141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції (Магістр)

Електричні станції – це класична спеціалізація з підготовки інженерів-електриків-дослідників для професійної діяльності в галузі електроенергетики в частині процесу виробництва електроенергії на різних видах електростанцій, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) та наукових фахівців для інноваційної діяльності з розвитку електричних станцій та систем при проектуванні та модернізації.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії. Вони здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі електроенергетики. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, проектування сучасних схем та обладнання. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних станцій, базове приміщення Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65,

E mail кафедри:es.khpi@gmail.com

Сайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

З 2018 року являється базовою кафедрою Академії ДТЕК, має авторизований навчальний центр навчання фірми Schneider Electric з обладнанням середньої напруги

Завідувач кафедри ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників БАКАЛАВР – МАГІСТР – PhD
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі, Надійність та діагностика, Технології акумулювання і маневрування в енергосистемах, Системи власних потреб електричних станцій, Диспетчерське керування та АСУТП електричних станцій, Оптимізаційні задачі енергетики, Енергетичний менеджмент, Екологічні аспекти енергетики
Характеристика спеціалізації Наш девіз:  Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 1930 році. Це визначає важливість і постійну актуальність спеціалізації. Випускники є фахівцями з проектування, модернізації та експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств. Це класичні інженери-електрики – дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп’ютерного моделювання енергетичних процесів і об’єктів, сучасні процедури проектування схем та систем з застосуванням сучасного енергоефективного обладнання та технологій, вивчають принципи побудови систем управління енергетичними об’єктами за концепціями Smart Grid, Smart Energy, енергетичної та кібербезпеки. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними режимів роботи сучасних електричних станцій та інших об’єктів України.
Можливості працевлаштування Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного і електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри
Медіаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz
О специализации Электрические станции – это классическая специализация по подготовке инженеров-электриков-исследователей для профессиональной деятельности в области электроэнергетики в части процесса производства электроэнергии на разных видах электростанций, в т.ч. на возобновляемых (солнечных, ветровых и др.), и научных специалистов для инновационной деятельности по развитию электрических станций и систем при проектировании и модернизации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра по специализации «Электрические станции» разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать лучшими специалистами в сферах инженерной и научной деятельности в области электрической инженерии. Они способны решать сложные специализированные задачи и практические проблемы, в т.ч. инновационного характера, во время профессиональной деятельности в области электроэнергетики. Главным преимуществом программы подготовки является ориентация на овладение актуальными компетенциями и знаниями самых современных технологий производства, передачи и распределения электроэнергии, навыками проектирования современных схем и оборудования. Программа дает возможность дальше учиться в аспирантуре на научном квалификационном уровне PhD по специальности 141.
Название образовательной программы / специализации ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических станций, базовое помещение Электрокорпус, 310 к., тел .: (057) 707-65-65,

E mail кафедры:es.khpi@gmail.com

Сайт кафедры: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

С 2018 года является базовой кафедрой Академии ДТЭК, имеет авторизованный учебный центр обучения фирмы Schneider Electric с оборудованием среднего напряжения

Заведующий кафедрой ЛАЗУРЕНКО Александр Павлович, кандидат технических наук, профессор, член Технического комитета Международного совета по большим электроэнергетическим системам СИГРЭ в Украине
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр – магистр – PhD
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Технологии, проблемы и перспективы развития отрасли, Надежность и диагностика, Технологии аккумулирования и маневрирования в энергосистемах, Системы собственных нужд электрических станций, Диспетчерское управление и АСУТП электрических станций, Оптимизационные задачи энергетики, Энергетический менеджмент, Экологические аспекты энергетики
Характеристика специализации Наш девиз: Мы учим и МОДНОМУ, и ВЕЧНОМУ! Подготовка по специализации на кафедре начата в 1930 году. Это определяет важность и постоянную актуальность специализации. Выпускники являются специалистами по проектированию, модернизации и эксплуатации электрической части электростанций, подстанций и основного электроэнергетического оборудования предприятий. Это классические инженеры-электрики-исследователи. Они изучают современные методы компьютерного моделирования энергетических процессов и объектов, современные процедуры проектирования схем и систем с применением современного энергоэффективного оборудования и технологий, изучают принципы построения систем управления энергетическими объектами с концепциями Smart Grid, Smart Energy, энергетической и кибербезопасности.

Студенты выполняют реальные дипломные проекты и работы по актуальным темам по исходным данным режимов работы современных электрических станций и других объектов Украины.

Возможности трудоустройства Выпускники с успехом могут работать в научно-исследовательских институтах НАН Украины, отраслевых, научных и проектных организациях, высших учебных заведениях МОН Украины, научных центрах и компаниях, предприятиях и учреждениях электроэнергетического и электротехнического профиля, на промышленных предприятиях, в службах главного энергетика. Выпускники имеют право продолжить обучение на третьем (образовательно-научному) уровне высшего образования в аспирантуре кафедры
Медиаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні станції (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *