131 - Прикладна механіка

Інженерія логістичних систем (Бакалавр)

Інженерія логістичних систем – це спеціалізація, яка дозволить вам стати фахівцями у сфері проектування логістичних систем виробничих і матеріальних потоків, автоматизованих складів, контейнерних терміналів портів, керування організацією та оптимізацією руху матеріальних потоків підприємств, транспорту і транспортних операцій.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі інженерії логістичних систем. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інженерія логістичних систем
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Завідувач кафедри Коваленко Валентин Олександрович, професор НТУ «ХПІ», доцент,  кандидат технічних наук, науковий керівник Науково-дослідного центра «Промислова безпека та технічний аудит» МІПО НТУ «ХПІ»
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерні технології у логістиці, Автоматизація логістичних систем, Логістика, Системи автоматизованого проектування логістичних систем, Металеві конструкції складів, Логістика виробництва вантажопідйомних машин, Підйомно-транспортні логістичні системи, Сучасні інтернет-технології в логістиці, Машини безперервного транспорту в логістичних системах, Технічне забезпечення логістичних центрів, Транспортна логістика, Експлуатація та обслуговування логістичних систем, Діловиробництво в логістиці, Науково-дослідна робота в логістиці
Характеристика спеціалізації Спеціалізація “Інженерія логістичних систем” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки та руху матеральних потоків і дозволяє виконувати інженерну, технічну, технологічну, адміністративну, освітню роботу в галузі логістичних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм, розробки і експлуатації нового автоматизованого обладнання логістичних систем (в портах, стратегічних складах, базах, в тому числі в період військових дій у воєнних підрозділах Міноборони України).
Можливості працевлаштування Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: логістичні системи і комплекси. Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу впровадження автоматизованого технологічного обладнання на виробничих підприємствах і проектних установах у різних галузях: машинобудуванні, автомобілебудуванні, транспорті, легкій, переробній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості.
Медіаконтент:  

Кабельные краны

Опубліковано Марьяною Стрижак 5 січня 2018 р.

 

Новогодний кабельный кран на кафедре "Подъемно-транспортные машины и оборудование"#merry christmas and happy new year

Опубліковано Марьяною Стрижак 17 грудня 2017 р.

 

Amazon Prime Air wird gerade in Privathaushalten in Großbritannien getestet. Die erste Warenlieferung via Drohne fand vor Kurzem statt. Im Video erlebt ihr die Drohne in Aktion. Schon bald kann der Paketversand binnen 30 Minuten für Kunden rund um den Globus zur Realität werden. http://amzn.to/primeair

Опубліковано Amazon.de 14 грудня 2016 р.

 

Роботы на складах Amazon. Kiva роботы полностью перевернули работу складов компании Amazon. Обработка каждого заказа стала быстрее в 6-8 раз, товароёмкость 1 кв. м склада увеличилась на 50 %. Каждый робот высотой 40 см и весом 135 кг и может транспортировать до 320 кг полезного груза. Kiva роботы полностью автономны (даже в процессе зарядки их батарей) и могут развивать скорость до 8 км/час. В 2016 году на складах компании Amazon работало уже более 30000 Kiva роботов.

Опубліковано Сергеєм Губским 8 жовтня 2017 р.

 

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

О специализации Инженерия логистических систем – это специализация, которая позволит вам стать специалистами в сфере проектирования логистических систем производственных и материальных потоков, автоматизированных складов, контейнерных терминалов портов, управления организацией и оптимизацией движения материальных потоков предприятий, транспорта и транспортных операций.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра направлена на студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере инженерной и научной деятельности в области инженерии логистических систем. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего специалиста. Программа сбалансирована относительно социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточную выборочную компонентную базу по специализации. Это даёт возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественнонаучным дисциплинам, дисциплинам общей профессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Инженерия логистических систем
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Подъёмно-транспортные машины и оборудование», 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Заведующий кафедрой Коваленко Валентин Александрович, профессор НТУ «ХПИ», доцент,  кандидат технических наук, научный руководитель Научно-исследовательского центра «Промышленная безопасность и технический аудит» МИПО НТУ «ХПИ»
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Компьютерные технологии в логистике, Автоматизация логистических систем, Логистика, Системы автоматизированного проектирования логистических систем, Металлические конструкции складов, Логистика производства грузоподъёмных машин, Подъёмно-транспортные логистические системы, Современные интернет-технологии в логистике, Машины непрерывного транспорта в логистических системах, Техническое обеспечение логистических центров, Транспортная логистика, Эксплуатация и обслуживание логистических систем, Делопроизводство в логистике, Научно-исследовательская работа в логистике
Характеристика специализации Специализация “Инженерия логистических систем” нацелена на специализированную подготовку, которая относится к приоритетным направлениям развития техники и движения материальных потоков и позволяет выполнять инженерную, техническую, технологическую, административную, образовательную работу в области логистических систем и комплексов, их взаимодействие на разных стадиях технологических процессов переработки грузов, упаковки, учёта, складирования, распределения, сервиса и утилизации на основании унифицированных правил и норм, разработки и эксплуатации нового автоматизированного оборудования логистических систем (в портах, стратегических складах, базах, в том числе в период боевых действий в военных подразделениях Минобороны Украины).
Возможности трудоустройства Специалисты этого направления работают в отечественных и заграничных организациях, где проектируют или эксплуатируют логистические системы и комплексы. Подготовленные специалисты осуществляют профессиональную деятельность на должностях конструкторов, технологов, менеджеров производства, маркетологов по разработке и специальному сопровождению внедрения автоматизированного технологического оборудования на производственных предприятиях и проектных организациях в разных отраслях: машиностроении, автомобилестроении, транспорте, легкой, перерабатывающей, химической, электронной и других отраслях промышленности.
Медиаконтент  

Кабельные краны

Опубліковано Марьяною Стрижак 5 січня 2018 р.

 

Новогодний кабельный кран на кафедре "Подъемно-транспортные машины и оборудование"#merry christmas and happy new year

Опубліковано Марьяною Стрижак 17 грудня 2017 р.

 

Amazon Prime Air wird gerade in Privathaushalten in Großbritannien getestet. Die erste Warenlieferung via Drohne fand vor Kurzem statt. Im Video erlebt ihr die Drohne in Aktion. Schon bald kann der Paketversand binnen 30 Minuten für Kunden rund um den Globus zur Realität werden. http://amzn.to/primeair

Опубліковано Amazon.de 14 грудня 2016 р.

 

Роботы на складах Amazon. Kiva роботы полностью перевернули работу складов компании Amazon. Обработка каждого заказа стала быстрее в 6-8 раз, товароёмкость 1 кв. м склада увеличилась на 50 %. Каждый робот высотой 40 см и весом 135 кг и может транспортировать до 320 кг полезного груза. Kiva роботы полностью автономны (даже в процессе зарядки их батарей) и могут развивать скорость до 8 км/час. В 2016 году на складах компании Amazon работало уже более 30000 Kiva роботов.

Опубліковано Сергеєм Губским 8 жовтня 2017 р.

 

Экскурсия для студентов ХПИ по складу в Омега в Харькове

Компания Омега-Автопоставка всегда с радостью принимает подрастающее поколение специалистов. Мы готовы показывать, рассказывать и пополнять ряды сотрудников целеустремленной молодежью.В этот раз к нам в гости приехали студенты харьковского НТУ ХПИ. Приятно видеть проактивную молодежь, которой действительно интересно получать новые знания и приобретать новый опыт!

Опубліковано ООО ТПК "Омега-Автопоставка" 20 жовтня 2017 р.

 

Specialization Logistics Systems Engineering – is a specialization that will allow you to become specialist in the field design of logistics systems for production and material flows, automated warehouses, container terminals, management of the organization and optimization of the movement of enterprise material flows, transport and transport operations.
Brief description of the educational program / specialization The educational and professional program of bachelor’s training is aimed at students who aspire to become specialist in the field of engineering and scientific activity of the branch of logistics systems engineering. The main advantage of the bachelor’s program is the formation of the widest possible scientific and technical view of the future specialist. The program is balanced according to socio-humanitarian and fundamental training and contains a sufficient selective component base for specialization. The program gives an opportunity to obtain basic knowledge in fundamental and natural science disciplines, disciplines of general professional and special training.
Educational program / specialization Logistics Systems Engineering
Contacts Lifting and Transport Machines and Equipment department, 61002, Kharkiv, 2, Kyrpychova str., tel. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Head of the department Kovalenko Valentyn Oleksandrovych, NTU «KhPI» Professor, Docent, Candidate of Technical Sciences, head of “Industrial security and technical audit” research сenter of MIPO NTU “KhPI”
Educational and qualification levels of graduates Bachelor
Main special educational disciplines Computer technologies in logistics, Automation of logistics systems, Logistics, Computer-aided design of logistics systems, Metal constructions of warehouses, Production logistics of handling machines, Lifting and transport logistics systems, Modern Internet technologies in logistics, Continuous transport machines in logistics systems, Logistics centers technical support, Transport logistics, Logistic systems operation and maintenance, Logistic management, Research scientific work in logistics
Additional characteristics of specialization Logistics Systems Engineering is aimed at specialized training, which belongs to the priority areas of technology development and material flows and allows to carry out engineering, technic, technological, administrative and training work in the field of logistics systems and complexes, their interaction at different stages of the technological processes of cargo processing, packaging, accounting, warehousing, distribution, service and disposal based on unified rules and norms, development and operation of new automated equipment of logistics systems (in ports, strategic warehouses, bases, including during the period of military operations in the military divisions of the Ministry of Defense of Ukraine).
Employment Opportunities Our specialists work in domestic and foreign organizations, where they design and operate logistics systems and complexes. The trained specialists carry out professional activities in the positions of designers, technologists, production managers, marketers in the development and special support of the implementation of automated process equipment at manufacturing enterprises and design organizations in various industries: mechanical engineering, automotive, transport, consumer goods manufacturing, processing, chemical, electronic and other industries.
Media: https://www.facebook.com/100017278393446/videos/186026941983251/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/Amazon.de/videos/1244321292280608/

https://www.facebook.com/100001927047724/videos/1694274040646814/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Підйомно-транспортні машини і обладнання

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія логістичних систем (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *