141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і мережі (Магістр)

Електричні системи і мережі – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Електричні системи та мережі» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, монтажу, та експлуатації електричних систем та мереж.

 

Освітньо-наукова програма магістра орієнтована на підготовку фахівців керівного складу та спеціалістів-дослідників зі спеціалізацією «Електричні системи і мережі». Спрямована надати теоретичні знання, практичні уміння, навички і компетенції, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в предметній області «Електрична інженерія», освоєння програми доктора філософії .

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Електричні системи та мережі
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Ми запрошуємо вас відвідати нас в узгоджений час.

Метро “Пушкінська” або “Архитектора Бекетова” Електротехнічний корпус НТУ «ХПI», к.228.

Наша поштова адреса : 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2. Кафедра передачі електричної енергії.

Е-mail: 228ek@i.ua , тел. 057-7076246,  057-7076977

Завідувач кафедри д.т.н., професор Бондаренко Володимир Омелянович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни 1.      Охорона праці в галузі

2.      Основи наукових досліджень

3.      Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

4.      Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

5.      Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі

6.      Надійність та діагностика

7.      Організація енергоспоживання

8.      Керування режимами електроенергетичних систем

9.      Математичні основи технічної діагностики

10.  Основи енергетичної безпеки

11.  Диспетчерське керування та інформаційно-керуючі системи

12.  Основи експлуатації об’єктів електричних систем та мереж

Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Електричні системи та мережі» належить до «класичної» складової підготовки фахівців за напрямом «Електроенергетика» з процесів передачі та розподілення електричної енергії від джерел живлення до споживачів.
Можливості працевлаштування Випускники нашої спеціальності отримують гарантоване працевлаштування в: підрозділах НЕК «Укренерго», обласних та районних енергетичних компаніях, проектно-конструкторських й науково-дослідних інститутах та організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, відділах головного енергетика різноманітних енергетичних та промислових підприємств, електричних цехах електричних станцій та підстанцій. Основні види діяльності: проектно-конструкторська, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська та науково-дослідницька роботи на підприємствах і в організаціях базового інноваційно-технологічного кластера «Енергетика».

Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК на конкурсній основі

Медіаконтент:  

Facebook https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

О специализации Электрические системы и сети – это образовательная программа (специализация) специальности 141- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика. Специализация «Электрические системы и сети» ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов по проектированию, монтажу и эксплуатации электрических систем и сетей.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-научная программа магистра ориентирована на подготовку специалистов руководящего состава и специалистов-исследователей со специализацией «Электрические системы и сети». Направлена ​​предоставить теоретические знания, практические умения, навыки и компетенции, достаточные для успешного выполнения профессиональных обязанностей по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» в предметной области «Электрическая инженерия», освоение программы доктора философии.

.

Название образовательной программы / специализации Электрические системы и сети

 

 

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Мы приглашаем вас посетить нас в согласованное время.

Метро “Пушкинская” или “Архитектора Бекетова” Электротехнический корпус НТУ «ХПИ», к.228.

Наш почтовый адрес: 61002, Харьков, ул. Кирпичева, 2. Кафедра передачи электрической энергии.

Е-mail: 228ek@i.ua, тел. 057-7076246, 057-7076977

 

Заведующий кафедрой профессор Бондаренко Владимир Омельянович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики
Основные специальные учебные дисциплины 1. Охрана труда в отрасли

2. Основы научных исследований

3. Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств

4. Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств

5. Технологии, проблемы и перспективы развития отрасли

6. Надежность и диагностика

7. Организация энергопотребления

8. Управление режимами электроэнергетических систем

9. Математические основы технической диагностики

10. Основы энергетической безопасности

11. Диспетчерское управление и информационно-управляющие системы

12. Основы эксплуатации объектов электрических систем и сетей

Характеристика специализации Специализация «Электрические системы и сети» относится к «классической» составляющей подготовки специалистов по направлению «Электроэнергетика» из процессов передачи и распределения электрической энергии от источников питания до потребителей.
Возможности трудоустройства Выпускники нашей специальности получают гарантированное трудоустройство в: подразделениях НЭК «Укрэнерго», областных и районных энергетических компаниях, проектно-конструкторских и научно-исследовательских институтах и ​​организациях, высших учебных заведениях МОН Украины, отделах главного энергетика различных энергетических и промышленных предприятий, электрических цехах электростанций и подстанций. Основные виды деятельности: проектно-конструкторская, производственно-технологическая, организационно-управленческая и научно-исследовательская работы на предприятиях и в организациях базового инновационно-технологического кластера «Энергетика».

 

Выпускники имеют право продолжить обучение на третьем (образовательно-научному) уровне высшего образования FQ-EHEA, 8 уровня EQF-LLL и 8 уровня НРК на конкурсной основе

Медиаконтент  

Facebook https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Передача електричної енергії"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричні системи і мережі (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *