186 - Видавництво та поліграфія

Інформаційні технології в медіаіндустрії (Бакалавр)

Видавнича справа – високотехнологічна комп’ютеризована галузь інформаційної діяльності.

Результатом роботи поліграфічних видавництв, Web-студій та студій дизайну є книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, барвиста зовнішня реклама, сайти, електронні підручники, зручні календарі і яскраве пакування товарів. У подібній продукції мають потребу товаровиробники, громадські діячі, засоби масової інформації, державні установи і навчальні заклади. Саме тому на ринку праці висококваліфіковані фахівці видавничо-поліграфічної справи користуються підвищеним попитом.

Освітня задача спеціальності – сформувати у бакалавра професійні здатності та навички комп’ютерних та мультимедійних технологій у видавничій справі, WEB-дизайні, технологій електронних видань та 3D-графіці; здатність вирішувати нетрадиційні задачі, використовуючи набуті предметні, інтелектуальні та загальні уміння і навички.

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 186.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації «Інформаційні технології в медіаіндустрії»
Контакти Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, учбовий корпус №2, поверх 5, ком. 518

Телефон: +380 (57) 70-76-103

E-mail: kuzenko@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Куценко Олександр Сергійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітня кваліфікація «Бакалавр з видавництва та поліграфії»
Основні спеціальні навчальні дисципліни 1. Інформатика і програмування.

2. Програмне забезпечення ЕОМ.

3. Видавнича справа і технічне редагування.

4. Бази даних.

5. Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії.

6. Математичні основи комп’ютерної графіки.

7. Комп’ютерна обробка зображень.

8. Теорія кольору.

9. 3D-моделювання дизайну просторового середовища.

10. Програмне забезпечення видавничих систем.

Характеристика спеціалізації Спеціалізація зумовлена сучасним напрямком розвитку поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням електронних видань, цифрового друку, інтенсивним поширенням Internet-технологій. Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

1. Інженер системний, технолог-дослідник, інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва.

2. Проектувач /розробник у сфері інформаційних технологій, комп’ютерного дизайну, видавничої та рекламної діяльності, в IT-компаніях і Web-студіях.

3. Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

4. Дизайнер мультимедійних об’єктів

5. Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

6. Адміністратор бази даних

7. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів

8. Інженер-програміст

Медіаконтент: http://www.facebook.com/kafedraSAU/
Вступление

 

Издательское дело – высокотехнологичная компьютеризированная отрасль информационной деятельности.

Результатом работы полиграфических издательств, Web-студий и студий дизайна являются книги, журналы, рекламные проспекты и буклеты, красочная наружная реклама, сайты, электронные учебники, удобные календаре и яркое упаковки товаров. В подобной продукции нуждаются товаропроизводители, общественные организации, средства массовой информации, государственные учреждения и учебные заведения. Именно поэтому на рынке труда высококвалифицированные специалисты издательско-полиграфического дела пользуются повышенным спросом.

Краткое описание образовательной программы / специализации

 

Образовательная задача специальности – сформировать у бакалавра профессиональные способности и навыки компьютерных и мультимедийных технологий в издательском деле, WEB-дизайне, в технологиях электронных изданий и 3D-графике; способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и практические навыки.
Название образовательной программы / специализации «Информационные технологии в медиаиндустрии»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email и другие короткие ссылки) Системного анализа и информационно-аналитических технологий.

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, учебный корпус №2, этаж 5, ком. 518

Телефон: +380 (57) 70-76-103

E-mail: kuzenko@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Куценко Александр Сергеевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательная квалификация «Бакалавр издательства и полиграфии»
Основные специальные учебные дисциплины 1. Информатика и программирование.

2. Программное обеспечение ЭВМ.

3. Издательское дело и техническое редактирование.

4. Базы данных.

5. Современные технологии в издательском деле и медиаиндустрии.

6. Математические основы компьютерной графики.

7. Компьютерная обработка изображений.

8. Теория цвета.

9. 3D-моделирования дизайна пространственной среды.

10. Программное обеспечение издательских систем.

Характеристика специализации Специализация обусловлена современным направлением развития полиграфической отрасли, которая характеризуется широким внедрением электронных изданий, цифровой печати, интенсивным распространением Internet-технологий. Целью специализации является подготовка специалистов, отвечающих современным потребностям предприятий полиграфической отрасли и перспективам развития медиаиндустрии, специалистов, владеющих современными информационными технологиями обработки текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать по профессиям согласно Национальному классификатору профессий ДК 003: 2010:

1. Инженер системный, технолог-исследователь, инженер-материаловед издательско-полиграфического производства.

2. Проектировщик / разработчик в сфере информационных технологий, компьютерного дизайна, издательской и рекламной деятельности, в IT-компаниях и Web-студиях.

3. Специалист издательско-полиграфического производства

4. Дизайнер мультимедийных объектов

5. Специалист по компьютерной графике (дизайну)

6. Администратор базы данных

7. Инженер по программному обеспечению компьютеров

8. Инженер-программист

Медиаконтент: https://www.facebook.com/kafedraSAU/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

186 Видавництво та поліграфія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інформаційні технології в медіаіндустрії (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *