122 - Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування (Магістр)

«Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп'ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, потрібних для створення нових автоматизованих систем оптимального проектування в наукоємних галузях промисловості.

 

Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері сучасних прикладних інформаційних технологій, що спрямовані на автоматизацію проектної діяльності в інженерії, соціально-економічній сфері та бажають отримати досвід дослідницької діяльності при вирішенні складних завдань щодо комп’ютерного моделювання складних об’єктів та процесів, обробки інформації та потоків даних. Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки, враховує специфіку роботи в галузі інформаційних  технологій, забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на здатності до самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи

Шифр: 122.05М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

Інформаційні технології проектування

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра динаміки та міцності машин (ДММ)

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Фізичний корпус, 1-й поверх

+38 (057) 707-63-43) (завідувач)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри ДММ, проф., д.т.н., академік Академії наук вищої школи України.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Перший  рівень – Бакалавр

Другий рівень – Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу механічних систем

Методи аналізу даних та їх організація

Основи моделювання в CAD системах

Програмні комплекси аналізу і проектування

Методологія наукових досліджень

Сучасні проблеми САПР

Методологія наукових досліджень

Комп’ютерне моделювання динамічних процесів

Характеристика спеціалізації Загальна освіта в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій. В процесі навчання студенти освоюють технологія розробки програмного забезпечення, фундаментальні  принципи розробки ПЗ, алгоритмізація і  програмування, архітектура комп’ютерів та розподілені системи, дискретні структури, графіка і візуалізація, управління  інформацією і інформаційна безпека, основні системні принципи та інтелектуальні системи, мережі та комунікації, операційні системи та між платформна взаємодія, комп’ютерний аналіз; соціально-гуманітарні  дисципліни, іноземна  мова.
Можливості працевлаштування Студенти старших курсів і випускники можуть працювати у Аутсорсингових ІТ компаніях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальна Механіка, провідних міжнародних компаніях: німецька компанія «Siemens AG», американська корпорація «General Electric», представництво американської аерокосмічної компанії «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представництво компанії «BIIR» (Данія), а також наукових та проектних організаціях, комерційних та банківських установах, в установах усіх міністерств та відомств на посадах, яки потребують використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з комп’ютерних; природничих та соціально-економічних дисциплін.
Медіаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

О специализации «Информационные технологии проектирования» – это специальность, которая уникально сочетает в себе компьютерные и инженерные дисциплины. Это позволяет получить углубленные знания по фундаментальным и естественнонаучным дисциплинам, необходимым для создания новых автоматизированных систем оптимального проектирования в наукоемких отраслях промышленности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки магистров разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области современных прикладных информационных технологий, направленных на автоматизацию проектной деятельности в инженерии, социально-экономической сфере и хотят получить опыт исследовательской деятельности при решении сложных задач по компьютерному моделированию сложных объектов и процессов, обработки информации и потоков данных. Образовательная программа подготовки магистров базируется на современные научные достижения информатики и вычислительной техники, учитывает специфику работы в области информационных технологий, обеспечивает профессиональную подготовку разработчиков программного обеспечения. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование у студентов необходимых компетенций, основанных на способности к самостоятельному обучению в сфере информационных технологий и инженерного проектирования, в частности, в контексте проведения исследовательской работы
Название образовательной программы / специализации  

Информационные технологии проектирования

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра динамики и прочности машин (ДПМ)

м. Харьков, ул. Кирпичева, 2,

Физический корпус, 1-й этаж

+38 (057) 707-63-43) (заведующий)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры ДПМ, проф., д.т.н., академик Академии наук высшей школы Украини.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Первый  уровень – Бакалавр

Второй  уровень – Магистр

Основные специальные учебные дисциплины Интегрированные компьютерные системы проектирования и анализа механических систем

Методы анализа данных и их организация

Основы моделирования в CAD системах

Программные комплексы анализа и проектирования

Методология научных исследований

Современные проблемы САПР

Методология научных исследований

Компьютерное моделирование динамических процессов

Характеристика специализации Общее образование в области компьютерных наук и информационных технологий. В процессе обучения студенты осваивают фундаментальные принципы и технологию разработки программного обеспечения, алгоритмизацию и программирование, архитектуру компьютеров и распределенные системы, дискретные структуры, графику и визуализацию, управление информацией и информационной безопасностью, основные системные принципы и интеллектуальные системы, сети и коммуникации, операционные системы и межплатформенное взаимодействие, компьютерный анализ; социально-гуманитарные дисциплины, иностранный язык.
Возможности трудоустройства Студенты старших курсов и выпускники могут работать в аутсорсинговых ІТ компаниях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальная Механика, ведущих международных компаниях: немецкая компания «Siemens AG», американская корпорация «General Electric», представительство американской аэрокосмической компании «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представительство компании «BIIR» (Дания), а также научных и проектных организациях, коммерческих и банковских учреждениях, в учреждениях всех министерств и ведомств на должностях,  которые требуют использования профессионально профилированных знаний и практических навыков по компьютерным, естественным и социально-экономическим дисциплинам.
Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/ru/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Specialization “Information technology of design” – this is a specialty that uniquely combines computer and engineering disciplines. This allows you to gain in-depth knowledge of the fundamental and natural science disciplines necessary to create new automated systems for optimal design in science-intensive industries.
Brief description of the educational program / specialization The educational program of master’s training is designed for students who aspire to become specialists in the field of modern applied information technologies aimed at automating project activities in engineering, socio-economic sphere and want to gain experience in research activities in solving complex problems in computer modeling of complex objects and processes, processing information and data flows. The educational program of master’s education is based on modern scientific achievements in computer science and computer technology, takes into account the specifics of work in the field of information technology, provides professional training for software developers. The main advantage of the master’s degree program is the orientation towards the formation of the necessary competences for students, based on the ability to learn independently in the field of information technology and engineering design, in particular, in the context of conducting research work.
Educational program / specialization  

Informational Technology of Design

Contacts Department “Dynamics and Strength of Machines” (DSM)

2, Kyrpychova str., Kharkiv, Ukraine

Physical building, 1-st floor

+38 (057) 707-63-43 (Head)

+38 (057) 707-68-79 (Department)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Head of the department Head of the department DSM, Prof., Dr.Tech.Sci. academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine. Gennadiy I. Lvov

Email address: lvovgi@kpi.kharkov.ua

Scholar / Scopus / Scholar Department

ID – 0000-0002-9723-254X

Educational and qualification levels of graduates First level – Bachelor

Second level – Master

Main special educational disciplines Integrated computer systems for the design and analysis of mechanical systems

Methods of data analysis and their organization

Basics of modeling in CAD systems

Software complexes for analysis and design

Methodology of scientific research

Modern problems of CAD

Methodology of scientific research

Computer modeling of dynamic processes

Additional characteristics of specialization General education in the field of computer science and information technology. In the process of training, students master the fundamental principles and technology of software development, algorithmization and programming, computer architecture and distributed systems, discrete structures, graphics and visualization, information management and information security, basic system principles and intelligent systems, networks and communications, operating systems and cross-platform interaction, computer analysis; social and humanitarian disciplines, a foreign language.
Employment Opportunities Senior students and graduates can work in outsourcing IT companies («Telesens», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Topical Mechanics, leading international companies: German company «Siemens AG», American corporation «General Electric» Representation of the American aerospace company «Boeing» “PROGRESSTECH-UKRAINE», the representation of «BIIR» (Denmark), as well as scientific and design organizations, commercial and banking institutions, in institutions of all ministries and departments in posts that require the use of professors professionally profiled knowledge and practical skills in computer, natural and socio-economic disciplines.
Media: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра динаміки та міцності машин

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційні технології проектування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *