131 - Прикладна механіка

Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування (Бакалавр)

Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Прикладна механіка». Спеціалізація «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування» поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в прикладній механіці, системах формоутворення металевих виробів, металообробних, машинобудівних  та логістичних системах, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, аерогідродинаміки, енергетики, теплофізики, інформаційних технологій для створення аерокосмічної техніки. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.10B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність – Прикладна механіка.

Спеціалізація – Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ», кафедра «Гідравлічні машини», м. Харків, 61002, вул. Кирпичова,2.

тел. (057)707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Завідувач кафедри д.т.н. проф. Черкашенко Михайло Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Гідропневмоавтоматика; Технологія виготовлення гідромашин нафтогазового обладнання; Розрахунок та конструювання об’ємних гідропневмомашин та гідропневмоприводів; САПР гідромашин для нафтогазового обладнання; Проектування гідромашин для нафтогазового обладнання.
Характеристика спеціалізації Перед нафтогазовою галуззю у зв’язку з суттєвими енергетичними проблемами в Україні виникли великі задачі розвідки та видобутку власних родовищ нафти та газу, розробка ефективного насосного і компресорного обладнання та об’єктів автоматизації для нафтогазових трубопроводів та іншого обладнання. Враховуючи перспективи розвитку нафтогазової галузі у східному регіоні України в НТУ «ХПІ» була відкрита спеціалізація «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування». Випускник кафедри за фахом є фахівцем широкого профілю й може займатися розробкою конструкцій різного виду об’єктів автоматизації, бурового й нафтопромислового устаткування, їх дослідженням і випробуванням і експлуатацією. У процесі навчання він одержить теоретичні знання й практичні навички, достатні для використання комплексу устаткування в будь-яких технологічних процесах та автоматизації нафтогазової галузі. Студенти мають можливість ознайомитись з діючими буровими, нафтогазовим промислом, компресорними станціями, ремонтними майстернями
Можливості працевлаштування ОП Корпорація «Гідроелєкс»; Промгідропривод; ІПМаш НАН України; УкрНДІГаз; САРС «Лікво», ГПУ ШебелинкаГазВидобування; Завод НГО та ін.
О специализации Гидропневмоавтоматика нефтегазового оборудования – это специализация, в рамках специальности «Прикладная механика». Специализация «Гидропневмоавтоматика нефтегазового оборудования» сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение указанной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетентностей, симбиоза научного и системного подходов и тому подобное.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в прикладной механике, системах формообразования металлических изделий, металлообрабатывающих, машиностроительных и логистических системах, системах гидропневмоприводов, объемных гидромашин, аэрогидродинамики, энергетики, теплофизики, информационных технологий для создания аэрокосмической техники. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированна по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Специальность – Прикладная механика.

Специализация – Гидропневмоавтоматика нефтегазового оборудования

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ», кафедра «Гидравлические машины»,

г. Харьков, 61002, ул. Кирпичева, 2.

тел. (057) 707-63-49

e-mailgmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Заведующий кафедрой д.т.н. проф. Черкашенко Михаил Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Гидропневмоавтоматика; Технология изготовления гидромашин нефтегазового оборудования; Расчет и конструирование объемных гидропневмомашин и гидропневмоприводов; САПР гидромашин для нефтегазового оборудования; Проектирование гидромашин для нефтегазового оборудования.
Характеристика специализации Перед нефтегазовой отраслью в связи с существенными энергетическими проблемами в Украине возникли большие задачи разведки и добычи собственных месторождений нефти и газа, разработка эффективного насосного и компрессорного оборудования и объектов автоматизации для нефтегазовых трубопроводов и другого оборудования. Учитывая перспективы развития нефтегазовой отрасли в восточном регионе Украины в НТУ «ХПИ» была открыта специализация «Гидропневмоавтоматика нефтегазового оборудования». Выпускник кафедры по специальности является специалистом широкого профиля и может заниматься разработкой конструкций различного вида объектов автоматизации, бурового и нефтепромыслового оборудования, их исследованием и испытанием и эксплуатацией. В процессе обучения он получит теоретические знания и практические навыки, достаточные для использования комплекса оборудования в любых технологических процессах и автоматизации нефтегазовой отрасли. Студенты имеют возможность ознакомиться с действующими буровыми, нефтегазовым промыслом, компрессорными станциями, ремонтными мастерскими
Возможности трудоустройства ОП Корпорация «Гидроэлекс»; Промгидропривод; ИПМаш НАН Украины; УкрНИИгаз; САРС «Ликво», ГПУ Шебелинкагаздобыча; Завод НГО и др.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма)

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра гідравлічних машини

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *