122 - Комп’ютерні науки

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)

Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

 

Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

Шифр: 122.07М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології: використання пакетів прикладних векторних та растрових програм для створення різновидів графічної продукції, розробка рекламної продукції, в тому числі тривимірної мультимедійної, та розміщення її в інтернет-середовищі, застосування програмних продуктів для розробки та створення візуальних ефектів засобами комп’ютерної графіки.
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра ГМКГ: вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», навчальний (У1) корпус, 6 поверх, аудиторія 601.

Контактні телефони: 8-057-707-64-31 (кафедра), 8-057-707-65-75 (завідувач).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор ШОМАН Ольга Вікторівна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Магістр з комп’ютерних наук

Основні спеціальні навчальні дисципліни Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів; моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерній графіці; графіка у комп’ютерному проектуванні складних об’єктів і систем; технології розпізнавання геометричних образів та комп’ютерного зору; інтелектуальний аналіз даних; методи конструювання об’єктів в комп’ютерних системах; візуалізація даних.
Характеристика спеціалізації Використання та розробка методів геометричного моделювання для дослідження об’єктів пізнання; побудова і вивчення моделей реально існуючих об’єктів, процесів або явищ з метою пояснення цих явищ, а також для прогнозування із застосуванням програмного забезпечення

Використання можливостей сучасних програмних засобів  та технологій комп’ютерної графіки для розробки та створення візуальних ефектів.

Розробка алгоритмів обробки цифрових зображень, порівняння та виділення ознак з зображень, програмних додатків для задач розпізнавання образів, класифікації та кластеризації зображень, програмне відновлення тривимірних сцен за набором двовимірних зображень.

Методи та навички створення автоматизованих програмно-конструкторських комплексів.

Розробка алгоритмів візулізації даних для представлення складних багатовимірних даних

Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків на посадах аналітика програмного забезпечення та мультимедіа, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну). Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання, може бути надана можливість навчання в аспірантурі.
Медіаконтент: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]
О специализации Геометрическое моделирование – это аналитический подход к оперированию базисными данными о геометрических образов и их интерпретации. Включая математические и алгоритмические методы для работы с геометрическими моделями объектов.

Графические информационные технологии – это средства обработки геометрических данных компьютерными методами.

Короткое описание образовательной программы / специализации Моделирование геометрических объектов реального мира, алгоритмов визуализации, технологии анимации и рендеринга, усвоение современных инструментальных средств проектирования web-публикаций и основы гейм-дизайна.
Название образовательной программы / специализации Геометрическое моделирование и графические информационные технологии: использование пакетов прикладных векторных и растровых программ для создания разновидностей графической продукции, разработка рекламной продукции, в том числе трехмерной мультимедийной и размещения ее в интернет-среде, применение программных продуктов для разработки и создания визуальных эффектов средствами компьютерной графики.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра ГМКГ: ул. Кирпичова 2, НТУ «ХПИ», учебній (У1) корпус, 6 этаж, аудитория 601.

Контактные телефоны: 8-057-707-64-31 (кафедра), 8-057-707-65-75 (заведующий).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор ШОМАН Ольга Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Магистр компьютерных наук

Основные специальные учебные дисциплины Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів; моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерній графіці; графіка у комп’ютерному проектуванні складних об’єктів і систем; технології розпізнавання геометричних образів та комп’ютерного зору; інтелектуальний аналіз даних; методи конструювання об’єктів в комп’ютерних системах; візуалізація даних.
Характеристика специализации Использование и разработка методов геометрического моделирования для исследования объектов познания; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью объяснения этих явлений, а также для прогнозирования с применением программного обеспечения. Использование возможностей современных программных средств и технологий компьютерной графики для разработки и создания визуальных эффектов. Разработка алгоритмов обработки цифровых изображений, сравнения и выделения признаков с изображений, приложений для задач распознавания образов, классификация и кластеризация изображений, программное обновление трехмерных сцен с набором двумерных изображений. Методы и навыки создания автоматизированных программно-конструкторских комплексов. Разработка алгоритмов визуализации данных для представления сложных многомерных данных
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать на предприятиях различных форм собственности, в проектных и научно-исследовательских организациях, рекламных и дизайнерских фирмах, программистами систем компьютерной графики, разработчиками WЕВ-сайтов и интернет-приложений на должностях аналитика программного обеспечения и мультимедиа, специалиста по компьютерной графики (дизайна). Выпускникам, которые имеют склонность к научно-исследовательской деятельности и которые успешно закончили обучение, может быть предоставлена возможность обучения в аспирантуре.
Медиаконтент: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]
Specialization Geometric modeling is an analytical approach to operating basic data on geometric patterns and their interpretation. Including mathematical and algorithmic methods for working with geometric models of objects.

Graphical information technology is a means of processing geometric data by computer methods.

 

Brief description of the educational program / specialization Modeling of real-world geometric objects, visualization algorithms, animation and rendering technologies, mastering of modern tools for designing web-publications and the basis of game design.

 

Educational program / specialization Geometric modeling and graphic information technologies: using applied packages vector and raster programs to create varieties of graphic products, the development of promotional products, including three-dimensional multimedia and its placement in the Internet environment, using software products for develop and creating visual effects by using computer graphics.

 

Contacts Department of GDCG: Kyrpychova street 2, NTU “KhPI”, corps 1 (U1), 6th floor, audience 601, 606

Telephones: 8-057-707-64-31 (department), 8-057-707-65-75 (head of department).

E-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/golovna-2/

 

Head of the department doctor of technical sciences, professor SHOMAN Olga Viktorovna

 

Educational and qualification levels of graduates  

Master of Computer Science

Main special educational disciplines Geometric modeling of objects, phenomena and processes; simulation of special effects in computer graphics; graphics in computer design of complex objects and systems; technologies of recognition of geometric images and computer vision; intellectual data analysis; methods of constructing objects in computer systems; data visualization.
Additional characteristics of specialization Using and development of methods of geometric modeling for the study of objects of knowledge; construction and studying  models of real-life objects, processes or phenomena with the purpose of explaining these phenomena, as well for forecasting with the use of software. Using the possibilities of modern software and computer graphics technology for the development and creation of visual effects. Development of digital image processing algorithms, comparison and selection of features from images, applications for image recognition tasks, classification and clustering of images, software update of 3D scenes with a set of two-dimensional images. Methods and skills of creating automated software and design complexes. Development of data visualization algorithms for presentation of complex multidimensional data.
Employment Opportunities Graduates can work at enterprises of various forms of ownership, in design and research organizations, advertising and design firms, programmers of computer graphics systems, developers of WEB sites and Internet applications in the positions of software and multimedia analyst, specialist in computer graphics (design). Graduates who have a penchant for research and who have successfully completed their studies can be given the opportunity to study in graduate school.
Media: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE”] [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4″]

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *