122 - Комп’ютерні науки

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)

Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

 

Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.07B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології: використання пакетів прикладних векторних та растрових програм для створення різновидів графічної продукції, розробка рекламної продукції, в тому числі тривимірної мультимедійної, та розміщення її в інтернет-середовищі, застосування програмних продуктів для розробки та створення візуальних ефектів засобами комп’ютерної графіки.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра ГМКГ: вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», навчальний (У1) корпус, 6 поверх, аудиторія 601.

Контактні телефони: 8-057-707-64-31 (кафедра), 8-057-707-65-75 (завідувач).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор ШОМАН Ольга Вікторівна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи алгоритмізації та програмування; об’єктно-орієнтоване програмування; геометричне моделювання в конструюванні технічних об’єктів; комп’ютерна графіка та WЕВ-дизайн; інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації; основи гейм-дизайну; технології анімації та рендерінгу.

 

Характеристика спеціалізації Використання програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробка алгоритмів комп’ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування. Побудова комп’ютерних інформаційних, розв’язання задачі вибору інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації в мережі Internet, використання комп’ютерних системи і мереж передачі даних та аналіз якості роботи комп’ютерних мереж.
Можливості працевлаштування випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків.
Медіаконтент: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]
О специализации Геометрическое моделирование – это аналитический подход к оперированию базисными данными о геометрических образов и их интерпретации. Включая математические и алгоритмические методы для работы с геометрическими моделями объектов.

Графические информационные технологии – это средства обработки геометрических данных компьютерными методами.

Короткое описание образовательной программы / специализации Моделирование геометрических объектов реального мира, алгоритмов визуализации, технологии анимации и рендеринга, усвоение современных инструментальных средств проектирования web-публикаций и основы гейм-дизайна.
Название образовательной программы / специализации Геометрическое моделирование и графические информационные технологии: использование пакетов прикладных векторных и растровых программ для создания разновидностей графической продукции, разработка рекламной продукции, в том числе трехмерной мультимедийной и размещения ее в интернет-среде, применение программных продуктов для разработки и создания визуальных эффектов средствами компьютерной графики.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра ГМКГ: ул. Кирпичова 2, НТУ «ХПИ», учебній (У1) корпус, 6 этаж, аудитория 601.

Контактные телефоны: 8-057-707-64-31 (кафедра), 8-057-707-65-75 (заведующий).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

Заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор ШОМАН Ольга Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Бакалавр компьютерных наук и информационных технологий

Основные специальные учебные дисциплины Основы алгоритмизации и программирования; объектно-ориентированное программирование; геометрическое моделирование в конструировании технических объектов; компьютерная графика и WЕВ-дизайн; интернет-технологии компьютерной графики и анимации; основы гейм-дизайна; технологии анимации и рендеринга.
Характеристика специализации Использование программной реализации графических интерфейсов пользователя, двумерных и трехмерных графических приложений, разработка алгоритмов компьютерной анимации и рендеринга средствами языков программирования. Построение компьютерных информационных, решение задачь выбора инструментальных средств по современным технологиям обработки информации в сети Internet, использование компьютерных системы и сетей передачи данных и анализ качества работы компьютерных сетей.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать на предприятиях различных форм собственности, в проектных и научно-исследовательских организациях, рекламных и дизайнерских фирмах, программистами систем компьютерной графики, разработчиками WЕВ-сайтов и интернет-приложений.
Медиаконтент: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]
Specialization Geometric modeling is an analytical approach to operating basic data on geometric patterns and their interpretation. Including mathematical and algorithmic methods for working with geometric models of objects.

Graphical information technology is a means of processing geometric data by computer methods.

 

Brief description of the educational program / specialization Modeling of real-world geometric objects, visualization algorithms, animation and rendering technologies, mastering of modern tools for designing web-publications and the basis of game design.
Educational program / specialization Geometric modeling and graphic information technologies: using applied packages vector and raster programs to create varieties of graphic products, the development of promotional products, including three-dimensional multimedia and its placement in the Internet environment, using software products for develop and creating visual effects by using computer graphics.
Contacts Department of GDCG: Kyrpychova street 2, NTU “KhPI”, corps 1 (U1), 6th floor, audience 601, 606

Telephones: 8-057-707-64-31 (department), 8-057-707-65-75 (head of department).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

Head of the department doctor of technical sciences, professor SHOMAN Olga Viktorovna
Educational and qualification levels of graduates  

Bachelor of Computer Science and Information Technology

Main special educational disciplines Fundamentals of algorithmization and programming; object-oriented programming; geometric modeling in the design of technical objects; computer graphics and WEB design; Internet technologies for computer graphics and animation; the fundamentals of game design; animation and rendering technology.

 

Additional characteristics of specialization Using software implementation of graphical user interfaces, 2D and 3D graphics applications, development of computer animation algorithms and rendering by means of programming languages. The construction of computer information, the decision to set the choice of tools for modern information processing technologies in the Internet, using computer systems and data networks and analysis of the quality of computer networks.

 

Employment Opportunities Graduates can work at enterprises of various forms of ownership, in design and research organizations, advertising and design firms, programmers of computer graphics systems, developers of WEB sites and Internet applications.

 

Media: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *