Випробування та діагностика електричних машин, Електропостачання промислових підприємств, Проектування електричних машин в САПР.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Електричні машини» – це галузь знань, яка об’єднує у собі широкий спектр сучасної технологічної ери людства. Нема жодної галузі промисловості та побуту, де б не застосувались електричні машини і трансформатори самих різних розмірів та потужності, а саме: в енергетиці, в сільському господарстві, в нафтогазовому комплексі, на транспорті, в авіації і космосі, в морському та річковому флоті, в медицині, в побутовій техніці у наших будинках.

Випускники кафедри отримують глибокі професійні знання і практичні навички не тільки з електричних машин і електричних апаратів, а також з електроніки і мікросхемотехніки, електроприводу, електровимірювань, обчислювальної техніки, сучасних інформаційних технологій, систем комп’ютерного моделювання, систем автоматизованого проектування, електроенергетики і електропостачання та багато іншого.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять різні види практики і отримують гарантовано працевлаштування у постійних замовників наших фахівців на харківських підприємствах: «Електроважмаш», «Укрелектромаш», «ХЕМЗ», «Електромашина», «Укрелектроремонт», «Завод ім. В.О.Малишева», «Харківенергоремонт», «Харківське агрегатне конструкторське бюро», а також на споріднених підприємствах, таких як ХТЗ, ТЕЦ і ТЕС, гідроелектростанції, атомні станції, метрополітен, Харенерго; різноманітні фірми нафтогазової та енергетичної промисловості та багато інших підприємств України та зарубіжжя. Їхні замовлення значно перевищують щорічну кількість випускників, які відразу або згодом обіймають посади: інженерів–конструкторів, інженерів–технологів, начальників відділів і цехів, головних інженерів, головних конструкторів, головних технологів, головних енергетиків, директорів великих підприємств, керівників фірм.
Медіаконтент: https://www.slideshare.net/lexfromkhar/electric-machines-department-ntu-khpi-ukraine-kharkiv

Сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

О специализации Электрические машины – генераторы и двигатели – это сердца и мускулы техносферы, без которых невозможно существование современного развитого общества. Электрические машины и сопутствующие им трансформаторы электроэнергии имеют чрезвычайно широкое распространение. Практически вся электроэнергия в мире производится электрическими генераторами, преобразуется и передается трансформаторами и потребляется преимущественно разнообразными электрическими двигателями, обеспечивающими значительную часть всего того, что перемещается и вращается.
Короткое описание образовательной программы / специализации Выпускники кафедры «Электрические машины» в процессе освоения одноименной образовательной программы бакалавра получают глубокие профессиональные знания и практические навыки по электрическим машинам и аппаратам, трансформаторам, электронике и микросхемотехнике, электроприводу, современным информационным технологиям, системам автоматизированного проектирования и др. Одновременное освоение современной компьютерной техники позволяет выпускнику хорошо разбираться в программировании и современных 3D программах по расчету и проектированию электрических машин, что помогает ему в успешной карьере в будущем.
Название образовательной программы / специализации Образовательная программа специализации «Электрические машины».

Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать специалистами в сферах инженерной и научной деятельности в электроэнергетике, электротехнических и электромеханических системах.

Освоение образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра в целом направлено на выработку способностей решать специализированные технические задачи и разрешать практические проблемы профессиональной деятельности в отраслях электроэнергетики, электротехники и электромеханики или в процессе дальнейшей учебы. Это предусматривает применение теорий и методов электротехники и электромеханики, в том числе – теории электрических машин, аппаратов и автоматизированного электропривода, производства, передачи и распределения электроэнергии и др.

В частности, углубленная подготовка по специализации 141.06 «Электрические машины» обеспечивает выпускнику:

способность к определению конструктивных особенностей, принципа действия и характеристик разных типов электрических машин и трансформаторов;

способность к применению электромагнитных, тепловых, механических, гидравлических и вентиляционных расчетов электрических машин и трансформаторов, а также к применению методов их автоматизированного компьютерного проектирования;

способность выбирать и разрабатывать технологические процессы, свойства конструкционных и электротехнических материалов при проектировании и изготовлении электрических машин и трансформаторов;

способность к назначению, организации и осуществлению режимов эксплуатации, условий хранения, монтажа и ремонта электрических машин и трансформаторов;

способность к составлению и выполнению программ производственных и сертификационных испытаний электрических машин и трансформаторов, к определению состава и выбора режимов работы оборудования электроснабжения больших и малых промышленных предприятий и разнообразных отечественных  и зарубежных фирм.

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических машин: г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», электротехнический корпус, к. 113. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, iricha07@ukr.net. Ответственный за работу с абитуриентами – доцент Дунев Алексей Александрович, моб. тел. 096 909 11 04.
Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой электрических машин Милых Владимир Иванович.

Профессор, доктор технических наук, награжден знаком «Відмінник освіти України», член специализированного ученого совета по защитам диссертаций, ответственный редактор серии «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» научного издания «Вісник «НТУ ХПІ», руководитель хоздоговорных и госбюджетных НИР, автор значительного ряда учебников, учебных пособий, монографии, изобретений и научных статей.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников На основе образовательно-квалификационного уровня бакалавр возможно последующее освоение уровней: магистр, доктор философии (PhD) – кандидат технических наук, доктор технических наук.
Основные специальные учебные дисциплины Электрические машины, Информатика и вычислительная техника, Основы программирования, Технология машиностроения и конструкция электрических машин, Теория электромагнитных полей и процессов в электротехнике, Теория автоматического управления, Компьютерная графика электрических машин, Электромагнитные компьютерные расчеты электрических машин, Проектирование асинхронных машин, Электрические машины автоматики и бытовой техники, Надежность электрических машин, Тепловые, гидравлические и аэродинамические процессы в электрических машинах, Моделирование электромеханических систем, Эксплуатация и ремонт электрических машин, Производство машин, Испытания и диагностика электрических машин, Электроснабжение промышленных предприятий, Компьютерное проектирование электрических машин в САПР.
Характеристика специализации Специализация «Электрические машины» – это область знаний, которая объединяет в себе широкий спектр современной технологической эры человечества. Нет ни одной отрасли промышленности и быта, где бы ни использовались электрические машины и трансформаторы самых разных размеров и мощности, а именно: в энергетике, в сельском хозяйстве, в нефтегазовом комплексе, на транспорте, в авиации и космосе, в морском и речном флоте, в медицине, в бытовой технике в наших домах.

Выпускники кафедры получают глубокие профессиональные знания и практические навыки не только по электрическим машинам и электрическим аппаратам, а также по электронике и микросхемотехнике, электроприводу, электроизмерениям, вычислительной технике, современным информационным технологиям, системам компьютерного моделирования, системам автоматизированного проектирования, электроэнергетике и электроснабжению и многое другое.

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят различные виды практики и получают гарантированно трудоустройство у постоянных заказчиков наших специалистов на харьковских предприятиях: «Электротяжмаш», «Укрэлектромаш», «ХЭМЗ», «Электромашина», «Укрэлектроремонт», «Завод им. В.А.Малышева», «Харьковэнергоремонт», «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», а также на родственных предприятиях, таких как ХТЗ, ТЭЦ и ТЭС, гидроэлектростанции, атомные станции, метрополитен, Харэнерго; различные фирмы нефтегазовой и энергетической промышленности, а еще на многих других предприятиях Украины и зарубежья. Их заказы значительно превышают ежегодное количество выпускников кафедры, которые сразу или впоследствии занимают должности: инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, начальников отделов и цехов, главных инженеров, главных конструкторов, главных технологов, главных энергетиков, директоров крупных предприятий, руководителей фирм.
Медиаконтент https://www.slideshare.net/lexfromkhar/electric-machines-department-ntu-khpi-ukraine-kharkiv

Сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

Specialization Electrical machines – generators and motors – are the hearts and muscles of the technosphere, without them the existence of a modern developed society is impossible. Electrical machines and the power transformers are extremely widespread. Almost all electric power in the world is produced by electrical generators, then it’s converted and transmitted by transformers and it is consumed mainly by a variety of electric motors, which provide a significant part of all what moves and rotates.
Brief description of the educational program / specialization Graduates of the “Electrical Machines” department in the process of educational program of the bachelor get deep professional knowledge and practical skills in electrical machines and apparatuses, transformers, electronics and microcircuitry, electrical drive, modern information technologies, computer-aided design systems, etc. Simultaneous mastering of modern computer technology allows graduates well-versed in programming and modern 3D programs for calculation and designing electrical machines in general, which helps him in a successful career in the future.
Educational program / specialization Educational program specialization “Electrical Machines”.

 

The educational and professional program for bachelor’s training is designed for applicants of higher education who seek to become specialists in the fields of engineering and scientific activity in the electric power industry, electrotechnical and electromechanical systems.

Learning the educational and professional program of bachelor’s training in general is aimed at developing the ability to solve specialized technical problems and solve practical problems of professional activity in the electric power industry, electrical engineering and electromechanics or in the course of further studies. This involves the application of theories and methods of electrical engineering and electromechanics, including the theory of electrical machines, apparatus and automated electric drive, production, transmission and distribution of electricity, etc.

 

In particular, in-depth training of specialization 141.06 “Electrical machines” provides the graduate with:

– the ability to determine the construction features, operation principle and characteristics of different types of electrical machines and transformers;

– ability to apply electromagnetic, thermal, mechanical, hydraulic and ventilation calculations of electrical machines and transformers, as well as to the application of methods of their automated computer design;

– the ability to choose and develop technological processes, the properties of structural and electrical materials of their construction and manufacture of electrical machines and transformers;

– ability to define, organize and implement operating modes, storage conditions, installation and repair of electrical machines and transformers;

– the ability to compile and execute programs for production and certification testing of electrical machines and transformers, to determine the composition and choice of operating modes of power supply equipment for large and small industrial enterprises and a variety of native and foreign firms.

Contacts Department of Electrical Machines: Kharkov, Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”, electrotechnical building, room 113. Phone: +380 (57) 707-65-14; (57) 707-65-77; (57) 707-68-44,

E-mail:   duniev.khpi@gmail.com,  mvikemkpi@gmail.com,   iricha07@ukr.net.

Responsible for work with the entrants – PhD, associate professor Duniev Aleksei Aleksandrovich, mob. Tel. +380 96-909-11-04 (Viber, WhatsApp).

Head of the department Head of the Electrical Machines department – Milykh Vladimir Ivanovich.

Professor, Doctor of Technical Sciences, was awarded with the sign ” Excellent worker in Education of Ukraine “, a member of the specialized academic council for the protection of dissertations, the executive editor of the series ” Electrical machines and electromechanical transformation of energy” of the scientific publication “Vestnik” NTU KhPI “, head of state and budget research, author of significant a number of textbooks, teaching aids, monographs, inventions and scientific articles.

Educational and qualification levels of graduates On the basis of the educational and qualification level of the bachelor, the following assimilation of the levels is possible: master’s degree, doctor of philosophy (PhD) – candidate of technical sciences, doctor of technical sciences.
Main special educational disciplines Electrical machines, Informatics and computer technology, Programming fundamentals, Mechanical engineering and electrical machinery design, Theory of electromagnetic fields and processes in electrical engineering, Theory of automatic control, Computer graphics of electrical machines, Electromagnetic computer calculations of electrical machines, Design of induction motors, Electrical machines for automatization and household appliances, Reliability of electrical machines, Thermal, hydraulic and aerodynamic processes in electrical machines, Modeling of electromechanical systems, Operation and repair of electrical machines, Production of machines, Testing and diagnostics of electrical machines, Power supply of industrial enterprises, Computer designing of electrical machines in CAD.
Additional characteristics of specialization Specialization “Electrical machines” is a field of knowledge that unites in itself a wide range of the mankind modern technological era. There is no one branches of industry and everyday life wherever electrical machines and transformers of various sizes and powers are used, namely: in energy, agriculture, oil and gas, electric cars and whole electrical transport, aviation and space, in the navy and river fleet, in medicine, in household appliances in our homes.

Graduates of the department receive deep, professional knowledge and practical skills not only in electrical machines and electrical apparatus, but also in electronics and microcircuitry, electric drives, electrical measurements, computer technology, modern information technologies, computer modeling systems and CAD programs, computer-aided design systems, electric power and electricity supply and much more.

Employment Opportunities Graduates of the department pass various types of practice and are guaranteed to find employment with our regular customers at Kharkov enterprises: Electrotyazhmash, Ukrelectromash, KhEMZ, Electromashina, Ukrelectroremont, Plant of Malyshev, Kharkovenergoremont, Kharkiv Aggregate Designing Bureau, as well as at related enterprises such as KhTZ, TPP and CHPP, hydroelectric power plants, nuclear power plants, Metro, Kharenergo; various companies in the oil and gas and energy industries, as well as at many other enterprises in Ukraine and abroad. Their orders significantly exceed the annual number of graduates of our department, who immediately or later occupy positions: engineers-designers, engineers-technologists, branch heads and workshops, chief engineers, chief designers, chief technologists, chief power engineers, directors of large enterprises, heads of different firms, etc.
Media: https://www.slideshare.net/OleksiiDuniev/electrical-machines-department

Website of the Department: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні машини (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *