141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричний транспорт (Бакалавр)

Електрический транспорт – это название специализации специальности 141 – Электроэнергетика, электротехника и электромеханика в области  знаний       14 – Электрическая инженерия

 

За спеціалізацією «Електричний транспорт» фахівців готує кафедра електричного транспорту и тепловозобудування. Вона має глибокі історичні коріння – заснована у 1892 р.  Творчий потенціал та інтелектуальна потужність університету формують фахівців з глибокими та різноманітними знаннями фундаментальних і інженерних дисциплін, а також інформатики та комп’ютерних технологій.

Наші випускники працюють не тільки на залізницях (локомотиво- и вагонобудівні, ремонтні заводи та депо, метрополітени, системи їх електропостачання), але й в промисловості (енергетичне, автомобільне, сільськогосподарське машинобудування, промисловий та міський транспорт, об’єкти електроенергетики та електропостачання підприємств, міст та сіл).

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  Електричний транспорт
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра “Електричний транспорт та тепловозобудування”. Тел. (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Кафедра знаходиться у головному аудиторному корпусі, к.316.
Завідувач кафедри ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович професор, доктор технічних наук
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Загальний курс електричного транспорту», «Інформаційні технології на електричному транспорті», «Теорія електричної тяги», «Тяговий привід електричного транспорту», «Тягові підстанції і мережі», «Системи керування електричного транспорту», «Моделювання процесів роботи електричного транспорту», «Системи електропостачання залізниць»
Характеристика спеціалізації Здійснюється підготовка спеціалістів, які вміють використовувати сучасні інтелектуальні технології для створення електровозів, електропоїздів, а також систем їх електропостачання – тягових підстанцій, контактних мереж. Крім того, підготовка ведеться також в напрямку експлуатації та ремонту засобів електрорухомого складу залізничного транспорту та систем їх електропостачання. Випускники орієнтовані не тільки на традиційні види електричного транспорту  (електровози, електропоїзди, метрополітен), але й на перспективні – високошвидкісний колісний, а також високошвидкісний магнитолевітуючий.
Можливості працевлаштування Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах з розробки, виробництва та експлуатації електричного транспорту, а також в системі електропостачання як залізниць, так і загальнопромислового, міського та сільськогосподарського електропостачання.
Медіаконтент: https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

О специализации Электрический транспорт – это название специализации специальности 141 – Электроэнергетика, электротехника и электромеханика в области  знаний       14 – Электрическая инженерия
Короткое описание образовательной программы / специализации По специализации «Электрический транспорт» готовит специалистов кафедра электрического транспорта и тепловозостроения. Она имеет глубокие исторические корни – основана в 1892 г. Наш творческий потенциал и интеллектуальная мощь университета формируют специалистов с глубокими и обширными знаниями фундаментальных и инженерных дисциплин, а также информатики и компьютерных технологий.

Наши выпускники работают не только на ЖД транспорте (локомотиво- и вагоностроительные, ремонтные заводы и депо, метрополитены, системы их электроснабжения), но и в промышленности (энергетическое, автомобильное, сельскохозяйственное машиностроение, промышленный и городской транспорт, объекты электроэнергетики и электроснабжения предприятий, городов и сел).

Название образовательной программы / специализации  Электрический транспорт
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра “Электрический транспорт и тепловозостроение”. Тел. (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Кафедра находится в главном аудиторном корпусе, к.316.
Заведующий кафедрой ОМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Иванович профессор, доктор технических наук
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины «Общий курс электрического транспорта», «Информационные технологии на электрическом транспорте», «Теория электрической тяги», «Тяговый привод электрического транспорта», «Тяговые подстанции и контактные сети», «Системы управления электрического транспорта», «Моделирование процессов работы электрического транспорта», «Системы электроснабжения железных дорог»
Характеристика специализации Осуществляется подготовка специалистов, которые могут пользоваться современными интеллектуальными технологиями для создания электровозов, электропоездов, а также систем их электроснабжения – тяговых подстанций, контактной сети.  Кроме того, подготовка ведется также в направлении эксплуатации и ремонта средств электроподвижного состава железнодорожного транспорта и систем их электроснабжения. Выпускники ориентированы не только на традиционные виды электрического транспорта, но и на перспективные – высокоскоростной колесный, а также высокоскоростной магнитолевитирующий.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры востребованы на предприятиях по разработке, созданию и эксплуатации электрического транспорта, а также в системе электроснабжения, как железных дорог, так и промышленного, городского, сельскохозяйственного электроснабжения.
Медиаконтент https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

Specialization Electric transport is the name of specialization of specialty 141 – Power engineering, electrical engineering and electromechanics in the field of knowledge 14 – Electrical engineering
Brief description of the educational program / specialization Department of Electric transport and diesel locomotive engineering prepares specialists by specialisation “Electric Transport”. It has deep historical roots as it was founded in 1892. Our creativity and intellectual power of the university form specialists with deep and extensive knowledge of fundamental and engineering disciplines as well as computer science and computer technologies.

Our graduates work not only on railway transport (locomotive and car building, repair plants and depots, metro systems, power supply systems), but also in industry (energy, automotive, agricultural machinery, industrial and municipal transport, power facilities and power supply to enterprises, cities and villages).

Educational program / specialization  Electric transport
Contacts Department “Electric transport and diesel locomotive engineering”. Ph. n.: (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-site: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Address: Main auditorium building, room 316.
Head of the department OMELYANENKO Viktor Ivanovych professor, Doctor of Engineering
Educational and qualification levels of graduates Bachelor, Master
Main special educational disciplines “General Course in Electric Transport”, “Information Technologies on Electric Transport”, “Electric Traction Theory”, “Electric Traction Drive”, “Traction Substations and Contact Networks”, “Electric Transport Control Systems”, “Modelling of Electric Transport Processes”, “Electricity Supply Systems for Railways”
Additional characteristics of specialization We carry out training of specialists that can apply modern intellectual technologies for the creation of electric locomotives, electric trains, as well as their power supply systems – traction substations, contact network. In addition, we carry out training in the sphere of operation and repair of the means of railway electric stock and their power supply systems. Graduates are oriented not only to traditional types of electric transport, but also to promising ones – high-speed wheel and high-speed magnet levitating.
Employment Opportunities Graduates of the department are in demand at enterprises for the development, creation and operation of electric transport, as well as in the electricity supply system, both railway and industrial, municipal, agricultural electricity.
Media: https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електричний транспорт (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *