141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції (Бакалавр)

Електричні станції – це класична спеціалізація з підготовки інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині процесу виробництва електроенергії на різних видах електростанцій, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) та широких фахівців в системах електропостачання різноманітних підприємств.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення  самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, сучасного обладнання та схем побудови електричних станцій і підстанцій, інформаційних технологій проектування, систем контролю і керування енергетичними об’єктами, основ енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Програма дає можливість далі навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних станцій, базове приміщення Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65,

E mail кафедри:es.khpi@gmail.com

Cайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

З 2018 року являється базовою кафедрою Академії ДТЕК, має авторизований навчальний центр навчання фірми Schneider Electric з обладнанням середньої напруги

Завідувач кафедри ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників БАКАЛАВР – МАГІСТР – PhD
Основні спеціальні навчальні дисципліни Електротехнічні матеріали, Електричні машини, Математичні задачі енергетики, Електрична частина станцій та підстанцій, Електричні системи і мережі, Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси, Інформаційно-керуючі комплекси в енергетиці,  Енергетичні установки, Енергоефективний електропривод, Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем, Силова електроніка і перетворювальна техніка, Техніка високих напруг,

Електропостачання промислових підприємств та електрозбереження, Мікропроцесорна техніка,

Експлуатація і режими роботи електрообладнання електричних станцій

Характеристика спеціалізації Наш девіз: Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 1930 році. Це визначає важливість і постійну актуальність спеціалізації. Випускники є фахівцями з проектування, монтажу, наладки й експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств. Це класичні інженери-електрики-енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії: ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС, поновлювані електростанції, проектують схеми та обладнання сучасних електростанцій та підстанцій,  знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну автоматику і принципи побудови АСУТП енергетичних об’єктів. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на одній з найсучасніших електричних станцій України – Харківській ТЕЦ-5, на Запорізькій АЕС, станціях компанії ДТЕК та інших об’єктах.
Можливості працевлаштування Випускники з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах головного енергетика, електричних цехах електричних станцій, на підстанціях, в галузевих наукових, проектних організаціях та в установах
Медіаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz
О специализации Электрические станции – это классическая специализация по подготовке инженеров-электриков в области электроэнергетики в части процесса производства электроэнергии на различных видах электростанций, в т.ч. на возобновляемых (солнечных, ветровых и др.), и широких специалистов в системах электроснабжения различных предприятий.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра по специализации «Электрические станции» разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать специалистами в сферах инженерной и научной деятельности в электроэнергетике. Главным преимуществом программы подготовки является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала и изучения самых современных технологий производства, передачи и распределения электроэнергии, современного оборудования и схем построения электрических станций и подстанций, информационных технологий проектирования, систем контроля и управления энергетическими объектами, основ энергосбережения и охраны окружающей среды. Программа дает возможность дальше учиться на квалификационном уровне магистра, кроме основной, по любой специализации специальности 141.
Название образовательной программы / специализации ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических станций, базовое помещение Электрокорпус, 310 к., тел .: (057) 707-65-65,

E mail кафедры:es.khpi@gmail.com

Cайт кафедры: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

С 2018 года является базовой кафедрой Академии ДТЭК, имеет авторизованный учебный центр обучения фирмы Schneider Electric с оборудованием среднего напряжения

Заведующий кафедрой ЛАЗУРЕНКО Александр Павлович, кандидат технических наук, профессор, член Технического комитета Международного совета по большим электроэнергетическим системам СИГРЭ в Украине
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр – магистр – PhD
Основные специальные учебные дисциплины Электротехнические материалы, Электрические машины, Математические задачи энергетики, Электрическая часть станций и подстанций, Электрические системы и сети, Электромагнитные и электромеханические переходные процессы, Информационно-управляющие комплексы в энергетике, Энергетические установки, Энергоэффективный электропривод, Основы релейной защиты и автоматизации энергосистем, Силовая электроника и преобразовательная техника, Техника высоких напряжений,

Электроснабжение промышленных предприятий и электросбережение, Микропроцессорная техника,

Эксплуатация и режимы работы электрооборудования электрических станций

Характеристика специализации Наш девиз: Мы учим и МОДНОМУ, и ВЕЧНОМУ! Подготовка по специализации на кафедре начата в 1930 году. Это определяет важность и постоянную актуальность специализации. Выпускники являются специалистами по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электрической части электростанций, подстанций и основного электроэнергетического оборудования предприятий. Это классические инженеры-электрики-энергетики в самом широком смысле этого слова. Они изучают все виды источников энергии: ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, АЭС, возобновляемые электростанции, проектируют схемы и оборудование современных электростанций и подстанций, знакомятся с новыми энергоэффективными и информационными технологиями, изучают энергетическую автоматику и принципы построения АСУТП энергетических объектов. Почти все специальные дисциплины ориентированы на приобретение практических навыков и умений.
Возможности трудоустройства Выпускники с успехом могут работать на электроэнергетических и промышленных предприятиях в службах главного энергетика, электрических цехах электростанций, на подстанциях, в отраслевых научных, проектных организациях и учреждениях
Медиаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні станції (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *