141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Бакалавр)

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології – це сучасна спеціалізація з підготовки інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії та виробництва електроенергії на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) електростанціях.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення  самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, економії енергоресурсів та фінансової оцінки інвестиційних проектів, створення системи енергетичного менеджменту та аудиту. Програма дає можливість далі навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 141.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних станцій, базове приміщення Електрокорпус, 310 к., тел.: (057) 707-65-65,

E mail кафедри:es.khpi@gmail.com

Cайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

З 2018 року являється базовою кафедрою Академії ДТЕК, має авторизований навчальний центр навчання фірми Schneider Electric з обладнанням середньої напруги

Завідувач кафедри ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників БАКАЛАВР – МАГІСТР – PhD
Основні спеціальні навчальні дисципліни Електротехнічні матеріали, Електричні машини, Основи електроенергетики, Електрична частина станцій та підстанцій, Електричні системи і мережі, Перехідні процеси в електроенергетичних системах, Математичні задачі енергетики,  Теплоенергетичні системи і комплекси, Енергоефективний електропривод, Основи електропостачання та електрозбереження, Основи енергетичного менеджменту, Енергетичний аудит, Облік та керування електроспоживанням, Мікропроцесорна техніка, Економічна оцінка задач енергозбереження, Основи автоматизованого управління в енергетиці.
Характеристика спеціалізації Наш девіз:  Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 2000 році після створення в Україні органів державної системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий напрямок підготовки фахівців, що дозволяє знизити потребу в енергоресурсах і собівартість будь-якої продукції. Випускники є фахівцями з питань аналізу споживання енергоресурсів, засобів економії електричної і теплової енергії, проведення енергетичного аудиту, в т.ч. тепловізійного контролю, на підприємствах, в організаціях і у побутовому секторі. Крім того, це класичні інженери-електрики – енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії,  знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну політику та законодавство. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на найсучасніших енергетичних об’єктах України, в т.ч. об’єктах компанії ДТЕК та ін.
Можливості працевлаштування Випускники з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах з енергозбереження, в державних установах з реалізації питань енергоефективності, енергосервісних компаніях і службах, в галузевих наукових, проектних організаціях та в установах
Медіаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz
О специализации Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии – это современная специализация по подготовке инженеров-электриков в области электроэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности процессов производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии и производства электроэнергии на возобновляемых (солнечных, ветровых и др.) электростанциях.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра по специализации «Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии» разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать специалистами в сферах инженерной и научной деятельности в электроэнергетике. Главным преимуществом программы подготовки является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала и изучение самых современных технологий производства, передачи и распределения электроэнергии, экономии энергоресурсов и финансовой оценки инвестиционных проектов, создание системы энергетического менеджмента и аудита. Программа дает возможность дальше учиться на квалификационном уровне магистра, кроме основной, по любой специализации специальности 141.
Название образовательной программы / специализации ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических станций, базовое помещение Электрокорпус, 310 к., тел .: (057) 707-65-65,

E mail кафедры:es.khpi@gmail.com

Cайт кафедры: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

С 2018 года является базовой кафедрой Академии ДТЭК, имеет авторизованный учебный центр обучения фирмы Schneider Electric с оборудованием среднего напряжения

Заведующий кафедрой ЛАЗУРЕНКО Александр Павлович, кандидат технических наук, профессор, член Технического комитета Международного совета по большим электроэнергетическим системам СИГРЭ в Украине
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр – магистр – PhD
Основные специальные учебные дисциплины Электротехнические материалы, Электрические машины, Основы электроэнергетики, Электрическая часть станций и подстанций, Электрические системы и сети, Переходные процессы в электроэнергетических системах, Математические задачи энергетики, Теплоэнергетические системы и комплексы, Энергоэффективный электропривод, Основы электроснабжения и электросбережение, Основы энергетического менеджмента, Энергетический аудит, Учет и управление электропотреблением, Микропроцессорная техника, Экономическая оценка задач энергосбережения, Основы автоматизированного управления в энергетике.
Характеристика специализации Наш девиз: Мы учим и МОДНОМУ, и ВЕЧНОМУ! Подготовка по специализации на кафедре начата в 2000 году после создания в Украине органов государственной системы по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Это очень важное направление подготовки специалистов, позволяет снизить потребность в энергоресурсах и себестоимость любой продукции. Выпускники являются специалистами по вопросам анализа потребления энергоресурсов, средств экономии электрической и тепловой энергии, проведению энергетического аудита, в т.ч. тепловизионного контроля, на предприятиях, в организациях и в бытовом секторе. Кроме того, это классические инженеры-электрики – энергетики в самом широком смысле этого слова. Они изучают все виды источников энергии, знакомятся с новыми энергоэффективными и информационными технологиями, изучают энергетическую политику и законодательство. Почти все специальные дисциплины ориентированы на приобретение практических навыков и умений. Студенты проходят практику на современных энергетических объектах Украины, в т.ч. объектах компании ДТЭК и др.
Возможности трудоустройства Выпускники с успехом могут работать на электроэнергетических и промышленных предприятиях в службах по энергосбережению, в государственных учреждениях по реализации вопросов энергоэффективности, энергосервисных компаниях и службах, в отраслевых научных, проектных организациях и учреждениях
Медиаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Електричні станції"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *