142 - Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

Газотурбінні установки і компресорні станціїце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо сучасних конструкцій, їх проектування, виробництва та експлуатації газотурбінної техніки, що використовується у газоперекачувальних агрегатах, енергоустановках, наземному та морському транспорті.

 

Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями у газотранспортній галузі. У програмі «Газотурбінні установки і компресорні станції» використовуються розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у газотранспортній галузі, а також на етапах наукових досліджень. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні компанії світу та чекає робота з достойною заробітною платою.

Шифр: 142.03M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Газотурбінні установки і компресорні станції

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація: магістр з енергетичного машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування, Конструкційні особливості енергетичних установок, Енергозаощаджуючі технології в енергетиці, Основи надійності енергетичного устаткування, Основи наукових досліджень, Експлуатація енергетичного устаткування, Теплообмінні апарати, Регулювання парових і газових турбін,

Конструкції і технології виробництва газових турбін,

Розрахунок та проектування решіток турбомашин,

Системи охолодження газотурбінних установок,

Основи технології видобування газу, Діагностика газоперекачувального устаткування.

Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії  та вміти проектувати і досліджувати процеси в енергетичних та газоперекачувальних установках, зокрема в газових турбінах, компресорах, нагнітачах природного газу і інш.

Комп’ютерна підготовка надає  необхідні навички програмування та уміння користуватися сучасними спеціалізованими комп’ютерними програмами при виконанні наукових досліджень, для оптимального проектування енергетичних і газоперекачувальних установок.

Професійна підготовка надає знання щодо особливостей проектування,  правил експлуатації і діагностики, особливості  системи регулювання та елементів захисту газоперекачувального устаткування, систем охолодження елементів газових турбін, сучасних технологій видобування газу.

Можливості працевлаштування Випускники, будучи фахівцями енергетичного профілю можуть працевлаштуватися на підприємствах України і в іноземних компаніях, що займаються проектуванням і виробництвом газотурбінної техніки:         ПАТ «Турбоатом», м. Харків, ДП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв, АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, ДП «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя, ПАТ «Турбогаз», м. Харків, електростанції. На підприємствах металургійної, хімічної, цукрової, целюлозно-паперової, газодобувної та газотранспортної, тепло і газопостачальних підприємств комунального господарства. На підприємствах з експлуатації турбін і компресорів. На підприємствах з ремонту газотурбінної техніки: Концерн «NICMAS», м. Полтава, «Харківенергоремонт», м. Харків.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/
О специализации Газотурбинные установки и компрессорные станции – это образовательная программа (специализация) специальности 142 «Энергетическое машиностроение», которая предоставляет знания о современных конструкциях, их проектировании, производстве и эксплуатации газотурбинной техники, которая используется в газоперекачивающих агрегатах, энергоустановках, наземном и морском транспорте.
Короткое описание образовательной программы / специализации Цель образовательной программы – подготовка магистров, которые являются специалистами в газотранспортной отрасли. В программе «Газотурбинные установки и компрессорные станции» используются разделы по изучению современных компьютерных технологий, применяемых в газотранспортной отрасли, а также на этапах научных исследований. Компьютерная подготовка дает возможность профессионально пользоваться современными продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Именно в таких специалистах заинтересованы ведущие компании мира и ждет работа с достойной заработной платой.
Название образовательной программы / специализации Газотурбинные установки и компрессорные станции
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков , ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация: магистр энергетического машиностроения

Основные специальные учебные дисциплины Специальные разделы теории расчетов энергетического оборудования, Конструкционные особенности энергетических установок, энергосберегающие технологии в энергетике, Основы надежности энергетического оборудования, Основы научных исследований, Эксплуатация энергетического оборудования, Теплообменные аппараты, Регулирование паровых и газовых турбин, Конструкции и технологии производства газовых турбин, Расчет и проектирование решеток турбомашин, Системы охлаждения газотурбинных установок, Основы технологии добычи газа, Диагностика газоперекачивающего оборудования.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и уметь проектировать и исследовать процессы в энергетических и газоперекачивающих установках, в частности в газовых турбинах, компрессорах, нагнетателях природного газа и др. Компьютерная подготовка предоставляет необходимые навыки программирования и умение пользоваться современными специализированными компьютерными программами при выполнении научных исследований, для оптимального проектирования энергетических и газоперекачивающих установок. Профессиональная подготовка предоставляет знания об особенностях проектирования, правилах эксплуатации и диагностики, особенностях системы регулирования и элементов защиты газоперекачивающего оборудования, систем охлаждения элементов газовых турбин, современных технологий добычи газа.
Возможности трудоустройства Выпускники, будучи специалистами энергетического профиля могут трудоустроиться на предприятиях Украины и в иностранных компаниях, занимающихся проектированием и производством газотурбинной техники: ОАО «Турбоатом», г. Харьков, ГП НПКГ “Заря” – “Машпроект”, г. Николаев, АО «Мотор Сич », г. Запорожье, ГП « Ивченко-Прогресс », г. Запорожье, ОАО« Турбогаз », г. Харьков, электростанции. На предприятиях металлургической, химической, сахарной, целлюлозно-бумажной, газодобывающей и газотранспортной, тепло и газоснабжающих предприятий коммунального хозяйства. На предприятиях по эксплуатации турбин и компрессоров. На предприятиях по ремонту газотурбинной техники: Концерн «NICMAS», м. Полтава, «Харьковэнергоремонт», г. Харьков.
Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/
Specialization Gas-turbine installations and compressor stations are an educational program (specialization) of specialty 142 “Power Mechanical Engineering”, which provides knowledge of modern designs, their design, production and operation of gas turbine equipment used in gas pumping units, power plants, land and sea transport.
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is the preparation of masters who are specialists in the gas transportation industry. The program “Gas Turbine Installations and Compressor Stations” includes sections on the study of modern computer technologies that are used in the gas transportation industry, as well as at the stages of scientific research. Computer training enables to use professionally modern products AxStream, ANSYS, AutoCAD, SolidWorks. Leading energy companies of the world are interested in such specialists and are waiting for creative work with a decent salary.
Educational program / specialization Gas turbine installations and compressor stations
Contacts Turbomachinery  Department named after V.Makovsky,

61002, Kharkiv,  Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

Alexander Usaty

Educational and qualification levels of graduates Second (master) level

Qualification: Master of Power mechanical engineering

Main special educational disciplines Special sections of the theory of power equipment calculation, Design features of power installations, energy-saving technologies in power engineering, Fundamentals of reliability of power equipment, Basics of scientific research, Operation of power equipment, Heat exchanging devices, Regulation of the steam and gas turbines, Gas turbine design and technology, Calculation and design of turbine blades, Gas turbine cooling systems, Gas extraction technology fundamentals, Diagnostics gas pumping equipment.
Additional characteristics of specialization The educational and professional master’s program is designed for students who aspire to become specialists in the field of engineering and scientific activity in electrical engineering and be able to design and research the processes in power and gas pumping units, particularly in gas turbines, compressors, natural gas superchargers, etc.

Computer training provides the necessary programming skills and the ability to use modern specialized computer programs when performing scientific research, for the optimal design of power and gas pumping units. Professional training provides knowledge about the design features, operation and diagnostics rules, features of the regulation system and protection elements of gas pumping equipment, cooling systems for gas turbines, modern gas production technologies.

Employment Opportunities Graduates, being specialists in the energy profile, can find employment in Ukrainian enterprises and in foreign companies engaged in the design and manufacture of gas turbine equipment: JSC Turboatom, Kharkiv, SE “Zorya – Mashproekt”, Nikolaev, “Motor Sich” JSC, Zaporozhye, SE” Ivchenko-Progress “, Zaporozhye, JSC” Turbogaz “, Kharkiv, power plants. At the enterprises of metallurgical, chemical, sugar, pulp-and-paper, gas-producing and gas-transporting, heat and gas supplying utilities, at the enterprises for operation of turbines and compressors, at gas turbine equipment repair enterprises: Concern “NICMAS”, Poltava, Kharkivenergoremont, Kharkov.
Media: https://www.facebook.com/turbine2018/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Турбінобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *