142 - Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

Газотурбінні установки і компресорні станціїце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо сучасних конструкцій, їх проектування, виробництва та експлуатації газотурбінної техніки, що використовується у газоперекачувальних агрегатах, енергоустановках, наземному та морському транспорті.

 

Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями у газотранспортній галузі. У програмі «Газотурбінні установки і компресорні станції» використовуються розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у газотранспортній галузі, а також на етапах наукових досліджень. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні компанії світу та чекає робота з достойною заробітною платою.

Шифр: 142.03M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Турбінобудування"

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації Газотурбінні установки і компресорні станції

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація: магістр з енергетичного машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування, Конструкційні особливості енергетичних установок, Енергозаощаджуючі технології в енергетиці, Основи надійності енергетичного устаткування, Основи наукових досліджень, Експлуатація енергетичного устаткування, Теплообмінні апарати, Регулювання парових і газових турбін,

Конструкції і технології виробництва газових турбін,

Розрахунок та проектування решіток турбомашин,

Системи охолодження газотурбінних установок,

Основи технології видобування газу, Діагностика газоперекачувального устаткування.

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії  та вміти проектувати і досліджувати процеси в енергетичних та газоперекачувальних установках, зокрема в газових турбінах, компресорах, нагнітачах природного газу і інш.

Комп’ютерна підготовка надає  необхідні навички програмування та уміння користуватися сучасними спеціалізованими комп’ютерними програмами при виконанні наукових досліджень, для оптимального проектування енергетичних і газоперекачувальних установок.

Професійна підготовка надає знання щодо особливостей проектування,  правил експлуатації і діагностики, особливості  системи регулювання та елементів захисту газоперекачувального устаткування, систем охолодження елементів газових турбін, сучасних технологій видобування газу.

Можливості працевлаштування Випускники, будучи фахівцями енергетичного профілю можуть працевлаштуватися на підприємствах України і в іноземних компаніях, що займаються проектуванням і виробництвом газотурбінної техніки:         ПАТ «Турбоатом», м. Харків, ДП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв, АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, ДП «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя, ПАТ «Турбогаз», м. Харків, електростанції. На підприємствах металургійної, хімічної, цукрової, целюлозно-паперової, газодобувної та газотранспортної, тепло і газопостачальних підприємств комунального господарства. На підприємствах з експлуатації турбін і компресорів. На підприємствах з ремонту газотурбінної техніки: Концерн «NICMAS», м. Полтава, «Харківенергоремонт», м. Харків.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/
О специализации Газотурбинные установки и компрессорные станции – это образовательная программа (специализация) специальности 142 «Энергетическое машиностроение», которая предоставляет знания о современных конструкциях, их проектировании, производстве и эксплуатации газотурбинной техники, которая используется в газоперекачивающих агрегатах, энергоустановках, наземном и морском транспорте.
Короткое описание образовательной программы / специализации Цель образовательной программы – подготовка магистров, которые являются специалистами в газотранспортной отрасли. В программе «Газотурбинные установки и компрессорные станции» используются разделы по изучению современных компьютерных технологий, применяемых в газотранспортной отрасли, а также на этапах научных исследований. Компьютерная подготовка дает возможность профессионально пользоваться современными продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Именно в таких специалистах заинтересованы ведущие компании мира и ждет работа с достойной заработной платой.
Название образовательной программы / специализации Газотурбинные установки и компрессорные станции
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков , ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация: магистр энергетического машиностроения

Основные специальные учебные дисциплины Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования, Конструкционные особенности энергетических установок, энергосберегающие технологии в энергетике, Основы надежности энергетического оборудования, Основы научных исследований, Эксплуатация энергетического оборудования, Теплообменные аппараты, Регулирование паровых и газовых турбин, Конструкции и технологии производства газовых турбин, Расчет и проектирование решеток турбомашин, Системы охлаждения газотурбинных установок, Основы технологии добычи газа, Диагностика газоперекачивающего оборудования.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и уметь проектировать и исследовать процессы в энергетических и газоперекачивающих установках, в частности в газовых турбинах, компрессорах, нагнетателях природного газа и др. Компьютерная подготовка предоставляет необходимые навыки программирования и умение пользоваться современными специализированными компьютерными программами при выполнении научных исследований, для оптимального проектирования энергетических и газоперекачивающих установок. Профессиональная подготовка предоставляет знания об особенностях проектирования, правилах эксплуатации и диагностики, особенностях системы регулирования и элементов защиты газоперекачивающего оборудования, систем охлаждения элементов газовых турбин, современных технологий добычи газа.
Возможности трудоустройства Выпускники, будучи специалистами энергетического профиля могут трудоустроиться на предприятиях Украины и в иностранных компаниях, занимающихся проектированием и производством газотурбинной техники: ОАО «Турбоатом», г. Харьков, ГП НПКГ “Заря” – “Машпроект”, г. Николаев, АО «Мотор Сич », г. Запорожье, ГП « Ивченко-Прогресс », г. Запорожье, ОАО« Турбогаз », г. Харьков, электростанции. На предприятиях металлургической, химической, сахарной, целлюлозно-бумажной, газодобывающей и газотранспортной, тепло и газоснабжающих предприятий коммунального хозяйства. На предприятиях по эксплуатации турбин и компрессоров. На предприятиях по ремонту газотурбинной техники: Концерн «NICMAS», м. Полтава, «Харьковэнергоремонт», г. Харьков.
Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *