122 - Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування (Бакалавр)

«Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп’ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати базові знання з фундаментальних наук та інформаційних технологій, необхідних для створення програмного забезпечення  повної комп’ютеризації усіх видів проектної діяльності.

 

Освітня програма підготовки бакалаврів передбачає набуття знань одразу у двох галузях: комп’ютерних та інженерних наук. Фахівці мають отримувати кваліфікацію на основі базового напряму з комп’ютерних наук, але з урахуванням специфіки їх застосування до інженерно-проектної діяльності. Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує професійну підготовку студентів, здатних:

–  формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

– розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову складову за спеціалізацією.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

Інформаційні технології проектування

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра динаміки та міцності машин (ДММ)

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Фізичний корпус, 1-й поверх

+38 (057) 707-63-43) (завідувач)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри ДММ, проф., д.т.н., академік Академії наук вищої школи України.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Перший  рівень – Бакалавр

Другий  рівень – Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Програмування (С++, C#, Java, Python)

Об’єктно-орієнтоване програмування

Крос-платформене програмування

Стектехнології.NET

Проектування інформаційних систем

Візуалізація даних

Технологія створення програмних продуктів

Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання

Технологія розподільчих систем та паралельних обчислень

Технології захисту інформації

Прикладна теорія пружності

Теорія ймовірностей

Організація баз даних (SQL)

Комп’ютерні мережі

Веб-технології та веб-дизайн (HTML, CSS, PHP)

Теорія прийняття рішень

Моделювання систем

Коливання механічних систем

Метод скінченних елементів

Характеристика спеціалізації Загальна освіта в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій. В процесі навчання студенти освоюють фундаментальні  принципи та технологію розробки програмного забезпечення,  алгоритмізацію і  програмування, архітектуру комп’ютерів та розподілені системи, дискретні структури, графіку і візуалізацію, управління  інформацією і інформаційну безпеку, основні системні принципи та інтелектуальні системи, мережі та комунікації, операційні системи та міжплатформову взаємодію, комп’ютерний аналіз, соціально-гуманітарні  дисципліни, іноземну мову.
Можливості працевлаштування Студенти старших курсів і випускники можуть працювати у Аутсорсингових ІТ компаніях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальна Механіка, провідних міжнародних компаніях: німецька компанія «Siemens AG», американська корпорація «General Electric», представництво американської аерокосмічної компанії «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представництво компанії «BIIR» (Данія), а також наукових та проектних організаціях, комерційних та банківських установах, в установах усіх міністерств та відомств на посадах, яки потребують використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з комп’ютерних; природничих та соціально-економічних дисциплін.
Медіаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

О специализации «Информационные технологии проектирования» – это специальность, которая уникально сочетает в себе компьютерные и инженерные дисциплины. Это позволяет получить базовые знания по фундаментальным наукам и информационным технологиям, необходимых для создания программного обеспечения полной компьютеризации всех видов проектной деятельности.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавров предусматривает приобретение знаний сразу в двух областях: компьютерных и инженерных наук. Специалисты должны получать квалификацию на основе базового направления по компьютерным наукам, но с учетом специфики их применения к инженерно-проектной деятельности. Образовательная программа подготовки бакалавра обеспечивает профессиональную подготовку студентов, способных:

– формулировать, решать и обобщать практические задачи в своей профессиональной деятельности с использованием фундаментальных и специальных прикладных методов математических и компьютерных наук;

– разрабатывать математические модели, алгоритмы, создавать и эксплуатировать программное обеспечение.

Программа сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовке и содержит достаточную выборочную составляющую по специальности.

Название образовательной программы / специализации  

Информационные технологии проектирования

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра динамики и прочности машин (ДПМ)

м. Харьков, ул. Кирпичева, 2,

Физический корпус, 1-й этаж

+38 (057) 707-63-43) (заведующий)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры ДПМ, проф., д.т.н., академик Академии наук высшей школы Украини.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Первый  уровень – Бакалавр

Второй  уровень – Магистр

Основные специальные учебные дисциплины Программирование (С ++, C #, Java, Python)

Объектно-ориентированное программирование

Кросс-платформенное программирование

Стектехнологии.NET

Проектирование информационных систем

Визуализация данных

Технология создания программных продуктов

Современные методы математического и компьютерного моделирования

Технология распределительных систем и параллельных вычислений

Технологии защиты информации

Прикладная теория упругости

Теория вероятности

Организация баз данных (SQL)

Компьютерные сети

Веб-технологии и веб-дизайн (HTML, CSS, PHP)

Теория принятия решений

Моделирование систем

Колебания механических систем

Метод конечных элементов

Характеристика специализации Общее образование в области компьютерных наук и информационных технологий. В процессе обучения студенты осваивают фундаментальные принципы и технологию разработки программного обеспечения, алгоритмизацию и программирование, архитектуру компьютеров и распределенные системы, дискретные структуры, графику и визуализацию, управление информацией и информационной безопасностью, основные системные принципы и интеллектуальные системы, сети и коммуникации, операционные системы и межплатформенное взаимодействие, компьютерный анализ, социально-гуманитарные дисциплины, иностранный язык.
Возможности трудоустройства Студенты старших курсов и выпускники могут работать в аутсорсинговых ІТ компаниях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальная Механика, ведущих международных компаниях: немецкая компания «Siemens AG», американская корпорация «General Electric», представительство американской аэрокосмической компании «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представительство компании «BIIR» (Дания), а также научных и проектных организациях, коммерческих и банковских учреждениях, в учреждениях всех министерств и ведомств на должностях,  которые требуют использования профессионально профилированных знаний и практических навыков по компьютерным, естественным и социально-экономическим дисциплинам.
Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/ru/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Specialization “Information technology of design” – this is a specialty that uniquely combines computer and engineering disciplines. This allows you to obtain a basic knowledge of the basic sciences and information technologies needed to create software to fully computerize all types of project activities.
Brief description of the educational program / specialization The educational program for the preparation of bachelors provides for the acquisition of knowledge at once in two areas: computer and engineering sciences. Specialists should receive a qualification on the basis of the basic direction in computer science, but taking into account the specifics of their application to engineering and design activities. The educational program of the bachelor’s training provides professional training for students who are able to:

– formulate, solve and generalize practical problems in their professional activity using fundamental and special applied methods of mathematical and computer science;

– develop mathematical models, algorithms, create and operate software.

The program is balanced on social, humanitarian and fundamental training and contains a sufficient sample component in the specialty.

Educational program / specialization  

Informational Technology of Design

Contacts Department “Dynamics and Strength of Machines” (DSM)

2, Kyrpychova str., Kharkiv, Ukraine

Physical building, 1-st floor

+38 (057) 707-63-43 (Head)

+38 (057) 707-68-79 (Department)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Head of the department Head of the department DSM, Prof., Dr.Tech.Sci. academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine.

Gennadiy I. Lvov

Email address: lvovgi@kpi.kharkov.ua

Scholar / Scopus / Scholar Department

ID – 0000-0002-9723-254X

Educational and qualification levels of graduates First level – Bachelor

Second level – Master

Main special educational disciplines Programming (C ++, C #, Java, Python)

Object-oriented programming

Cross-platform programming

Stektehnologii.NET

Designing of information systems

Visualization of data

Technology of creating software products

Modern methods of mathematical and computer modeling

Technology of distribution systems and parallel computing

Information Security Technologies

Applied theory of elasticity

Probability theory

Organization of databases (SQL)

Computer networks

Web technologies and web design (HTML, CSS, PHP)

Decision theory

Modeling systems

Oscillations of mechanical systems

Finite Element Method

Additional characteristics of specialization General education in the field of computer science and information technology. In the process of training, students master the fundamental principles and technology of software development, algorithmization and programming, computer architecture and distributed systems, discrete structures, graphics and visualization, information management and information security, basic system principles and intelligent systems, networks and communications, operating systems and cross-platform interaction, computer analysis, socio-humanitarian disciplines, foreign language.
Employment Opportunities Senior students and graduates can work in outsourcing IT companies («Telesens», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Topical Mechanics, leading international companies: German company «Siemens AG», American corporation «General Electric» Representation of the American aerospace company «Boeing» “PROGRESSTECH-UKRAINE», the representation of «BIIR» (Denmark), as well as scientific and design organizations, commercial and banking institutions, in institutions of all ministries and departments in posts that require the use of professors professionally profiled knowledge and practical skills in computer, natural and socio-economic disciplines.
Media: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра динаміки та міцності машин

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційні технології проектування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *