144 - Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Магістр)

Енергетичний менеджмент – це комплексний підхід до вирішення питань енергоефективності та енергозбереження на будь-якому об’єкті господарської діяльності та комунальної сфери.

Енергетичний менеджмент – вектор руху до енергонезалежності країни

 

Розвиток цивілізації базується на освоєнні нових джерел енергії і методів її перетворення. Споживання теплової та електричної енергії є найважливішою умовою життя людини і розвитку економіки. Підвищення конкурентоспроможності підприємств і забезпечення їх економічної та енергетичної безпеки неможливо без реалізації великомасштабних проектів в галузі енергозбереження. Значення енергозбереження настільки велике, що сьогодні його називають «шостим паливом» – екологічним, поновлюваним і недорогим.

Енергетичні менеджери стоять на чолі науково-технічного прогресу

Шифр: 144.03M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 144-3 Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Завідувач кафедри д.т.н., професор Ганжа Антон  Миколайович

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Енерготехнологічні комплекси промислових підприємств, енергетичний менеджмент і енергоаудит, сучасні системи обліку використання енергії, , теплові та атомні електричні станції, організація виробництва і маркетинг, системи теплоенергозабезпечення та когенераційні установки, енергоефективні теплотехнології і використання вторинних енергоресурсів, екологія енергетики, установки і системи з поновлюваними джерелами енергії
Характеристика спеціалізації Для сталого розвитку держави необхідно створення наукових підходів, що сприяють зниженню енергоємності внутрішнього валового продукту країни, підвищенню енергетичної ефективності роботи промислових і сільськогосподарських об’єктів, житлово-комунального сектора і транспорту.

Вирішення цих завдань неможливе без енергетичного менеджменту як сучасної системи управління енергетичними ресурсами з метою зниження витрат шляхом покращення енергетичної ефективності, що дозволяє підвищити прибутковість і конкурентоспроможність. З раціональним управлінням енергоресурсами пов’язані також і питання поліпшення екологічної безпеки. Магістри з енергетичного менеджмент, окрім суто теплотехнічних дисциплін, отримують поглиблену підготовку в сфері  моніторінгу потоків енергоресурсів, керування персоналом, виробництвом та ринками енергії, фінансової оцінки проектів, а також енергетики сталого розвитку та поновлювальних джерел енергії.

Можливості працевлаштування Всебічна фундаментальна підготовка, широка інженерна і техніко-економічна освіта дозволяє нашим випускникам працювати як безпосередньо на промислових, енергетичних або житлово-комунальних підприємствах, де вони відповідають за енергозбереження, регулювання споживання і ефективне використання енергоресурсів, так і в енергоаудиторських фірмах і енергосервісних компаніях.

Енергоменеджери також затребувані в державних адміністраціях і контролюючих органах, де вони займаються питаннями нормування і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Медіаконтент: Теплотехніка – абітурієнтам

 

О специализации Энергетический менеджмент – это комплексный подход к решению вопросов энергоэффективности и энергосбережения на любом объекте хозяйственной деятельности и коммунальной сферы.

Энергетический менеджмент – вектор движения к энергонезависимости страны

Короткое описание образовательной программы / специализации Развитие цивилизации базируется на освоении новых источников энергии и методов ее преобразования. Потребление тепловой и электрической энергии является важнейшим условием жизни человека и развития экономики. Повышение конкурентоспособности предприятий и обеспечения их экономической и энергетической безопасности невозможно без реализации крупномасштабных проектов в области энергосбережения. Значение энергосбережения настолько велико, что сегодня его называют «шестым топливом» – экологическим, возобновляемым и недорогим.

Энергоменеджеры стоят во главе научно-технического прогресса

Название образовательной программы / специализации 144-3 Энергетический менеджмент и энергоэффективность
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра теплотехники и энергоэффективных технологий,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Ганжа Антон  Николаевич

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Энерготехнологические комплексы промышленных предприятий, энергетический менеджмент и энергоаудит, современные системы учета использования энергии,  тепловые и атомные электрические станции, организация производства и маркетинг, энергоэффективные теплотехнологии и использования вторичных энергоресурсов, экология энергетики, установки и системы с возобновляемыми источниками энергии
Характеристика специализации Для устойчивого развития государства необходимо создание научных подходов, способствующих снижению энергоемкости внутреннего валового продукта страны, повышению энергетической эффективности работы промышленных и сельскохозяйственных объектов, жилищно-коммунального сектора и транспорта.

Решение этих задач невозможно без энергетического менеджмента как современной системы управления энергетическими ресурсами с целью снижения затрат путем улучшения энергетической эффективности, что позволяет повысить прибыльность и конкурентоспособность. С рациональным управлением энергоресурсами связаны также и вопросы улучшения экологической безопасности.

Магистры по энергетическому менеджмент, кроме чисто теплотехнических дисциплин, получают углубленную подготовку в сфере мониторинга потоков энергоресурсов, управление персоналом, производством и рынками энергии, финансовой оценки проектов, а также энергетики устойчивого развития и возобновляемых источников энергии.

Возможности трудоустройства Всесторонняя фундаментальная подготовка, широкое инженерное и технико-экономическое образование позволяет нашим выпускникам работать как непосредственно на промышленных, энергетических или жилищно-коммунальных предприятиях, где они отвечают за энергосбережение, регулирование потребления и эффективное использование энергоресурсов, так и в энергоаудиторских фирмах и энергосервисных компаниях.

Энергоменеджеры также востребованы в государственных администрациях и контролирующих органах, где они занимаются вопросами нормирования и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Медиаконтент Теплотехника – абитуриентам

 

 

Specialization Energy management is an integrated approach to solving energy efficiency and energy conservation issues at any field of economic activity and the communal sphere.

Energy management is a vector of movement towards the country’s energy independence.

Brief description of the educational program / specialization Development of civilization is based on the development of new sources of energy and methods of its transformation. Consumption of thermal and electric energy is the most important condition for human life and economic development. Increasing the competitiveness of enterprises and ensuring their economic and energy security is impossible without the implementation of large-scale projects in the field of energy conservation. The value of energy conservation is so great that today it is called the “sixth fuel” – ecological, renewable and inexpensive.

Energy managers are at the top of scientific and technological progress

Educational program / specialization 144-3 Energy management and energy efficiency
Contacts Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

site: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Head of the department Anton Ganzha,

Doctor of engineering sciences, full professor

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Educational and qualification levels of graduates Master’s degree
Main special educational disciplines Energy-technological complexes of industrial enterprises, energy management and energy audit, modern energy integrating systems, heat and nuclear power plants, production organization and marketing, energy efficient heat technologies and secondary energy resources, ecology of power engineering, installations and systems with renewable energy sources

 

Additional characteristics of specialization For state sustainable development  it is necessary to create scientific approaches that help reduce the energy intensity of the country’s gross domestic product, improve the energy efficiency of industrial and agricultural facilities, municipal sector and transport.

The solution of these tasks is impossible without energy management as a modern system of energy resources management to reduce costs by improving energy efficiency and to increase profitability and competitiveness. The rational management of energy resources also involves issues of environmental safety improving.

Masters in energy management, in addition to heat engineering courses, receive in-depth training in the field of energy flows monitoring, management of personnel, production and energy markets, financial evaluation of projects, and power engineering for sustainable development and renewable energy sources.

 

Employment Opportunities Comprehensive fundamental training, extensive engineering and technical-economical education allows our graduates to work at industrial, power engineering or municipal enterprises, where they are responsible for energy saving, consumption regulation and efficient utilization of energy resources. Also, they can work at energy audit firms and energy service companies.

Energy managers are also in demand in state administrations, where they deal with issues of rationing and rational use of fuel and energy resources.

Media: Heating engineering for applicants https://www.youtube.com/watch?v=6qJhArnaFWo

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Теплотехніки та енергоефективних технологій"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *