141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Магістр)

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології – це сучасна спеціалізація з підготовки інженерів-електриків-дослідників для професійної діяльності в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) електростанціях та наукових фахівців для інноваційної діяльності з впровадження таких заходів на промислових підприємствах та у непромисловому (побутовому) секторі при проектуванні та модернізації систем енергозабезпечення.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії.  Вони здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі енергозбереження в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій обліку та економії енергоресурсів, фінансової оцінки інвестиційних проектів з підвищення енергоефективності, розробки сучасних засобів і заходів з енергозбереження. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра електричних станцій, базове приміщення Електрокорпус, 310 к., тел.: (057) 707-65-65,

E mail кафедри:es.khpi@gmail.com

Сайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

З 2018 року являється базовою кафедрою Академії ДТЕК, має авторизований навчальний центр навчання фірми Schneider Electric з обладнанням середньої напруги

Завідувач кафедри ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників БАКАЛАВР – МАГІСТР – PhD
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв, Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі, Надійність та діагностика, Системи відновлювальної енергетики та вторинні енергоресурси, Енергетичний менеджмент та аудит, Енергетична політика України та маркетинг енергії, Якість електричної енергії та керування якістю, Екологічні аспекти енергетики, Облік і вимірювання параметрів енергоносіїв.
Характеристика спеціалізації Наш девіз:  Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 2000 році після створення в Україні органів державної системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий напрямок підготовки фахівців, що дозволяє знизити потребу в енергоресурсах і собівартість будь-якої продукції.  Випускники є фахівцями з проектування, модернізації, розробки  та фінансової оцінки інвестиційних енергосервісних проектів, складання енергетичних паспортів. Крім того, це класичні інженери-електрики – дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп’ютерного моделювання енергетичних процесів і об’єктів, сучасні методики проектування енергоефективних систем енергозабезпечення як промислових підприємств, так і непромислового (побутового) сектору  з застосуванням сучасного обладнання та приладів для проведення енергетичного аудиту, вивчають правила розрахунків та складання норм споживання енергоресурсів на підприємствах та в організаціях. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними енергообстежень сучасних підприємств, закладів освіти, побутових будівель та інших об’єктів України.
Можливості працевлаштування Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного і електротехнічного профілю, на промислових підприємствах в службах енергозбереження, розрахунку нормативних показників споживання та в енергосервісних компаніях. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри
Медіаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz
О специализации Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии – это современная специализация по подготовке инженеров-электриков-исследователей для профессиональной деятельности в области электроэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности процессов производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии, в т.ч. на возобновляемых (солнечных, ветровых и др.) электростанциях, и научных специалистов для инновационной деятельности по внедрению таких мероприятий на промышленных предприятиях и в непромышленном (бытовой) секторе при проектировании и модернизации систем энергообеспечения.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра по специализации «Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии» разработана для соискателей высшего образования, которые стремятся стать лучшими специалистами в сферах инженерной и научной деятельности в области электрической инженерии. Они способны решать сложные специализированные задачи и решать практические проблемы, в т.ч. инновационного характера, во время профессиональной деятельности в области энергосбережения в электроэнергетике. Главным преимуществом программы подготовки является ориентация на овладение актуальными компетенциями и знаниями в области самых современных технологий учета и экономии энергоресурсов, финансовой оценки инвестиционных проектов по повышению энергоэффективности, разработки современных средств и мероприятий по энергосбережению. Программа дает возможность дальше учиться в аспирантуре на научном квалификационном уровне PhD по специальности 141.
Название образовательной программы / специализации ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра электрических станций, базовое помещение Электрокорпус, 310 к., тел .: (057) 707-65-65,

E mail кафедры:es.khpi@gmail.com

Сайт кафедры: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

С 2018 года является базовой кафедрой Академии ДТЭК, имеет авторизованный учебный центр обучения фирмы Schneider Electric с оборудованием среднего напряжения

Заведующий кафедрой ЛАЗУРЕНКО Александр Павлович, кандидат технических наук, профессор, член Технического комитета Международного совета по большим электроэнергетическим системам СИГРЭ в Украине
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр – магистр – PhD
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств, Технологии, проблемы и перспективы развития отрасли, Надежность и диагностика, Системы возобновляемой энергетики и вторичные энергоресурсы, Энергетический менеджмент и аудит, Энергетическая политика Украины и маркетинг энергии , Качество электрической энергии и управления качеством, Экологические аспекты энергетики, Учет и измерения параметров энергоносителей.
Характеристика специализации Наш девиз: Мы учим и МОДНОМУ, и ВЕЧНОМУ! Подготовка по специализации на кафедре начата в 2000 году после создания в Украине органов государственной системы по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Это очень важное направление подготовки специалистов, позволяет снизить потребность в энергоресурсах и себестоимость любой продукции. Выпускники являются специалистами по проектированию, модернизации, разработке и финансовой оценке инвестиционных энергосервисных проектов, составлению энергетических паспортов. Кроме того, это классические инженеры-электрики-исследователи. Они изучают современные методы компьютерного моделирования энергетических процессов и объектов, современные методики проектирования энергоэффективных систем энергоснабжения как промышленных предприятий, так и непромышленного (бытового) сектора с применением современного оборудования и приборов для проведения энергетического аудита, изучают правила расчетов и составления норм потребления энергоресурсов на предприятиях и в организациях. Студенты выполняют реальные дипломные проекты и работы по актуальным темам по исходным данным энергетических обследований современных предприятий, учебных заведений, бытовых зданий и других объектов Украины.
Возможности трудоустройства Выпускники с успехом могут работать в научно-исследовательских институтах НАН Украины, отраслевых, научных и проектных организациях, высших учебных заведениях МОН Украины, научных центрах и компаниях, предприятиях и учреждениях электроэнергетического и электротехнического профиля, на промышленных предприятиях, в службах энергосбережения, расчета нормативных показателей потребления и в энергосервисных компаниях. Выпускники имеют право продолжить обучение на третьем (образовательно-научному) уровне высшего образования в аспирантуре кафедры
Медиаконтент: www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Електричні станції"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *