141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні машини (Магістр)

Електричні машини – генератори і двигуни – це серця та мускули техносфери, без яких неможливе існування сучасного розвиненого суспільства. Електричні машини і супутні ним трансформатори електроенергії мають надзвичайно широке розповсюдження. Практично вся електроенергія у світі виробляється електричними генераторами, перетворюється і передається трансформаторами і споживається переважно різноманітними електричними двигунами, що забезпечують роботу значної частини усього того, що переміщується і обертається.

 

Випускники кафедри «Електричні машини» в процесі освоєння однойменної освітньої програми магістра отримують глибокі професійні знання і практичні навички з електричних машин і апаратів, трансформаторів, електроніки та мікросхемотехніки, електроприводу, сучасних інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування та ін. Одночасне освоєння сучасної комп’ютерної техніки дозволяє випускникові добре розбиратися в програмуванні і сучасних 3D програмах з розрахунків і проектування електричних машин, що допомагає їм в успішній кар’єрі в майбутньому.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та, у тому числі – спеціалізацією «Електричні машини», загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Засвоєння освітньо-професійної програми підготовки магістра у цілому спрямоване на надбання здатності розв’язувати науково-технічні задачі та вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності у галузях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки й електромеханіки, зокрема, теорії електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу, виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Навчання на магістерському рівні спрямоване на досягнення:

здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з використанням інформаційних і комунікаційних технологій;

здатності приймати обґрунтовані рішення, застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики та технології, вчитися та оволодівати сучасними знаннями, застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи та відповідне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань та науково-технічних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

здатності планувати, організовувати та проводити наукові дослідження, розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання, здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проектно-конструкторських рішень об’єктів в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

здатності розробляти плани і проекти для досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування, екологію та утилізацію обладнання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів;

здатності використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних та електромеханічних систем.

Зокрема, поглиблена підготовка зі спеціалізації 141.06 «Електричні машини» надає випускнику-магістру:

здатність до розрахунку та конструювання різних типів відомих електричних машин та трансформаторів з заданими параметрами та характеристиками, а також винаходження нових їх конструкцій та методів розрахунку;

здатність до застосування та розробки електромагнітних, теплових, механічних, гідравлічних та вентиляційних розрахунків електричних машин та трансформаторів, а також методів їх автоматизованого комп’ютерного проектування;

здатність вибирати та розробляти технологічні процеси, на основі застосування при проектуванні та виготовленні електричних машин та трансформаторів нових конструкційних та електротехнічних матеріалів, нового прогресивного обладнання;

здатність до визначення, розробки та організації різних режимів експлуатації, умов зберігання, особливостей монтажу та ремонту електричних машин та трансформаторів;

здатність до розробки, планування та виконання програм виробничих та сертифікаційних випробувань електричних машин та трансформаторів, до визначення складу та вибору режимів роботи обладнання електропостачання великих та малих промислових підприємств і різноманітних фірм.

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних машин: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», електротехнічний корпус, к. 113. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, iricha07@ukr.net. Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Дунєв Олексій Олександрович, моб. тел. 096 909 11 04.
Завідувач кафедри Завідувач кафедри електричних машин Милих Володимир Іванович. Професор, доктор технічних наук, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій, відповідальний редактор серії «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» наукового видання «Вісник «НТУ ХПІ», керівник госпдоговірних і держбюджетних НДР, автор значного ряду підручників, навчальних посібників, монографії, винаходів і наукових статей.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр освоюється на базі відповідного рівня бакалавр. На його основі можливе наступне освоєння рівнів: доктор філософії (PhD) – кандидат технічних наук, доктор технічних наук.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Проектування синхронних машин, Проектування машин постійного струму, Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі, Надійність та діагностика, Шуми і вібрації електричних машин, Спеціальні конструкції та режими електричних машин, Технологія виробництва електричних машин змінного струму, Технологія виробництва електричних машин постійного струму, Проектування і технологія виробництва електричних мікромашин, Електричні машини з постійними магнітами, Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах, Основи наукових досліджень.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Електричні машини» – це галузь знань, яка об’єднує у собі широкий спектр сучасної технологічної ери людства. Нема жодної галузі промисловості та побуту, де б не застосувались електричні машини і трансформатори самих різних розмірів та потужності, а саме: в енергетиці, в сільському господарстві, в нафтогазовому комплексі, на транспорті, в авіації і космосі, в морському та річковому флоті, в медицині, в побутовій техніці у наших будинках.

Випускники кафедри отримують глибокі професійні знання і практичні навички не тільки з електричних машин і електричних апаратів, а також з електроніки і мікросхемотехніки, електроприводу, електровимірювань, обчислювальної техніки, сучасних інформаційних технологій, систем комп’ютерного моделювання, систем автоматизованого проектування, електроенергетики і електропостачання та багато іншого.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять різні види практики і отримують гарантовано працевлаштування у постійних замовників наших фахівців на харківських підприємствах: «Електроважмаш», «Укрелектромаш», «ХЕМЗ», «Електромашина», «Укрелектроремонт», «Завод ім. В.О.Малишева», «Харківенергоремонт», «Харківське агрегатне конструкторське бюро», а також на споріднених підприємствах, таких як ХТЗ, ТЕЦ і ТЕС, гідроелектростанції, атомні станції, метрополітен, Харенерго; різноманітні фірми нафтогазової та енергетичної промисловості та багато інших підприємств України та зарубіжжя. Їхні замовлення значно перевищують щорічну кількість випускників, які відразу або згодом обіймають посади: інженерів–конструкторів, інженерів–технологів, начальників відділів і цехів, головних інженерів, головних конструкторів, головних технологів, головних енергетиків, директорів великих підприємств, керівників фірм.
Медіаконтент: https://www.slideshare.net/lexfromkhar/electric-machines-department-ntu-khpi-ukraine-kharkiv

Сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

О специализации Электрические машины – генераторы и двигатели – это сердца и мускулы техносферы, без которых невозможно существование современного развитого общества. Электрические машины и сопутствующие им трансформаторы электроэнергии имеют чрезвычайно широкое распространение. Практически вся электроэнергия в мире производится электрическими генераторами, преобразуется и передается трансформаторами и потребляется преимущественно разнообразными электрическими двигателями, обеспечивающими значительную часть всего того, что перемещается и вращается.
Короткое описание образовательной программы / специализации Выпускники кафедры «Электрические машины» в процессе освоения одноименной образовательной программы магистра получают глубокие профессиональные знания и практические навыки по электрическим машинам и аппаратам, трансформаторам, электронике и микросхемотехнике, электроприводу, современным информационным технологиям, системам автоматизированного проектирования и др. Одновременное освоение современной компьютерной техники позволяет выпускнику хорошо разбираться в программировании и современных 3D программах по расчету и проектированию электрических машин, что помогает им в успешной карьере в будущем.
Название образовательной программы / специализации Второй (магистерский) уровень высшего образования предусматривает получение углубленных теоретических и практических знаний, умений, навыков по специальности электроэнергетика, электротехника и электромеханика и, в том числе – специализации «Электрические машины», общих принципов методологии научной и профессиональной деятельности, других компетентностей для эффективного выполнения заданий инновационного характера соответствующего уровня профессиональной деятельности.

Усвоение образовательно-профессиональной программы подготовки магистра в целом направлено на приобретение способности решать научно-технические задачи и разрешать практические проблемы в профессиональной деятельности в отраслях электроэнергетики, электротехники и электромеханики или в процессе дальнейшей учебы, которая предусматривает применение теорий и методов электротехники и электромеханики, в частности, теории электрических машин, аппаратов и автоматизированного электропривода, производства, передачи и распределения электроэнергии.

Учеба на магистерском уровне направлена на достижение:

способности к поиску, обработке и анализу информации из разных источников с использованием информационных и коммуникационных технологий;

способности принимать обоснованные решения, применять существующие и разрабатывать новые методы, методики и технологии, учиться и овладевать современными знаниями, применять полученные теоретические знания, научные и технические методы и соответствующее программное обеспечение для решения инженерных задач и научно-технических проблем электроэнергетики, электротехники и электромеханики;

способности планировать, организовывать и проводить научные исследования, разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению надежности, эффективности и безопасности при проектировании и эксплуатации оборудования, осуществлять анализ технико-экономических показателей и экспертизу проектно-конструкторских решений объектов в области электроэнергетики, электротехники и электромеханики;

способности разрабатывать планы и проекты для достижения поставленной определенной цели с учетом всех аспектов решаемой проблемы, включая производство, эксплуатацию, техническое обслуживание, экологию и утилизацию оборудования электроэнергетических, электротехнических и электромеханических комплексов;

способности использовать программное обеспечение для компьютерного моделирования, автоматизированного проектирования, автоматизированного производства и автоматизированной разработки или конструирования элементов электроэнергетических и электромеханических систем.

В частности, углубленная подготовка магистров по специализации 141.06 «Электрические машины» предоставляет выпускнику-магистру:

способность к расчету и конструированию разных типов известных электрических машин и трансформаторов с заданными параметрами и характеристиками, а также изобретение новых их конструкций и методов расчета;

способность к применению и разработке электромагнитных, тепловых, механических, гидравлических и вентиляционных расчетов электрических машин и трансформаторов, а также методов их автоматизированного компьютерного проектирования;

способность выбирать и разрабатывать технологические процессы на основе применения при проектировании и изготовлении электрических машин и трансформаторов новых конструкционных и электротехнических материалов, нового прогрессивного оборудования;

способность к определению, разработке и организации разных режимов эксплуатации, условий хранения, особенностей монтажа и ремонта электрических машин и трансформаторов;

способность к разработке, планированию и выполнению программ производственных и сертификационных испытаний электрических машин и трансформаторов, к определению состава и выбора режимов работы оборудования электроснабжения больших и малых промышленных предприятий и разнообразных фирм.

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических машин: г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», электротехнический корпус, к. 113. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, iricha07@ukr.net. Ответственный за работу с абитуриентами – доцент Дунев Алексей Александрович, моб. тел. 096 909 11 04.
Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой электрических машин Милых Владимир Иванович.

Профессор, доктор технических наук, награжден знаком «Відмінник освіти України», член специализированного ученого совета по защитам диссертаций, ответственный редактор серии «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» научного издания «Вісник «НТУ ХПІ», руководитель хоздоговорных и госбюджетных НИР, автор ряда учебников, учебных пособий, монографии, изобретений и научных статей.

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационный уровень магистр осваивается на базе соответствующего уровня бакалавр. На его основе возможно последующее освоение уровней: доктор философии (PhD) – кандидат технических наук, доктор технических наук.
Основные специальные учебные дисциплины Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование синхронных машин, Проектирование машин постоянного тока, Технологии, проблемы и перспективы развития отрасли, Надежность и диагностика, Шумы и вибрации электрических машин, Специальные конструкции и режимы электрических машин, технология производства электрических машин переменного тока, технология производства электрических машин постоянного тока, Проектирование и технология производства электрических микромашин, Электрические машины с постоянными магнитами, Исследование тепловых и вентиляционных процессов в электрических машинах, Основы научных исследований.
Характеристика специализации Специализация «Электрические машины» – это область знаний, которая объединяет в себе широкий спектр современной технологической эры человечества. Нет ни одной отрасли промышленности и быта, где бы ни использовались электрические машины и трансформаторы самых разных размеров и мощности, а именно: в энергетике, в сельском хозяйстве, в нефтегазовом комплексе, на транспорте, в авиации и космосе, в морском и речном флоте, в медицине, в бытовой технике в наших домах. Выпускники кафедры получают глубокие профессиональные знания и практические навыки не только по электрическим машинам и электрическим аппаратам, а также по электронике и микросхемотехнике, электроприводу, электроизмерениям, вычислительной технике, современным информационным технологиям, системам компьютерного моделирования, системам автоматизированного проектирования, электроэнергетике и электроснабжению и многое другое.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят различные виды практики и получают гарантированно трудоустройство у постоянных заказчиков наших специалистов на харьковских электромашиностроительных предприятиях: «Электротяжмаш», «Укрэлектромаш», «ХЭМЗ», «Электромашина», «Укрэлектроремонт», «Завод им. В.А.Малышева», «Харьковэнергоремонт», «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», на таких предприятиях, как ХТЗ, ТЭЦ и ТЭС, гидроэлектростанции, атомные станции, метрополитен, Харэнерго; различные фирмы нефтегазовой и энергетической промышленности, а также на многих других предприятиях Украины и зарубежья. Их заказы значительно превышают ежегодное количество выпускников кафедры, которые сразу или впоследствии занимают должности: инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, начальников отделов и цехов, главных инженеров, главных конструкторов, главных технологов, главных энергетиков, директоров крупных предприятий, руководителей фирм.
Медиаконтент https://www.slideshare.net/lexfromkhar/electric-machines-department-ntu-khpi-ukraine-kharkiv

Сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

Specialization Electrical machines – generators and motors – are the hearts and muscles of the technosphere, without them the existence of a modern developed society is impossible. Electrical machines and the power transformers are extremely widespread. Almost all electric power in the world is produced by electrical generators, then it’s converted and transmitted by transformers and it is consumed mainly by a variety of electric motors, which provide a significant part of all what moves and rotates.
Brief description of the educational program / specialization Graduates of the “Electrical Machines” department in the process of educational program of the master get deep professional knowledge and practical skills in electrical machines and apparatuses, transformers, electronics and microcircuitry, electrical drive, modern information technologies, computer-aided design systems, etc. Simultaneous mastering of modern computer technology allows graduates well-versed in programming and modern 3D programs for calculation and designing electrical machines in general, which helps him in a successful career in the future.
Educational program / specialization The second (master degree) level of higher education provides deep theoretical and practical knowledge, skills in the specialty of electric power engineering, electrical engineering and electromechanics, including specialization of “Electrical machines”, general principles of the methodology of scientific and professional activity, other competences for effective implementation tasks of an innovative character which corresponding of professional activity level.

Understanding the educational and professional master’s program as a whole is aimed at getting the ability to solve scientific and technical problems and solving practical problems in professional activities in the electric power industry, electrical engineering and electromechanics, or in the course of further studies, which includes the application of theories and methods of electrical engineering and electromechanics, in particular, the theory of electrical machines, apparatus and automated electric drive, the production, transmission and distribution of electrical power.

 

 

The study at the master’s level is aimed at achieving:

– the ability to search, process and analyze information from various sources using information and communication technologies;

– the ability to make informed decisions, applying existing methods and developing new methods, techniques and technologies, learn and master modern knowledge, apply theoretical knowledge, scientific and technical methods and appropriate software to solve engineering problems, scientific and technical problems of electric power engineering, electrical engineering and electromechanics;

– the ability to plan, organize and conduct scientific research, develop and implement measures to improve reliability, efficiency and safety in the design and operation of equipment, to carry out analysis of technical and economic indicators and examination of engineering solutions for equipment in the field of electric power engineering, electrical engineering and electromechanics;

– the ability to develop plans and projects to achieve the specified goal, taking into account all aspects of the solving problem, including the production, operation, maintenance, ecology and utilization of electrical and electromechanical equipment;

– the ability to use special software for computer modeling electromagnetic processes, computer-aided design in CAD programs, automated production and automated development of electric power elements and electromechanical systems.

 

In particular, very deep training of masters in 141.06 specialization of “Electrical Machines” provides a graduate-masters:

– the ability to calculate and design different types of known electrical machines and transformers with specified parameters and characteristics, as well as the invention of their new designs and calculation methods;

– ability to apply and develop electromagnetic, thermal, mechanical, hydraulic and ventilation calculations of electrical machines and transformers, as well as methods of their automated computer design;

– the ability to choose and develop technological processes on the basis of the application in the design and manufacture of electrical machines and transformers of new structural and electrical materials, new progressive equipment;

– ability to determine, develop and organize different operating modes, storage conditions, assembling and repair of electrical machines and transformers;

– ability to develop, plan and execute production and certification testing programs for electrical machines and transformers, to determine the composition and choice of operation modes of power supply equipment for large and small industrial enterprises and various companies.

Contacts Department of Electrical Machines: Kharkov, Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”, electrotechnical building, room 113. Phone: +380 (57) 707-65-14; (57) 707-65-77; (57) 707-68-44,

E-mail:  duniev.khpi@gmail.com,  mvikemkpi@gmail.comiricha07@ukr.net.

Responsible for work with the entrants – PhD, associate professor Duniev Aleksei Aleksandrovich, mob. Tel. +380 96-909-11-04 (Viber, WhatsApp)

Head of the department Head of the Electrical Machines department – Milykh Vladimir Ivanovich.

Professor, Doctor of Technical Sciences, was awarded with the sign ” Excellent worker in Education of Ukraine “, a member of the specialized academic council for the protection of dissertations, the executive editor of the series ” Electrical machines and electromechanical transformation of energy” of the scientific publication “Vestnik” NTU KhPI “, head of state and budget research, author of significant a number of textbooks, teaching aids, monographs, inventions and scientific articles.

Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification level of master is assimilated on the basis of the corresponding level of bachelor. Also further studying based on the master degree are possible: Doctor of Philosophy (PhD) – Candidate of Technical Sciences, Doctor of Technical Sciences.
Main special educational disciplines Modeling of electrical and electromechanical systems and devices, Designing of electric power and electromechanical systems and devices, Designing of synchronous machines, Designing of direct current machines, Technologies, problems and prospects of the industry development, Reliability and diagnostics, Noise and vibration of electrical machines, Special constructions and type of modes of electrical machines, Production technology of electrical machines alternating current, Production technology of electrical machines direct current, Designing and the production technology of electrical micromachines, Electrical machines with permanent magnets, Research of thermal and ventilation processes in electrical machines, Fundamentals of scientific researches.
Additional characteristics of specialization Specialization “Electrical machines” is a field of knowledge that unites in itself a wide range of the mankind modern technological era. There is no one branches of industry and everyday life wherever electrical machines and transformers of various sizes and powers are used, namely: in energy, agriculture, oil and gas, electric cars and whole electrical transport, aviation and space, in the navy and river fleet, in medicine, in household appliances in our homes.

Graduates of the department receive deep, professional knowledge and practical skills not only in electrical machines and electrical apparatus, but also in electronics and microcircuitry, electric drives, electrical measurements, computer technology, modern information technologies, computer modeling systems and CAD programs, computer-aided design systems, electric power and electricity supply and much more.

Employment Opportunities Graduates of the department pass various types of practice and are guaranteed to find employment with our regular customers at Kharkov enterprises: Electrotyazhmash, Ukrelectromash, KhEMZ, Electromashina, Ukrelectroremont, Plant of Malyshev, Kharkovenergoremont, Kharkiv Aggregate Designing Bureau, as well as at related enterprises such as KhTZ, TPP and CHPP, hydroelectric power plants, nuclear power plants, Metro, Kharenergo; various companies in the oil and gas and energy industries, as well as at many other enterprises in Ukraine and abroad. Their orders significantly exceed the annual number of graduates of our department, who immediately or later occupy positions: engineers-designers, engineers-technologists, branch heads and workshops, chief engineers, chief designers, chief technologists, chief power engineers, directors of large enterprises, heads of different firms, etc.
Media: https://www.slideshare.net/OleksiiDuniev/electrical-machines-department

Website of the Department: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Електричні машини"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні машини (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *