142 - Енергетичне машинобудування

Енергогенеруючі технології та установки (Бакалавр)

Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості і в побуті.

Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні  методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші, які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті.

 

Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

Головною перевагою освітньої програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого інженера – енергетика. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки (технічна термодинаміка, теорія тепло масообміну, гідрогазодинаміка, перетворення енергії, теорія горіння та інші).

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 142.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.01 «Енергогенеруючі технології та установки»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра парогенераторобудування, Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, НТУ “ХПІ”, лабораторний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002, Україна,

тел.: +380577076555 (завідувач кафедри)

+380577076610 (відповідальна особа)

e-mail: yu.v.romashov@gmail.com, romashov@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з енергетичного машинобудування за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки»
Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерні науки в енергетиці; Вступ до спеціальності; Програмна інженерія в енергетиці; Теплотехнічні вимірювання та прилади; Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів; Технічна термодинаміка;

Гідрогазодинаміка; Математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках на електронних обчислюваних машинах; Програмне забезпечення автоматизованого проектування; Тепломасообмін; Водопідготовка і водний режим котельних установок;  Топочні процеси та пристрої; Теплові та атомні електростанції; Теплогідравлічні процеси в котлах та реакторах; Парові та газові турбіни; Технологія виробництва котлів і реакторів; Основи конструювання котлів; Автоматизація технологічних процесів енергогенеруючих об’єктів; Реактори та парогенератори  атомних електричних станцій; Математичні основи систем автоматизованого проектування.

Характеристика спеціалізації Бакалаври, які отримають освіту  за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки», здатні за допомогою сучасних комп’ютерних, інформаційних та інших передових технологій розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати енергетичне устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки.

 

Можливості працевлаштування Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівних фірм в Україні та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse EC та подібні).

Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЄС, США, КНР.

Університети України, країн ЄС, США, КНР.

Теплові та атомні електростанції в Україні (НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЄС та Близького Сходу, КНР.

Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети та інші)

О специализации Энергогенерирующие технологии и установки это технологии использования различных физических, химических, механических процессов и технических систем для производства тепловой, электрической и других видов энергии в различных отраслях промышленности и в быту.

Энергогенерирующие технологии охватывают теоретические и практические методы и подходы по проектированию, конструированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации энергетических установок, а также компьютерного моделирования процессов горения топлива, ядерных реакций, тепломассообмена, движения теплоносителей, прочности конструкционных материалов, используемых в тепловой и атомной энергетике.

Энергогенерирующие установки охватывают паровые и водогрейные энергетические, промышленные и бытовые котлы, ядерные реакторы и парогенераторы, турбоустановки, солнечные коллекторы, ветряные энергоустановки и другие, которые используются в энергетике, промышленности, на транспорте.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и изучать процессы, происходящие в энергетических установках: котлах, ядерных реакторах, турбоустановках, насосном и теплообменном оборудовании, солнечных и ветряных энергоустановках и других.

Главным преимуществом образовательной программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке высококвалифицированного инженера – энергетика. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научным дисциплинам, дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки (техническая термодинамика, теория тепло массообмена, гидрогазодинамика, преобразования энергии, теория горения и другие).

Название образовательной программы / специализации 142.01 «Энергогенерирующие технологии и установки»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра парогенераторостроения, Учебно-научный институт энергетики, электроники и электромеханики, НТУ “ХПИ”, лабораторный корпус, ул. Кирпичева, 2, г.. Харьков-2, 61002, Украина,

тел .: +380577076555 (заведующий кафедрой)

+380577076610 (ответственное лицо)

e-mail: yu.v.romashov@gmail.com, romashov@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор

Ефимов Александр Вячеславович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр энергетического машиностроения по специальности «Энергогенерирующие технологии и установки»
Основные специальные учебные дисциплины Компьютерные науки в энергетике; Введение в специальность; Программная инженерия в энергетике; Теплотехнические измерения и приборы; Материаловедение и технология конструкционных материалов; Техническая термодинамика;

гидрогазодинамика; Математические методы и модели энергетического оборудования в расчетах на электронных вычислительных машинах Программное обеспечение автоматизированного проектирования; тепломассообмен; Водоподготовка и водный режим котельных установок; Топочные процессы и устройства; Тепловые и атомные электростанции; Теплогидравлические процессы в котлах и реакторах; Паровые и газовые турбины; Технология производства котлов и реакторов; Основы конструирования котлов; Автоматизация технологических процессов энергогенерирующих объектов; Реакторы и парогенераторы атомных электростанций; Математические основы систем автоматизированного проектирования.

Характеристика специализации Бакалавры, которые получат образование по специализации «Энергогенерирующие технологии и установки», способны с помощью современных компьютерных, информационных и других передовых технологий рассчитывать, проектировать, эксплуатировать, производить, монтировать, налаживать и ремонтировать энергетическое оборудование и внедрять энергоэффективные и энергосберегающие технологии в тепловой и ядерной энергетике, промышленности, транспорте, коммунально-бытовом и аграрном секторах экономики.

 

Возможности трудоустройства Научно-исследовательские, конструкторские, технологические и производственные подразделения энергомашиностроительных фирм в Украине и за рубежом (Areva, Siemens, Westinghouse EC и подобные).

Научно-исследовательские учреждения НАН и отраслевых министерств Украины, стран ЕС, США, КНР.

Университеты Украины, стран ЕС, США, КНР.

Тепловые и атомные электростанции в Украине (НАЭК “Энергоатом”, Харьковская ТЭЦ-5 и другие), странах ЕС и Ближнего Востока, КНР.

Государственные предприятия и частные фирмы, занимающиеся проектированием, реализацией и монтажом бытовых энергогенерирующих установок (горгаз, городские тепловые сети, строительные супермаркеты и другие)

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Парогенераторобудування

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергогенеруючі технології та установки (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *