122 - Комп’ютерні науки

Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

Інтелектуальні та робототехнічні системи – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук, що найбільш інтенсивно розвиваються останнім часом. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.

 

Розвиток систем штучного інтелекту базується на сучасних досягненнях математичної теорії. Розробка робототехнічних систем потребує знань теорії управління, теоретичної й аналітичної механіки. Завдяки цьому навчання побудовано на органічному поєднанні фундаментальної підготовки з глибоким знанням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Все це надає можливість випускнику проектувати та створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами.

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО:

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Комп’ютерне моделювання процесів та систем"

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації Інтелектуальні та робототехнічні системи
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1 й поверх. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Д.В. Бреславський
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з комп’ютерних наук з продовженням навчання в магістратурі
Основні спеціальні навчальні дисципліни Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 4 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити: методи штучного інтелекту, машинне навчання, методи оптимізації, дослідження операцій, мови програмування С++, Java, Python та ін.; алгоритми та структури даних; бази даних, операційні системи (ОС), у тому числі ОС реального часу; теорія управління, механіка робототехнічних систем, паралельне та розподілене програмування; Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS), програмування мобільних пристроїв.

 

Характеристика спеціалізації Системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Робототехнічні системи – це область, яка охоплює досить широкий клас об’єктів, починаючи від найпростіших іграшок до повністю автоматизованих виробництв і механізмів, покликаних замінити людину при виконанні важких, неприємних та небезпечних робіт. Сучасні програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки є ядром робототехнічних систем. Висока швидкість обчислень і швидкодіючі інтелектуальні засоби контролю надають широкі можливості для реалізації адаптивного високоточного управління виконавчими пристроями з урахуванням зовнішніх впливів та інформативних факторів.

Отже, зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів.

Навчаючись на спеціалізації «Інтелектуальні та  робототехнічні системи», студенти займатимуться дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Науково-прикладні дослідження кафедри зосереджені на розробках в області застосування безпілотних наземних роботів і літальних апаратів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Електроважмаш та інших.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/
О специализации Интеллектуальные и робототехнические системы – это образовательная программа, которая предназначена для подготовки специалистов в двух из трех наиболее интенсивно развивающихся в последнее время направлениях компьютерных наук. Содержание образования – научиться применять и разрабатывать и использовать компьютерные системы, мспользуючие искусственный интеллект, и программно-математическое обеспечение для работы современных роботов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Развитие систем искусственного интеллекта базируется на современных достижениях математической теории. Разработка робототехнических систем требует знаний теории управления, теоретической и аналитической механики. Поэтому обучение построено на органическом соединении фундаментальной подготовки с глубоким знанием компьютерных наук и инженерных дисциплин. Все это дает возможность выпускнику проектировать и создавать сложные интеллектуальные системы, системы управления роботами и беспилотными летательными аппаратами.
Название образовательной программы / специализации Интеллектуальные и робототехнические системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Компьютерное моделирование процессов и систем

Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1 й этаж. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Д.В. Бреславский
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр компьютерных наук с продолжением обучения в магистратуре
Основные специальные учебные дисциплины Наш учебный план строится таким образом, чтобы за 4 года студент приобрел необходимые знания, умения и навыки, для того, чтобы полностью оправдать ожидания работодателя. Среди основных учебных дисциплин можно выделить: методы искусственного интеллекта, машинное обучение, методы оптимизации, исследование операций, языки программирования С++, Java, Python и др.; алгоритмы и структуры данных; базы данных, операционные системы (ОС), в том числе ОС реального времени; теория управления, механика робототехнических систем, параллельное и распределенное программирование;  Internet-технологии (PHP, JavaScipt, фреймворки и CMS), программирование мобильных устройств.

 

Характеристика специализации Системы, использующие искусственный интеллект, или интеллектуальные, используются при моделировании интеллектуальной деятельности человека и его применении в различных технических устройствах; создании средств и систем интеллектуализации компьютерных интерфейсов; при разработке алгоритмов и программно-аппаратных средств для систем компьютерного распознавания и  воспроизведения речевых и зрительных образов; при разработке модулей для управления робототехническими системами и беспилотными летательными аппаратами.

Робототехнические системы – это область, которая охватывает достаточно широкий класс объектов, начиная от самых простых игрушек заканчивая полностью автоматизированным производствам и механизмами, призванными заменить человека при выполнении тяжелых, неприятных и опасных работ. Современные программно-аппаратные средства вычислительной техники – ядрм робототехнических систем. Высокая скорость вычислений и быстродействующие интеллектуальные средства контроля предоставляют широкие возможности для реализации адаптивного высокоточного управления исполнительными устройствами с учетом внешних воздействий и информативных факторов.Таким образом, содержание образования по специализации “Интеллектуальные и робототехнические системы”, – научиться разрабатывать и использовать компьютерные системы, применяющие искусственный интеллект, нейронные сети, современные микропроцессорные средства; создавать программно-математическое обеспечение для современных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Обучаясь на специализации “Интеллектуальные и робототехнические системы”, студенты будут заниматься исследованиями в области автономных роботов и взаимодействия человека и роботов. Научно-прикладные исследования кафедры сосредоточены на разработках в области применения беспилотных наземных роботов и летательных аппаратов. Студенты кафедры принимают участие в стартапах, проходят стажировки в европейских университетах.

 

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят практику на старших курсах и работают после выпуска: в  IT-компаниях, таких как: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» и многих других; научно-исследовательских подразделениях фирм и предприятий, таких, как совместное украинско-американское предприятие ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Электротяжмаш и других.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *