142 - Енергетичне машинобудування

Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)

Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості.

Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші,  які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті, в наукових дослідженнях

 

Освітня програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього високо кваліфікованого інженера-енергетика. Програма збалансована щодо загальної, соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

Освітня програма магістрів за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» охоплює різні дисципліни, що містять фундаментальні знання щодо математичного та комп’ютерного моделювання фізичних, хімічних, механічних  процесів, які відбуваються в енергетичних об’єктах, використання математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій, засобів вимірювань, інженерію та інжиніринг існуючих та інноваційних енергоустановок різного типу та призначення. Програма забезпечує можливість отримати високий рівень знань з  природничо-наукових дисциплін і дисциплін спеціальної підготовки, зокрема: «Сучасні інформаційні технології в енергетиці»; «Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень»; «Спецпитання тепломасообмінних процесів»; «Динаміка теплогідравлічних процесів»; «Методи імітаційного моделювання в САПР» та інших

Шифр: 142.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.01 «Енергогенеруючі технології та установки»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра парогенераторобудування, Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, НТУ “ХПІ”, лабораторний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002, Україна,

тел.: +380577076555 (завідувач кафедри)

тел.: +380577076610 (відповідальна особа)

e-mail: yu.v.romashov@gmail.com, romashov@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з енергетичного машинобудування за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Сучасні інформаційні технології в енергетиці; Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень; Спецпитання тепломасообмінних процесів; Динаміка теплогідравлічних процесів; Методи імітаційного моделювання в САПР; Основне і допоміжне устаткування енергоблоків АЕС; Фізичне та математичне моделювання теплогідравлічних процесів; Використання конденсаційних технологій в системах теплопостачання; Методика викладання дисциплін кафедри; Сучасні технології спалювання низькосортного палива; Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування; Конструкційні особливості енергетичних установок; Енергозаощаджуючі технології в енергетиці; Основи надійності енергетичного устаткування; Основи наукових досліджень; Сучасні напрямки наукових досліджень кафедри; Автоматизація процесів в котлах і реакторах; Захист довкілля на теплових електричних станціях і атомних електричних станціях; Енерготехнологічні та утилізаційні котли; Сучасний стан та перспективи розвитку котло- і реакторобудування; Допоміжні системи котлів і реакторів;

Енергетичні та промислові котли; Експлуатація котлів і реакторів.

Характеристика спеціалізації   Подальший розвиток енергетики України, як основної галузі її економіки, неможливий без  організації високого рівня виробництва та експлуатації нових високоекономічних, безпечних і екологічних котельних, реакторних, парогенераторних та інших енергогенеруючих установок різного профілю із широким діапазоном технічних характеристик. Для рішення цих проблем потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому метою освіти за  спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» є підготовка таких фахівців, що мають високий рівень професійної підготовки і володіють необхідними знаннями.

Основна увага приділяється математичному та комп’ютерному моделюванню процесів, інженерії та інжинірингу енергогенеруючих технологій та установок.   Знання та навички, що здобуваються в процесі підготовки, відповідають, а іноді, випереджають галузеві потреби сучасного енергетичного машинобудування України, що надає можливість працевлаштування у промислово розвинутих країнах ЄС, США,  КНР.

Можливості працевлаштування Після успішного закінчення навчання за програмою магістра гарантується можливість престижного високооплачуваного працевлаштування.

Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівнихфирм в України та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse ECта подібні)

Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЕС, США, КНР

Університети України, країн ЕС, США, КНР

Теплові та атомні електростанції в Україні(НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЕС та Близького Сходу, КНР.

Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети, та інші).

Випускники мають право працювати за такими посадами:

Інженер-енергетик; Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування; Інженер-конструктор ; Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи); Науковий співробітник (галузь інженерної справи); Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби; Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій; Інженер з ремонту; Інженер з керування й обслуговування систем;  Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з організації експлуатації та ремонту; Інженер з підготовки виробництва; Інженер-дослідник; Інженер-технолог; Асистент; Викладач вищого навчального закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу;

О специализации  Энергогенерирующие технологии и установки – это технологии использования различных физических, химических и механических процессов и технических систем для производства тепловых, электрических и других видов энергии в различных отраслях промышленности.        Энергогенерирующие технологии охватывают  теоретические и практические методы и подходы к проектированию, конструированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации энергетических установок, а также компьютерному моделированию процессов сгорания топлива, ядерных реакций, тепломассообмена, движения теплоносителей, прочности конструкционных материалов, используемых в тепловой и атомной энергетике.     Энергогенерирующие установки охватывающих паровые и водогрейные, энергетические, промышленные и бытовые котлы, ядерные реакторы и парогенераторы, турбоустановки, солнечные коллекторы, ветряные энергоустановкиi и др., которые используются в энергетике, промышленности, на транспорте, в научных исследованиях.

 

Короткое описание образовательной программы / специализации    Образовательная программа подготовки магистра разработана  для студентов, которые хотят стать экспертами в сфере инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и изучать процессы, происходящие в энергетических установках: котлах, парогенераторах., ядерних реакторах, турбоустановках, насосном и теплообменном оборудовании, солнечных и ветровых энергоустановках и др.

Главное преимущество программы подготовки магистра – ориентация на формирование широкой научно- технической перспективы будущего высококвалифицированного інженера-энергетика. Программа  сбалансирована по общей социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке.

Образовательная программа магистров по специализации «Энергогенерирующие технологи и установки» охватывает различные дисциплины, которые содержат фундаментальные знания по математическому и компьютерному моделированию физических, химических, механических процес сов которыепротекают в энергетических объектах, использованию математических методов, компьютерных и информационных технологий, способов измерений, инженерию и инжениринг существующих и инновационных энергоустановок различного типа и назначения. Программа обеспечивает возможность получить высокий уровень знаний о естественнонаучных дисциплинах и предметах специальной підготовки, в частности, «Современные информационные технологии в энергетике»; «Современный математический аппарат для проведения научных исследований»; «Спецвопросы теплообменных процессов»; «Динамика теплогидравлических процес сов»; «Методы имитационного моделирования в CAПР» и другие

Название образовательной программы / специализации 142.01 «Энергогенерирующие технологии и установки»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра парогенераторостроения, Учебно-научный институт энергетики, электроники и электромеханики, НТУ “ХПИ”, лабораторный корпус, ул. Кирпичева, 2,

г. Харков-2, 61002, Украина,

тел.: +380577076555 (заведующий кафедри)

тел.: +380577076610 (ответственное лицо)

e-mail: yu.v.romashov@gmail.com, romashov@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор

Ефимов Александр Вячеславович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр  по энергетическому машиностроению  специализации «Энергогенерирующие технологи и установки»
Основные специальные учебные дисциплины Современные информационные технологии в энергетике; Современный математический аппарат для проведения научных исследований; Спецвопросы тепломассообменных процессов; Динамика теплогидравлических процессов; Методы имитационного моделирования CAПР; Основное и вспомогательное оборудование энергоблоков АЭС; Физическое и математическое моделирование теплогидравлических процессов; Использование конденсационных технологий в системах теплоподведения; Методика преподавания дисциплін кафедры; Современные технологии сжигания низкосортного топлива; Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования; Конструктивные особенности энергетических установок; Энергосберегающие технологии в энергетике; Основы надежности энергооборудования; Основы научных исследований; Современные направления научных исследований кафедры; Автоматизация процессов в котлах и реакторах; Защита окружающей среды на ТЭС и АЭС; Энерготехнологические и утилизационные котлы; Современное состояние и перспективы развития котло ы реакторостроения; Вспомогательные системы котлов и реакторов; Энергетические и промышленные котлы; Эксплуатация котлов и реакторов.
Характеристика специализации Дальнейшее развитие энергетики Украины, как основной отрасли ее экономики, невозможно без  высокого уровня эксплуатации новых високо экономичных, безопасных и экологичных котельных, реакторных, парогенераторных и других энергогенерирующих установок различных типов с широким диапазоном технических характеристик. Для решения этих проблем необходимы высококвалифицированне специалисты. Таким образом, целью образования по специализации «Энергетические технологии и установки» является подготовка таких специалистов, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки и обладают необходимыми знаниями.  Основное внимание уделяется математическому и компьютерному моделированию проецеесов, инженерии и инжинирингу энергогенерирующих технологий и установок. Знания и навыки, которые приобретаются в процессе подготовки, соответствуют, а иногда и опережают, отраслевые нужды современного энергетического машиностроения Украины, что дает возможность трудоустройства в промышленно развитых странах ЕС, США, Китай.
Возможности трудоустройства После успешного окончания обучения по программе магистра гарантируется возможность престижного высокооплачиваемого трудоустройства.

Научно-исследовательские, конструкторские, технологические и производственные подразделения энергомашиностроительных фирм в Украине и зарубежом (Areva, Siemens, Westinghouse EC и др.)

Научно-исследовательские институты НАН и отраслевых министерств Украины, стран ЕС, США, Китай.

Университеты Украины, стран ЕС, США, Китай; Тепловые и атомне электростанции в Украине (НАЭК «Энергоатом», Харьковская ТЭЦ-5 и др. ), странах ЕС и  Ближнего Востока, КНР.

Государственные предприятия и частные фирмы, участвующие в проектировании, реализации и монтаже  бытовых энергогенерирующих установок (горгаз, городские тепловые сети, супермаркеты и др.) Выпускники имеют право работать на таких должностях: инженер-энергетик; Инженер технической диагностики котельного и турбинного оборудования; Инженер-конструктор; Младший научный сотрудник (в отрасли  машиностроение); научный сотрудник; інженер по эксплуатации конструкций и оборудования газокомпрессорной службы; инженер по эксплуатации оборудования газораспределительных станций; Инженер по ремонту; Инженер по организации эксплуатации и ремонту; Инженер по подготовке производства;  Инженер-технолог;.Асистент; Преподаватель высшего ученого заведения; Преподаватель профессионально-технического учебного заведения

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *