122 - Комп’ютерні науки

Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

Інтелектуальні та робототехнічні системи – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук, що найбільш інтенсивно розвиваються останнім часом. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.

 

Розвиток систем штучного інтелекту базується на сучасних досягненнях математичної теорії. Розробка робототехнічних систем потребує знань теорії управління, теоретичної й аналітичної механіки. Завдяки цьому навчання побудовано на органічному поєднанні фундаментальної підготовки з глибоким знанням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Все це надає можливість випускнику проектувати та створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.16B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інтелектуальні та робототехнічні системи
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1 й поверх. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Д.В. Бреславський
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з комп’ютерних наук з продовженням навчання в магістратурі
Основні спеціальні навчальні дисципліни Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 4 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити: методи штучного інтелекту, машинне навчання, методи оптимізації, дослідження операцій, мови програмування С++, Java, Python та ін.; алгоритми та структури даних; бази даних, операційні системи (ОС), у тому числі ОС реального часу; теорія управління, механіка робототехнічних систем, паралельне та розподілене програмування; Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS), програмування мобільних пристроїв.

 

Характеристика спеціалізації Системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Робототехнічні системи – це область, яка охоплює досить широкий клас об’єктів, починаючи від найпростіших іграшок до повністю автоматизованих виробництв і механізмів, покликаних замінити людину при виконанні важких, неприємних та небезпечних робіт. Сучасні програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки є ядром робототехнічних систем. Висока швидкість обчислень і швидкодіючі інтелектуальні засоби контролю надають широкі можливості для реалізації адаптивного високоточного управління виконавчими пристроями з урахуванням зовнішніх впливів та інформативних факторів.

Отже, зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів.

Навчаючись на спеціалізації «Інтелектуальні та  робототехнічні системи», студенти займатимуться дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Науково-прикладні дослідження кафедри зосереджені на розробках в області застосування безпілотних наземних роботів і літальних апаратів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Електроважмаш та інших.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/
О специализации Интеллектуальные и робототехнические системы – это образовательная программа, которая предназначена для подготовки специалистов в двух из трех наиболее интенсивно развивающихся в последнее время направлениях компьютерных наук. Содержание образования – научиться применять и разрабатывать и использовать компьютерные системы, мспользуючие искусственный интеллект, и программно-математическое обеспечение для работы современных роботов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Развитие систем искусственного интеллекта базируется на современных достижениях математической теории. Разработка робототехнических систем требует знаний теории управления, теоретической и аналитической механики. Поэтому обучение построено на органическом соединении фундаментальной подготовки с глубоким знанием компьютерных наук и инженерных дисциплин. Все это дает возможность выпускнику проектировать и создавать сложные интеллектуальные системы, системы управления роботами и беспилотными летательными аппаратами.
Название образовательной программы / специализации Интеллектуальные и робототехнические системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Компьютерное моделирование процессов и систем

Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1 й этаж. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Д.В. Бреславский
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр компьютерных наук с продолжением обучения в магистратуре
Основные специальные учебные дисциплины Наш учебный план строится таким образом, чтобы за 4 года студент приобрел необходимые знания, умения и навыки, для того, чтобы полностью оправдать ожидания работодателя. Среди основных учебных дисциплин можно выделить: методы искусственного интеллекта, машинное обучение, методы оптимизации, исследование операций, языки программирования С++, Java, Python и др.; алгоритмы и структуры данных; базы данных, операционные системы (ОС), в том числе ОС реального времени; теория управления, механика робототехнических систем, параллельное и распределенное программирование;  Internet-технологии (PHP, JavaScipt, фреймворки и CMS), программирование мобильных устройств.

 

Характеристика специализации Системы, использующие искусственный интеллект, или интеллектуальные, используются при моделировании интеллектуальной деятельности человека и его применении в различных технических устройствах; создании средств и систем интеллектуализации компьютерных интерфейсов; при разработке алгоритмов и программно-аппаратных средств для систем компьютерного распознавания и  воспроизведения речевых и зрительных образов; при разработке модулей для управления робототехническими системами и беспилотными летательными аппаратами.

Робототехнические системы – это область, которая охватывает достаточно широкий класс объектов, начиная от самых простых игрушек заканчивая полностью автоматизированным производствам и механизмами, призванными заменить человека при выполнении тяжелых, неприятных и опасных работ. Современные программно-аппаратные средства вычислительной техники – ядрм робототехнических систем. Высокая скорость вычислений и быстродействующие интеллектуальные средства контроля предоставляют широкие возможности для реализации адаптивного высокоточного управления исполнительными устройствами с учетом внешних воздействий и информативных факторов.Таким образом, содержание образования по специализации “Интеллектуальные и робототехнические системы”, – научиться разрабатывать и использовать компьютерные системы, применяющие искусственный интеллект, нейронные сети, современные микропроцессорные средства; создавать программно-математическое обеспечение для современных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Обучаясь на специализации “Интеллектуальные и робототехнические системы”, студенты будут заниматься исследованиями в области автономных роботов и взаимодействия человека и роботов. Научно-прикладные исследования кафедры сосредоточены на разработках в области применения беспилотных наземных роботов и летательных аппаратов. Студенты кафедры принимают участие в стартапах, проходят стажировки в европейских университетах.

 

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят практику на старших курсах и работают после выпуска: в  IT-компаниях, таких как: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» и многих других; научно-исследовательских подразделениях фирм и предприятий, таких, как совместное украинско-американское предприятие ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Электротяжмаш и других.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *