161 - Хімічні технології та інженерія

Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Магістр)

Інтеграція технологічних процесів – це універсальна освітня програма, спрямована на підготовку інженерів, які за допомогою комп’ютерного моніторингу створюють енергоефективні виробництва з дотриманням екологічних і економічних вимог. Профілем підготовки освітньої програми є енергоаудит, що визначає раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в будь-якій галузі промисловості, в т.ч. хімічній, а також програмне забезпечення енергоефективності

 

Метою спеціалізації є підготовка кваліфікованих універсальних інженерів, які забезпечують високоефективну роботу виробництв (фармацевтичних, харчових, хімічних, газо- та нафтохімічних і будь-яких інших), оптимізують використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (вітрових електрогенераторів; сонячних установок; приливних, хвильових, водоспадних, геотермальних електростанцій; біопалива), створюють нові енергоефективні технології та енерготехнологічні системи, вдосконалюють і оптимізують використання енергетичних ресурсів на існуючих підприємствах і успішно керують виробництвом і персоналом

Шифр: 161.11M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Інтегровані технології, процеси та апарати»

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», лабораторний корпус №3

Тел. 707-65-89,

Куратор роботи з абітуриєнтами проф. Селіхов Юрій Анатолійович м. 0987509166, р. 707-60-96, д. 711-59-90.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Ведь Валерій Євгенович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Програмне забезпечення методів інтеграції теплоенергетичних процесів; проектування і розрахунок теплообмінного обладнання; проектування енергоефективних технологічних систем; проектування хіміко-технологічних систем та обладнання
Характеристика спеціалізації Готуємо фахівців, які володіють сучасними методами управління енергетичними потоками на підприємствах різних галузей промисловості:

–       управління виробництвом і персоналом, що забезпечує високоефективну роботу виробництв;

–       створення нових енергоефективних технологій і енерготехнологічних систем;

–       вдосконалення і оптимізація використання енергетичних ресурсів, теплоенергетичних систем і технологічного устаткування;

–       оптимізація використання вторинних енергоресурсів і нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

Можливості працевлаштування §  Наші випускники завжди користуються попитом і мають широкі можливості працевлаштування на підприємствах харчової, фармацевтичної та легкої промисловості, нафто- і газопереробної галузі, виробництва будматеріалів, в агропромисловому комплексі, та ін., незалежно від форми власності підприємства. Працюють в науково-дослідних, проектних і аналітичних підрозділах компаній, фірм, організацій, університетів.

§  Nestle; THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,  ІКЕА, Енергоаудиторська фірма «Оптіменерго»,  Співдружність -Т; НІОХІМ; ФТІНТ; ГП Укрніігаз;  НПФ Анкор-Теплоенерго; ГП НІТІП; Укрхіммаш; ПАО «Укрнафтохімпроект», АМД

Медіаконтент:

О специализации Интеграция технологических процессов – это универсальная образовательная программа, направленная на подготовку инженеров, которые по средствам компьютерного мониторинга создают энергоэффективные производства с соблюдением экологических и экономических требований. Профилем подготовки образовательной программы является энергоаудит, определяющий рациональное использование материальных и энергетических ресурсов в любой отрасли промышленности, в т.ч. химической, а также программное обеспечение энергоэффективности
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью специализации является подготовка квалифицированных универсальных инженеров, которые обеспечивают высокоэффективную работу производств (фармацевтических, пищевых, химических, газо- и нефтехимических и любых других), оптимизируют использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ветроэлектрогенераторов; солнечных установок; приливных, волновых, водопадных, геотермальных электростанций; биотоплива), создают новые энергоэффективные технологии и энерготехнологические системы, совершенствуют и оптимизируют использование энергетических ресурсов на существующих предприятиях и успешно управляют производством и персоналом
Название образовательной программы / специализации Интеграция технологических процессов, программное обеспечение энергоэффективности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Интегрированные технологии, процессы и аппараты»

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ», лабораторный корпус №3

Тел. 707-65-89,

Куратор работы с абитуриентами проф. Селихов Юрий Анатолиевич м. 0987509166, р. 707-60-96, д. 711-59-90.

Заведующий кафедрой доктор технических наук, профессор Ведь Валерий Евгеньевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Программное обеспечение методов интеграции теплоэнергетических процессов; проектирование и расчет теплообменного оборудования; проектирование энергоэффективных технологических систем;  проектирование химико-технологических систем и оборудования
Характеристика специализации Готовим специалистов, владеющих современными методами управления энергетическими потоками на предприятиях различных отраслей промышленности:

–       управление производством и персоналом для обеспечения высокоэффективной работы производства;

–       создание новых энергоэффективных технологий и энерготехнологических систем;

–       усовершенствование и оптимизация использования энергетических ресурсов, теплоэнергетических систем и технологического оборудования;

–       оптимизация и использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных источников энергии

Возможности трудоустройства Наши выпускники всегда востребованы и имеют широкие возможности трудоустройства на предприятиях пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, нефте- и газоперерабатывающей отрасли, производства стройматериалов, в агропромышленном комплексе, и др., независимо от формы собственности предприятия. Работают в научно-исследовательских, проектных и аналитических подразделениях компаний, фирм, организаций, университетов.

§  Nestle; THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,  ІКЕА, Энергоаудиторская фирма «Оптимэнерго»,  Содружество -Т; НИОХИМ; ФТИНТ; ГП Укрниигаз;  НПФ Анкор-Теплоэнерго; ГП НИТИП; Укрхиммаш; ПАО «Укрнефтехимпроект», АМД

Медиаконтент

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *