144 - Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Бакалавр)

Енергетичний менеджмент – це сучасне науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами.

Енергоефективність – неодмінна умова розвитку будь-якого підприємства.

Енергетичний менеджмент – інструмент ефективності інвестицій.

 

Науково-технічний прогрес та розвиток країни, добробут та якість життя людини визначаються рівнем споживання енергії. В усіх промислово розвинених країнах темпи розвитку енергетики випереджають темпи розвитку інших галузей.

Історія цивілізації – це  історія винаходу все нових і нових методів перетворення енергії, освоєння її нових джерел і в кінцевому підсумку – збільшення якості життя.

Незважаючи на багатовікову історію енергетики, головним завданням сьогодення є підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та раціональне управління їх споживанням. Будь сучасним – стань енергоефективним з нашою допомогою.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 144.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 144-3 Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Завідувач кафедри д.т.н., професор Ганжа Антон  Миколайович

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Теплотехнічні процеси та установки промислових підприємств, системи теплопостачання та опалення, холодильні установки, кондиціонування повітря, теплові двигуни та нагнітачі, котельні установки, основи енергетичного менеджменту, основи управління в енергетиці
Характеристика спеціалізації Енергетичний менеджмент – це безперервне науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами. У зв’язку із зростанням споживання енергоресурсів і гострою проблемою в їх забезпеченні попит на фахівців з енергетичного менеджменту дуже великий і з кожним роком тільки зростає.

Енергетичний менеджмент є вищим ступенем енергозбереження як одної з найбільш пріоритетних задач країни. В рамках енергозбереження розглядаються такі завдання як

– енергетичне вдосконалення і модернізація існуючого обладнання, підвищення його енергоефективності;

– впровадження відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів;

– застосування нових енергоефективних технологій, які знижують витрату палива, теплової та електричної енергії у всіх галузях економіки, включаючи паливно-енергетичний комплекс, енергоємні галузі промисловості, комунально-побутовий сектор, сільське господарство і транспорт.

Для вирішення цих завдань в першу чергу необхідний енергетичний менеджмент як сучасна система управління енергетичними ресурсами на всіх стадіях: видобутку, переробки, транспортування та використання різними споживачами.

Можливості працевлаштування Наші випускники успішно працюють в комітетах, асоціаціях та агентствах з енергозбереження та енергоефективності, на промислових підприємствах, в комунальному господарстві, організаціях бюджетної сфери, органах місцевої влади на посадах, де вони відповідають за енергозбереження, регулювання споживання і ефективне використання енергоресурсів. Енергоменеджери також працюють в організаціях і фірмах, які займаються енергетичним аудитом, енергосервісних компаніях.
Медіаконтент: Теплотехніка – абітурієнтам

 

 

О специализации Энергетический менеджмент – это современное научно обоснованное управление энергетическими ресурсами.

Энергоэфективность – непременное условие развития любого предприятия.

Энергетический менеджмент – инструмент эффективности инвестиций

Короткое описание образовательной программы / специализации Научно-технический прогресс и развитие страны, благосостояние и качество жизни человека определяются уровнем потребления энергии. Во всех промышленно развитых странах темпы развития энергетики опережают темпы развития других отраслей.

История цивилизации это история изобретения все новых и новых методов преобразования энергии, освоения ее новых источников и в конечном итоге увеличение энергопотребления.

Несмотря на многовековую историю энергетики, главной задачей современности является повышение эффективности использования энергетических ресурсов и рациональное управление их потреблением.

Будь современным – будь энергоэффективным.

Название образовательной программы / специализации 144-3 Энергетический менеджмент и энергоэффективность
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра теплотехники и энергоэффективных технологий,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Ганжа Антон  Николаевич

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Теплотехнические процессы и установки промышленных предприятий, системы теплоснабжения и отопления, холодильные установки, кондиционирование воздуха, тепловые двигатели и нагнетатели, котельные установки, основы энергетического менеджмента, основы управления в энергетике
Характеристика специализации Энергетический менеджмент – это непрерывное научно обоснованное управление энергетическими ресурсами. В связи с ростом потребления энергоресурсов и острой проблемой в их обеспечении спрос на специалистов по энергетическому менеджменту с каждым годом только растет.

Энергетический менеджмент является высшей ступенью энергосбережения как одной из наиболее приоритетных задач страны. В рамках энергосбережения рассматриваются такие задачи как

– энергетическое совершенствование и модернизация существующего оборудования, повышение его энергоэффективности;

– внедрение возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;

– применение новых энергоэффективных технологий, снижающих расход топлива, тепловой и электрической энергии во всех отраслях экономики, включая топливно-энергетический комплекс, энергоемкие отрасли промышленности, коммунально-бытовой сектор, сельское хозяйство и транспорт.

Для решения этих задач в первую очередь необходим энергетический менеджмент как современная система управления энергетическими ресурсами на всех стадиях: добычи, переработки, транспортировки и использования различными потребителями.

Возможности трудоустройства Наши выпускники успешно работают в комитетах, ассоциациях и агентствах по энергосбережению и энергоэффективности, на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, организациях бюджетной сферы, органах местной власти  на должностях, где они отвечают за энергосбережение, регулирование потребления и эффективное использование энергоресурсов. Энергоменеджеры также работают в организациях и фирмах, которые занимаются энергетическим аудитом, энергосервисных компаниях.
Медиаконтент Теплотехника – абитуриентам

 

 

Specialization Energy management is a modern scientifically based management of energy resources.

Energy efficiency is imperative for the development of any enterprise.

Energy management is a tool for investment efficiency

Brief description of the educational program / specialization Scientific and technological progress and development of the country, well-being and quality of human life are determined by the level of energy consumption. In all industrialized countries, the growth rate energy development is faster than that of other industries.

The history of civilization is the history of the invention of ever new methods of energy conversion, the development of its new sources and, ultimately, the increase in energy consumption.

Despite the long history of power engineering, the main task of modernity is to increase the efficiency of the use of energy resources and the rational management of their consumption.

Be modern – be energy efficient.

Educational program / specialization 144-3 Energy management and energy efficiency
Contacts Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

site: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Head of the department Anton Ganzha,

Doctor of engineering sciences, full professor

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Educational and qualification levels of graduates Bachelor’s degree
Main special educational disciplines Heat and technical processes and installations of industrial enterprises, heat supply and heating systems, refrigeration units, air conditioning, heat engines and superchargers, boiler plants, foundations of energy management, foundations of management in heat engineering
Additional characteristics of specialization Energy management is the continuous, scientifically-based management of energy resources. The demand for specialists in energy management is growing every year due to the growing consumption of energy resources and the acute problem of their providing.

Energy management is the highest stage of energy conservation as one of the country’s top priorities. The tasks of energy conservation that need to be solved are as follows:

– energy improvement and modernization of existing equipment, increasing its energy efficiency;

– implementation of renewable energy sources and secondary energy resources;

– applying of new energy-efficient technologies that reduce fuel, heat and electricity consumption in all sectors of the economy, including the fuel and energy complex, energy-intensive industries, communal services, agriculture and transport.

To solve these problems, first of all, energy management is needed as a modern system for energy resources managing at all stages: extraction, processing, transportation and utilization by various consumers.

Employment Opportunities Our graduates successfully work in committees, associations and agencies on energy conservation and energy efficiency, in industrial enterprises, in communal services, budget organizations, local authorities in positions where they are responsible for energy saving, consumption regulation and efficiency of energy resources. Energy managers also work in organizations and firms that deal with energy audit, energy service companies.
Media: Heating engineering for applicants https://www.youtube.com/watch?v=6qJhArnaFWo

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

144 Теплоенергетика

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Теплотехніки та енергоефективних технологій"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *