122 - Комп’ютерні науки

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень (Бакалавр)

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення.

 

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (вул. Кірпічова, 2, корпус У2, 7 поверх, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Михайло Дмитрович Годлевський.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Мережеві технології», «Веб-технології», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість і тестування ПЗ», «Проектування інформаційних систем», «Управління ІТ-проектами».

Базові дисципліни з підтримки прийняття рішень: «Теорія ймовірності і математична статистика», «Моделювання систем», «Методи оптимізації», «Системний аналіз», «Методи обробки інформації», «Системи штучного інтелекту», «Теорія управління», «Теорія прийняття рішень».

Характеристика спеціалізації Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

Можливості працевлаштування Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).
Медіаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
О специализации Информационные технологии поддержки принятия управленческих решений – это образовательная программа специальности 121 «Компьютерные науки», которая предполагает подготовку специалистов по разработке информационных технологий для управления сложными системами и процессами различного назначения.
Короткое описание образовательной программы / специализации Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций.

Целью образовательной программы является подготовка специалистов по разработке информационных технологий поддержки принятия решений для разных областей и уровней управления.

Название образовательной программы / специализации Информационные технологии поддержки принятия управленческих решений
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра программной инженерии и информационных технологий управления (ул. Кирпичева, 2, корпус У2, 7 этаж, 707-64-74, сайт: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Михаил Дмитриевич Годлевский.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр компьютерных наук
Основные специальные учебные дисциплины Базовые дисциплины по информационным технологиям «Объектно-ориентированное программирование», «Операционные системы», «Проектирование баз данных», «Сетевые технологии», «Веб-технологии», «Программирование на Java Script, Java EE, .NET», «Безопасность программы и данных», «Качество и тестирование ПО», «Проектирование информационных систем», «Управление ІТ-проектами».

Базовые дисциплины поддержки принятия решений: «Теория вероятности и математическая статистика», «Моделирование систем», «Методы оптимизации», «Системный анализ», «Методы обработки информации», «Системы искусственного интеллекта», «Теория управления», «Теория принятия решений».

Характеристика специализации Информационные технологии поддержки принятия управленческих решений – это образовательная программа специальности 121 «Компьютерные науки», которая предполагает подготовку специалистов по разработке информационных технологий для управления сложными системами и процессами различного назначения. Учебные планы образовательной программы составлены с учетом опыта ведущих европейских и американских университетов, а также потребностей ІТ-компаний и информационно-аналитических подразделений предприятий и организаций.

Целью образовательной программы является подготовка специалистов по разработке информационных технологий поддержки принятия решений для разных областей и уровней управления.

Возможности трудоустройства После окончания бакалавриата выпускники работают на должностях разработчиков и тестировщиков ПО (Junior Developer, Junior QA).
Медиаконтент: https://www.facebook.com/piitu.department/
Specialization “Information Technologies of Decision Support” is the educational program of specialty 121 “Computer Science”, which involves the training of specialists in the development of information technologies for the management of complex systems and processes for various purposes.
Brief description of the educational program / specialization Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations.

The goal of the educational program is to train specialists in the development of information technologies for decision support for different areas and levels of management.

Educational program / specialization Information Technologies of Decision Support
Contacts Software Engineering and Management of Information Technologies Department (61022, Kharkiv, 2, Kyrpychova street, building 2, 709 office, 707-64-74, site: http://asu.kh.ua/ e-mail: semit.department@gmail.com)
Head of the department Doctor of Science, Professor Godlevskyi Mykhailo
Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Computer Science
Main special educational disciplines Basic disciplines of information technologies “Object-oriented programming”, “Operating systems”, “Database design”, “Network technologies”, “Web technologies”, “Java Script programming, Java EE, .NET”, “Program security” and data”, “Software quality and testing”, “Design of information systems”, ” Management of IT projects “.

Basic disciplines of decision support: “Probability theory and mathematical statistics”, “System modeling”, “Optimization methods”, “System analysis”, “Information processing methods”, “Artificial intelligence systems”, “Management theory”, “Decision theory “.

Additional characteristics of specialization “Information Technologies of Decision Support” is the educational program of specialty 121 “Computer Science”, which involves the training of specialists in the development of information technologies for the management of complex systems and processes for various purposes. Educational plans of the educational program are based on the experience of leading European and American universities, as well as the needs of IT companies and information and analytical departments of enterprises and organizations.

The goal of the educational program is to train specialists in the development of information technologies for decision support for different areas and levels of management.

Employment Opportunities After graduation, graduates work as developers and software testers (Junior Developer, Junior QA).
Media: https://www.facebook.com/piitu.department/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Програмна інженерія та інформаційні технології управління"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *