122 - Комп’ютерні науки

Інформаційні технології великих даних (Бакалавр)

Інформаційні технології великих даних – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Профілями підготовки ОП «Інформаційні технології великих даних» є розробка інформаційних технологій, алгоритмічного та програмного забезпечення для роботи з великими даними (збору, зберігання, обробки та аналізу), розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей.

 

Про освітню програму (спеціалізацію): метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасними знаннями, уміннями та практичними навичками зі збору, зберігання, обробки та аналізу великих даних, зокрема корпоративних даних підприємств та організацій, геоданих, даних із соціальних мереж та медіа джерел, розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств, розробки та експлуатації програмних засобів обробки великих масивів даних на основі розподілених інформаційних технологій і хмарних сервісів.

Шифр: 122.10B Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інформаційні технології великих даних
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

61002, г. Харків, вул. Кирпичева, 2

НТУ “ХПІ”, корп. У/2, к. 212.

(057) 707 63 51, (066) 529 56 46, (097) 662 20 33

e-mail:   cmds.khpi@ukr.net

Завідувач кафедри Любчик Леонід Михайлович,

професор, доктор технічних наук, академік АН вищої школи України, Лауреат Державної премії України

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій

Основні спеціальні навчальні дисципліни Дискретна математика, Математична логіка, Алгоритми та структури даних, Мови програмування (C / C ++, Java, Python, R, Perl), Ймовірностні та статистичні методи, Архітектура комп’ютерів та мереж, Операційні системи, Бази та сховища даних, Розподілені та корпоративні інформаційні системи, Паралельні обчислення та хмарні технології, Нечеткі та нейромережеві технології, Проектування та управління базами даних SQL / NoSQL, Експертні системи та бази знань Технології розподіленої обробки (платформа Hadoop, фреймворк Map Reduce).
Характеристика спеціалізації Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними знаннями, уміннями та практичними навичками збору, зберігання та обробки даних величезних об’ємів та значного різноманіття, зокрема, корпоративних даних підприємств та організацій, геоданих, даних із соціальних мереж та медіа джерел. Професійна діяльність випускників пов’язана зі створенням інформаційних технологій нового покоління, призначених для ефективного управління даними з метою вилучення корисної інформації з великих обсягів різноманітних даних шляхом забезпечення високої швидкості та надійності їх збору, обробки та аналізу, створення продуктів та послуг на їх основі та управління їх життєвим циклом, розробки, тестування та підтримки архітектури великих даних.
Можливості працевлаштування Працевлаштування здійснюється на підприємствах і компаніях ІT-індустрії, інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого і банківсько-фінансового секторів, зокрема таких, що впроваджують практику зберігання великих масивів даних, у тому числі, і в зовнішніх дата-центрах, та зацікавлені у використанні великих накопичених масивів інформації, а також в провідних ІТ компаніях – розробниках програмних продуктів для роботи з великими даними. Випускники кафедри працюють в таких відомих IT-компаніях, як Facebook, Amazon, IBM, Samsung Electronics, Nix Solutions, Greed Dynamics, Global Logic, Alt Soft, Clоud Works, Insart, Ring Lab, Sigma Software і ін.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/kmmmds/
О специализации Информационные технологии больших массивов данных – это образовательная программа (специализация) специальности 122 «Компьютерные науки». Профилями подготовки ОП «Информационные технологии больших данных» является разработка информационных технологий, алгоритмического и программого обеспечения для работы с большими данными (сбора, сохранения обработки и анализа), разработки и поддержки инфраструктуры и архитектуры большихх данных, управление данными предприятий разных отраслей.
Короткое описание образовательной программы / специализации Об образовательной программе (специализации): целью образовательной программы является подготовка специалистов, владеющих современными знаниями, умениями и практическими навыками по сбору, сохранению, обработке и анализу больших данных,  в частности корпоративных данных предприятий и организаций, геоданных, данных из социальних сетей и медиа источников, разработки и поддержки инфраструктуры и архитектуры больших данных, управления данными предприятий, разработки и эксплуатации программных способов обработки больших массивов данных на основе распределенных информационных технологий и  облачных сервисов.
Название образовательной программы / специализации Информационные технологи больших данных
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра компьютерной математики і анализа данных

61002, г. Харков, ул. Кирпичева, 2

НТУ “ХПІ”, корп. У/2, к. 212.

(057) 707 63 51, (066) 529 56 46, (097) 662 20 33

e-mail:   cmds.khpi@ukr.net

Заведующий кафедрой Любчик Леонид Михайлович,

профессор, доктор технических наук, академик АН висшей школы України, Лауреат Государственной премии Украины, Заведующий кафедры

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалавратский) уровень высшего образования

Шестой уровень Национальной рамки квалификаций

Основные специальные учебные дисциплины Дискретная математика, Математическая логика, Алгоритмы и структуры данных, Языки програмирования (C / C ++, Java, Python, R, Perl), Вероятности и статистические методы, Архитектура компьютеров та сетей, Операционные системи, Бази та хранилища данных, Распределенные и корпоративные информационные системи, Паралельні вычисления и облачные технологии, Нечеткие иа нейросетевые технологии, Проектирование и управление базами даних SQL / NoSQL, Экспертные системи и базы знаний Технологии распределенной обработки (платформа Hadoop, фреймворк Map Reduce).
Характеристика специализации Специализация направлена  на подготовку специалистов,  владеющих современными знаниями, умениями и практическими навыками сбора, хранения и обработки данных очень больших объемов и значительного многообразия, в частности, корпоративних данных предприятий и организаций, геоданных, данных из социальних сетей и медиа источников  Профессиональная деятельность выпускников связана с созданием   информационных технологий нового поколения, призначенных для эффективного управления данными с целью получения полезной информации с больших объемов многообразных данных путем обеспечення високой скорости и надежности их сбора, обработки и анализа, создания продуктов и услуг и управления их жизненным циклом, разработки, тестирования та поддержки архитектури больших массивов данных.
Возможности трудоустройства Трудоустройство осуществляется на предприятиях и в компаниях ІT-индустрии, информационно-аналитических и исследовательских отделах предприятий производственного и банковско-финансового секторов, в частности внедряющих практику сохранения больших  массивов данных, в том числе, и во внешних дата-центрах, заинтересованных в использованных больших накопительных массивов інформації, а також в провідних ІТ компаниях – разработчиках программных продуктов для работи с большими данными. Выпускники кафедри работают в таких известных IT-компаниях, как Facebook, Amazon, IBM, Samsung Electronics, Nix Solutions, Greed Dynamics, Global Logic, Alt Soft, Clоud Works, Insart, Ring Lab, Sigma Software і ін.
Медиаконтент https://www.facebook.com/kmmmds/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО:

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Комп’ютерна математика і аналіз даних"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційні технології великих даних (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *